ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 308. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 28

1 Davidův.

K tobě, Hospodine, volám,

nebuď ke mně hluchý, skálo moje.

Neozveš-li se mi, budu podoben těm,

kteří sestupují v jámu.

2 Vyslyš moje prosby,

k tobě o pomoc teď volám,

pozvedám své ruce k svatostánku tvé svatyně.

3 Mezi lidi svévolné mě nezařazuj,

mezi pachatele ničemností.

S bližním rozmlouvají o pokoji,

ale v srdci mají zlobu.

4 Nalož s nimi podle jejich skutků,

podle jejich zlého počínání.

Nalož s nimi podle díla jejich rukou,

podle zásluhy jim odplať.

5 Když jim nezáleží na Hospodinových skutcích

a na díle jeho rukou,

rozmetá je a víc nezbuduje

. 6 Požehnán buď Hospodin,

že vyslyšel mé prosby!

7 Hospodin je síla má a štít můj,

mé srdce v něj doufá.

Pomoci jsem došel,

proto v srdci jásám,

svou písní mu budu vzdávat chválu.

8 Hospodin je síla svého lidu,

spásná záštita svého pomazaného.

9 Zachraň svůj lid

a žehnej dědictví svému,

buď mu pastýřem

a nes jej na ramenou věčně!

Žalmy, kapitola 29

1 Žalm Davidův

. Přiznejte Hospodinu, synové Boží,

přiznejte Hospodinu slávu a sílu.

2 Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména,

v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu.

3 Hospodinův hlas burácí nad vodami,

zahřímal Bůh slávy,

Hospodin nad mocným vodstvem.

4 Hospodinův hlas je plný moci,

Hospodinův hlas je plný důstojnosti.

5 Hospodinův hlas poráží cedry,

Hospodin poráží cedry libanónské.

6 Nutí poskakovat Libanón jak býčka,

Sirjón jako mládě jednorožce.

7 Hospodinův hlas křeše plameny ohně.

8 Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči,

Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš.

9 Hospodinův hlas nutí laně k porodu,

sloupává z lesních stromů kůru

a vše v jeho chrámu volá: „Sláva!“

10 Hospodin trůnil nad potopou,

Hospodin bude trůnit jako král navěky.

11 Hospodin dává svému lidu sílu,

Hospodin žehná svůj lid pokojem.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.