ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 313. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Přísloví, kapitola 3

1 Můj synu, na mé učení nezapomínej,

ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.

2 Prodlouží ti dny a léta života

a přidají ti pokoj.

3 Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost!

Přivaž si je na hrdlo,

napiš je na tabulku svého srdce.

4 Tak najdeš milost a uznání

v očích Božích i lidských.

5 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem,

na svoji rozumnost nespoléhej.

6 Poznávej ho na všech svých cestách,

on sám napřímí tvé stezky.

7 Nebuď moudrý sám u sebe,

boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

8 To dá tvému tělu zdraví

a svěžest tvým kostem.

9 Cti Hospodina ze svého majetku

i prvotinami z celé své úrody!

10 Bohatě se naplní tvé sýpky,

moštem budou přetékat tvé kádě.

11 Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání,

neprotiv se jeho domlouvání.

12 Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje,

jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.

13 Blaze člověku, jenž našel moudrost,

člověku, jenž došel rozumnosti.

14 Nabýt jí je lepší nežli nabýt stříbra,

její výnos je nad ryzí zlato.

15 Je drahocennější než perly,

nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty.

16 V její pravici je dlouhověkost,

v její levici bohatství a čest.

17 Její cesty vedou k blaženosti,

všechny její stezky ku pokoji.

18 Stromem života je těm, kdo se jí chopí,

blaze těm, kdo se jí drží.

19 Hospodin moudrostí založil zemi,

nebesa upevnil rozumností,

20 propastné tůně se jeho věděním rozpoltily

a mraky vydaly krůpěje rosy.

21 Můj synu, ať toto ti nesejde z očí.

Zachovej si pohotovost a důvtip.

22 To dá tvé duši život

a milost tvému hrdlu.

23 Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou,

tvá noha se neporaní.

24 Ulehneš-li, nebudeš se strachovat,

ulehneš a příjemný bude tvůj spánek.

25 Neboj se náhlého strachu,

až přijde spoušť na svévolníky.

26 Hospodin bude po tvém boku,

bude střežit před pastí tvou nohu.

27 Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují,

je-li v tvé moci je prokázat.

28 Neříkej svému bližnímu: „Jdi a přijď zase a dám ti to zítra,“ když to máš s sebou.

29 Nechystej nic zlého na svého bližního,

který s tebou důvěřivě bydlí.

30 S nikým neměj spory bez důvodu,

jestliže se proti tobě nedopustil zlého.

31 Nezáviď násilníkovi,

žádnou z jeho cest si nezvol.

32 Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti,

s přímými však je v důvěrném obecenství.

33 Hospodinovo prokletí spočívá na domě svévolníka,

jeho požehnání na obydlí spravedlivých.

34 Vysmívá se posměvačům,

pokorným však dává milost.

35 Čest připadne moudrým do dědictví,

hlupáci si však odnesou hanbu.

Přísloví, kapitola 4

1 Synové, slyšte otcovské kárání,

pozornost věnujte poznávání rozumnosti.

2 Vždyť jsem vám předal výborné znalosti,

moje učení neopouštějte:

3 Když jsem byl jako syn u svého otce,

útlý jedináček při své matce,

4 on mě vyučoval, říkával mi:

„Drž se celým srdcem mých slov,

dbej na mé příkazy a budeš živ.

5 Získej moudrost, získej rozumnost.

Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.

6 Neopouštěj ji, bude tě střežit.

Miluj ji, bude tě chránit.

7 Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost,

za všechno své jmění získej rozumnost.

8 Obklop se jí, vyvýší tě;

oslaví tě, když ji obejmeš.

9 Vloží ti na hlavu půvabný věnec,

ozdobnou korunu ti předá.

10 Slyš, můj synu, přijmi mé výroky,

živ budeš mnoho let.

11 Cestě moudrosti jsem tě učil,

vodil tě stopami přímosti.

12 Půjdeš-li jimi, kroky tvé neuvíznou,

jestliže poběžíš, neklopýtneš.

13 Napomenutí se chop a neochabuj,

dodržuj je, to je tvůj život.

14 Nevcházej na stezku svévolníků,

cestou zlých se neubírej.

15 Vyhni se jí, nechoď po ní,

odstup od ní a jdi dál.

16 Neusnou, když nespáchají něco zlého,

o spánek jsou připraveni,

když někoho nepřivedou k pádu.

17 Chlebem svévole se živí,

vínem násilí se napájejí.

18 Stezka spravedlivých je jak jasné světlo,

které svítí stále víc, až je tu den.

19 Cesta svévolníků je však jako soumrak,

nevědí, o co klopýtnou.

20 Můj synu, věnuj pozornost mým slovům,

k mým výrokům nakloň ucho.

21 Ať nesejdou ti z očí,

střez je v hloubi srdce.

22 Dají život těm, kteří je nalézají,

a zdraví celému jejich tělu.

23 Především střez a chraň své srdce,

vždyť z něho vychází život.

24 Odvracej svá ústa od falše

a od svých rtů vzdal neupřímnost.

25 Tvé oči ať hledí rovně,

zpříma před sebe se dívej.

26 Sleduj stopy svých nohou,

všechny tvé cesty ať jsou pevné.

27 Napravo ani nalevo se neuchyluj,

odvrať od zlého svou nohu.“

Přísloví, kapitola 5

1 Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti,

nakloň své ucho k mé rozumnosti,

2 dbej na obezřetné rady,

poznání ať zachovávají tvé rty.

3 Ze rtů cizí ženy sice kape med

a její jazyk je hladší než olej,

 4 nakonec je však hořká jako pelyněk,

ostrá jak dvojsečný meč.

5 Její nohy sestupují k smrti,

její kroky uvíznou v podsvětí.

6 Nevysleduješ stezku života,

její stopy se motají, nevíš kam.

7 Proto, synové, poslyšte mě,

neodvracejte se od výroků mých úst.

8 Ať jde tvá cesta daleko od ní,

nepřibližuj se ke dveřím jejího domu,

9 ať nevydáš svou důstojnost jiným,

ukrutníkovi svá léta,

10 ať se tvou silou nesytí cizáci

a ovocem tvého trápení dům cizí.

11 Nakonec budeš skučet,

až celé tvé tělo zchátrá.

12 Řekneš: „Jak jsem mohl nenávidět napomínání?

Jak mohlo mé srdce znevažovat domlouvání?

13 Svoje vychovatele jsem neposlouchal,

nenaslouchal jsem svým učitelům.

14 Málem bych byl propadl nejhoršímu

uprostřed shromáždění a pospolitosti.“

15 Pij vodu z vlastní nádrže,

tu, jež vyvěrá z tvé studnice.

16 Mají se tvé prameny roztékat ven

do široka jako vodní toky?

17 Tobě mají patřit, tobě jedinému,

a ne cizím spolu s tebou.

18 Buď požehnán tvůj zdroj,

raduj se z ženy svého mládí,

19 z milované laně, z líbezné srny;

její prsy ať tě vždycky opojují,

kochej se v jejím milování ustavičně.

20 Proč by ses kochal, můj synu, v cizačce,

proč bys v náručí cizinku svíral?

21 Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé,

on sleduje všechny jeho stopy.

22 Svévolníka polapí jeho zločiny,

bude spoután provazy svého hříchu.

23 Nedbal na napomenutí, proto zemře;

bloudí pro svou velkou pošetilost.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.