ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 317. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Přísloví, kapitola 14

1 Moudrá žena buduje svůj dům,

kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří.

2 Kdo se bojí Hospodina, chodí přímo,

kdežto kdo jím pohrdá, chodí cestou neupřímnosti.

3 Z úst pošetilce vyrůstá povýšenost,

kdežto moudré jejich rty střeží.

4 Kde není skot, je čistý žlab,

kdežto hojná úroda bývá, kde jsou silní býci.

5 Spolehlivý svědek nelže,

kdežto křivý svědek šíří lži.

6 Posměvač hledá moudrost, ale marně,

kdežto rozumný má poznání usnadněné.

7 Jdi z cesty muži hloupému,

neboť na jeho rtech poznání nenalezneš.

8 Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě,

kdežto pošetilost hlupáků je v záludnosti.

9 Oběť za vinu je pošetilcům směšná,

kdežto u přímých nalézá zalíbení.

10 Jen srdce zná hořkost vlastní duše,

ani do jeho radosti se nikdo cizí nemůže vmísit.

11 Dům svévolníků bude vyhlazen,

kdežto stánek přímých bude vzkvétat.

12 Někdy se člověku zdá cesta přímá,

ale nakonec přivede k smrti.

13 Také při smíchu bolívá srdce

a na konci radosti bývá žal.

14 Odpadlík se sytí svými cestami,

kdežto člověk dobrý tím, co je mu dáno.

15 Prostoduchý kdečemu důvěřuje,

 

kdežto chytrý promýšlí své kroky.

16 Moudrý se bojí a odvrací se od zlého,

kdežto hlupák se vypíná a cítí se v bezpečí.

17 Nedočkavý se dopouští pošetilosti a pletichář je nenáviděn.

18 Prostoduší dědí pošetilost,

kdežto chytří jsou korunováni poznáním.

19 Zlí se skloní před dobrými

a svévolníci u bran spravedlivého.

20 Chudého nemá rád ani jeho druh,

kdežto mnoho je těch, kdo milují bohatého.

21 Kdo pohrdá svým druhem, hřeší,

kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými.

22 Což nebloudí ti, kdo osnují zlé věci?

Kdežto milosrdenství a věrnost provází ty, kdo chystají dobro.

23 Každé trápení je k užitku, ale pouhé mluvení vede k nedostatku.

24 Korunou moudrých je jejich bohatství,

ale pošetilost hlupáků zůstává pošetilostí.

25 Pravdivý svědek druhé vysvobodí,

kdežto lstivý šíří lži.

26 V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny.

27 Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.

28 V množství lidu spočívá důstojnost krále,

kdežto úbytek národa je zkáza pro vládce.

29 Shovívavý oplývá rozumností,

kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.

30 Mírné srdce je tělu k životu, kdežto žárlivost je jako kostižer.

31 Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil,

kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.

32 Svévolník bude sražen zlem, jež páchá,

kdežto spravedlivý má útočiště i při smrti.

33 V srdci rozumného spočívá moudrost,

kdežto co je v nitru hlupáků, se pozná.

34 Spravedlnost vyvyšuje pronárody,

kdežto hřích je národům pro potupu.

35 Král má zalíbení v prozíravém služebníku,

kdežto jeho prchlivost dolehne na toho, kdo jedná ostudně.

Přísloví, kapitola 15

1 Vlídná odpověď odvrací rozhořčení,

kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.

2 Jazyk moudrých přináší dobré poznání,

kdežto ústa hlupáků chrlí pošetilost.

3 Oči Hospodinovy jsou na každém místě,

pozorně sledují zlé i dobré.

4 Mírný jazyk je stromem života,

kdežto pokřivený rozkládá ducha.

5 Pošetilec znevažuje otcovské kárání,

kdežto kdo na domluvy dbá, jedná chytře.

6 Dům spravedlivého je rozsáhlou klenotnicí,

kdežto z výtěžku svévolníkova vzejde rozvrat.

7 Rty moudrých rozsívají poznání,

ale ne tak srdce hlupáků.

8 Hospodinu je ohavností oběť svévolníků,

kdežto v modlitbě přímých má zalíbení.

9 Hospodinu je ohavností cesta svévolníka,

ale miluje toho, kdo následuje spravedlnost.

10 Tvrdý trest postihne toho, kdo opouští stezku,

kdo domluvy nenávidí, zemře.

11 I podsvětí, říše zkázy, je na očích Hospodinu,

tím spíše srdce synů lidských.

12 Posměvač nemiluje toho, kdo mu domlouvá,

k moudrým nechodí.

13 Radostným srdcem zkrásní tvář,

kdežto trápení srdce ubíjí ducha.

14 Rozumné srdce hledá poznání,

kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí.

15 Všechny dny utištěného jsou zlé,

kdežto kdo je dobré mysli, má hody každodenně.

16 Je lépe mít málo a bát se Hospodina,

než mít velký poklad a s ním neklid.

17 Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska,

než z vykrmeného býka a s tím nenávist.

18 Vznětlivý muž rozněcuje sváry,

kdežto shovívavý spory uklidňuje.

19 Cesta lenocha je zarostlá trním,

kdežto stezka přímých je upravená.

20 Syn moudrý dělá radost otci,

kdežto člověk hloupý pohrdá svou matkou.

21 Z pošetilosti se raduje, kdo nemá rozum,

kdežto rozumný muž chodí přímo.

22 Plány selžou bez společné porady,

kdežto při množství rádců se uskuteční.

23 Člověk má radost, když může dát odpověď,

jak je dobré slovo v pravý čas!

24 Stezka života vede prozíravého vzhůru, aby unikl podsvětí dole.

25 Hospodin strhne dům pyšných,

kdežto mezníky vdovy vytyčuje.

26 Zlé plány jsou Hospodinu ohavností,

kdežto vlídná řeč je čistá.

27 Kdo se žene za ziskem, rozvrací svůj dům,

kdežto kdo o dary nestojí, bude živ.

28 Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět,

kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu.

29 Hospodin je daleko od svévolníků,

kdežto modlitbu spravedlivých vyslýchá.

30 Zářivý pohled vlévá do srdce radost,

dobrá zpráva vzpružuje kosti.

31 Ucho, které poslouchá životodárné domluvy, bude přebývat mezi moudrými.

32 Kdo se vyhýbá trestu, neváží si vlastního života,

kdežto kdo domluvy poslouchá, získává rozum.

33 Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti,

slávu předchází pokora.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.