ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 319. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Přísloví, kapitola 19

1 Lepší je chudák žijící bezúhonně

než falešník a k tomu hlupák.

2 Bez poznání nemůže být nikdo dobrý, kdo je zbrklý, hřeší.

3 Pošetilostí si člověk podvrací cestu,

ale jeho srdce má zlost na Hospodina.

4 Majetek zjednává víc a víc přátel,

nuzáka se i přítel zřekne.

5 Křivý svědek nezůstane bez trestu,

neunikne ten, kdo šíří lži.

6 Urozenému pochlebují mnozí,

se štědrým mužem se přátelí kdekdo.

7 Chudáka nenávidí všichni jeho bratři,

tím spíš se mu vzdalují jeho přátelé.

Kdo se honí za slovy, nemá z toho nic

8 Kdo získal rozum, má rád svůj život,

kdo dbá na rozumnost, najde dobro.

9 Křivý svědek nezůstane bez trestu,

zahyne ten, kdo šíří lži.

10 Nepřísluší blahobyt hlupákovi,

natož otroku vláda nad knížaty.

11 Prozíravost činí člověka shovívavým

promíjet přestupky je jeho ozdobou.

12 Jak řev mladého lva je králova zlost,

jak rosa na bylinu jeho přízeň.

13 Neštěstím pro otce je syn hlupák;

svárlivá žena jak neustálé zatékání vody.

14 Dům a majetek lze zdědit po otcích,

ale prozíravá žena je od Hospodina.

15 Lenost uvede do mrákot;

zahálčivá duše bude hladovět.

16 Kdo zachovává přikázání, střeží svůj život,

zemře, kdo jeho cestami zhrdá.

17 Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává,

on mu odplatí jeho dobročinnost.

18 Trestej syna, dokud je naděje,

a nechtěj mu přivodit smrt!

19 Velká vznětlivost volá po pokutě,

odpustíš-li, budeš muset přidat.

20 Poslechni radu, přijmi i trest,

abys byl napříště moudrý.

21 Člověk má v srdci mnoho plánů,

ale úradek Hospodinův obstojí.

22 Na člověku se žádá, aby byl milosrdný;

chudák je na tom lépe než lhář.

23 Bázeň před Hospodinem vede k životu;

nasycen přečkáš noc a nic zlého tě nepostihne.

24 Lenoch sáhne rukou do mísy,

ale k ústům už ji nevrátí.

25 Bij posměvače a prostoduchý se stane chytřejším,

domluv rozumnému a porozumí poznání.

26 Kdo týrá otce a vyhání matku, je syn hanebný a hnusný.

27 Přestaneš-li, synu, poslouchat kárání,

od výroků poznání zbloudíš.

28 Ničemný svědek se posmívá právu

a ústa svévolníků hltají ničemnosti.

29 Na posměvače jsou schystány soudy,

na hřbet hlupáků výprask.

Přísloví, kapitola 20

1 Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun;

kdo se v něm kochá, ten moudrý není.

2 Král budí hrůzu, jako když zařve mladý lev;

kdo ho rozlítí, hřeší sám proti sobě.

3 Je ctí pro muže upustit od sporu,

kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.

4 Na podzim lenoch neorá,

o žních bude žebrat, ale nic nebude.

5 Jak hluboké vody je rada v srdci muže,

muž rozumný z ní čerpá.

6 Mnoho lidí rozhlašuje své milosrdenství,

ale muže spolehlivého kdo najde?

7 Spravedlivý žije bezúhonně;

blaze bude po něm jeho synům!

8 Král sedí na soudném stolci

a očima převívá vše, co je zlé.

9 Kdo může říci: „Zachoval jsem si ryzí srdce,

jsem čistý, bez hříchu“?

10 Dvojí závaží a dvojí míra,

obojí je Hospodinu ohavností.

11 Už na chlapci se z jeho způsobů pozná,

zda bude v jednání ryzí a přímý.

12 Ucho, které slyší, a oko, které vidí,

obojí učinil Hospodin.

13 Nemiluj spánek, ať nezchudneš,

nech oči otevřené a nasytíš se chlebem.

14 „Špatné, špatné,“ říká kupující,

ale jen poodejde, už se tím chlubí.

15 Někdo má zlato a množství perel,

ale nejdrahocennější skvost jsou rty plné poznání.

16 Šaty zadrž tomu, kdo se zaručuje za cizáka,

a když za cizinku, vezmi od něho zástavu.

17 Někomu je lahodný chléb klamu,

ale nakonec má plná ústa štěrku.

18 Úmysly se zajišťují poradou,

boj veď s rozvahou.

19 Utrhač, kudy chodí, vynáší důvěrnosti,

nezaplétej se tedy s mluvkou.

20 Kdo zlořečí otci a matce,

tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.

21 Dědictví, na jehož počátku je nečestnost,

nebývá nakonec požehnané.

22 Neříkej: „Odplatím za zlo!“

Čekej na Hospodina a on tě zachrání.

23 Dvojí závaží je Hospodinu ohavností,

falešné váhy nejsou nic dobrého.

24 Kroky muže určuje Hospodin;

jak by mohl člověk rozumět své cestě?

25 Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“

a po slibu si to rozmýšlet.

26 Moudrý král převívá svévolníky,

dá je přejet koly mlátícího vozu.

27 Lidský duch je světlo od Hospodina;

to propátrá všechny nejvnitřnější útroby.

28 Milosrdenství a věrnost chrání krále,

milosrdenstvím podepře svůj trůn.

29 Ozdobou jinochů je jejich síla,

důstojností starců jsou šediny.

30 Jizvy a modřiny vydrhnou špatnost

a rány pročistí nejvnitřnější útroby.

Přísloví, kapitola 21

1 Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky;

nakloní je, kam se mu zlíbí.

2 Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé,

ale srdce zpytuje Hospodin.

3 Prosazovat spravedlnost a právo

je před Hospodinem výbornější než oběť.

4 Pýcha očí a nadutost srdce,

ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem.

5 Plány jsou pilnému k užitku,

ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.

6 Poklady dobývané zrádným jazykem

jsou jen odvátý přelud těch, kdo vyhledávají smr

t. 7 Svévolníky zachvátí zhouba, kterou rozpoutali,

neboť odmítali zjednat právo.

8 Klikatá je cesta muže proradného,

ryzí člověk v jednání je přímý.

9 Lépe je bydlet na střeše v koutku

než se svárlivou ženou ve společném domě.

10 Svévolník je chtivý zlého,

v jeho očích nenalezne slitování ani přítel.

11 Když pokutují posměvače, prostoduchý zmoudří,

když je k prozíravosti veden moudrý, nabývá poznání.

12 Spravedlivý prozíravě vede v patrnosti dům svévolníka;

svévolníky vyvrací pro jejich zlobu.

13 Kdo před křikem nuzného si zacpe uši,

bude také volat, a odpověď nedostane.

14 Tajný dar tlumí hněv

a postranní úplatek prudké rozhořčení.

15 Prosazovat právo je radostí spravedlivému,

ale zkázou pachatelům ničemnosti.

16 Člověk zbloudivší z cesty prozíravosti

spočine v shromáždění říše stínů.

17 Nedostatek pozná, kdo miluje radovánky,

kdo miluje víno a olej, nezbohatne.

18 Výkupným za spravedlivého bude svévolník,

za přímé lidi věrolomník.

19 Lépe je bydlet v zemi pusté

než se ženou svárlivou a zlostnou.

20 Žádoucí poklad a olej jsou v obydlí moudrého,

kdežto hloupý člověk je prohýří.

21 Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím,

najde život, spravedlnost a slávu.

22 Moudrý vstoupí do města bohatýrů

a srazí baštu, na niž spoléhali.

23 Kdo střeží svá ústa a jazyk,

střeží svou duši před soužením.

24 Pyšný opovážlivec jménem posměvač jedná bezmezně zpupně.

25 Lenocha usmrtí choutky,

neboť jeho ruce odmítají práci;

26 choutky ho stravují neustále,

ale spravedlivý dává a nešetří.

27 Oběť svévolníků je ohavností,

tím spíše, když se přináší s mrzkým záměrem.

28 Lživý svědek zahyne,

ale muž, který vypoví, co slyšel, bude mít poslední slovo.

29 Svévolník vystupuje s nestoudnou tváří,

přímý jde však rovnou cestou.

30 Žádná moudrost, žádná rozumnost,

žádný úradek nic nesvedou proti Hospodinu.

31 Kůň je strojen pro den boje,

ale vítězství je u Hospodina.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.