ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 320. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Přísloví, kapitola 22

1 Výborné jméno je nad hojné bohatství,

lepší než stříbro a zlato je přízeň.

2 Boháč a chudák se střetávají,

Hospodin učinil oba.

3 Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se,

kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to.

4 Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život. 5

Háky a osidla jsou na cestě falešníka;

kdo střeží svůj život, vzdaluje se od nich.

6 Zasvěť už chlapce do jeho cesty,

neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

7 Boháč panuje nad chudáky,

dlužník se stává otrokem věřitele.

8 Kdo rozsévá bezpráví, sklidí ničemnost,

hůl jeho prchlivosti vezme za své.

9 Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán,

neboť dal ze svého chleba nuznému.

10 Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba.

11 Kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král.

12 Hospodin dohlíží na pravé poznání,

ale slova věrolomného vyvrací.

13 Lenoch říká: „Venku je lev! Na náměstí by mě zadávil.“

14 Ústa cizaček jsou hluboká jáma;

na koho se Hospodin rozhněvá, ten tam spadne.

15 Vězí-li v srdci chlapce pošetilost,

trestající hůl ji od něho vzdálí.

16 Kdo utiskuje nuzného, aby mu přibylo,

nebo kdo dává bohatému, bude mít nedostatek.

17 Nakloň své ucho a slyš slova moudrých,

zaměř srdce k tomu, co jsem poznal.

18 Bude ti k blahu, budeš-li je ve svém nitru zachovávat,

budou rovněž pohotově na tvých rtech.

19 Abys na Hospodina spoléhal,

poučím tě dnes – ano, tebe.

20 Zdali jsem ti již dříve nenapsal rady a poznání,

21 abych tě poučil o spolehlivé jistotě slov pravdy,

abys mohl pravdivě odpovědět tomu, kdo tě poslal?

22 Neodírej nuzného, vždyť nic nemá,

po utištěném nešlapej v bráně.

23 Neboť jejich spor povede Hospodin,

uchvátí život jejich uchvatitelům.

24 Nepřátel se s hněvivým člověkem

a s mužem vznětlivým se nestýkej,

25 ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám

a nenastražíš léčku své duši.

26 Nebuď mezi těmi, kdo dají druhému ruku,

kdo se zaručují za půjčku,

27 nemáš-li čím splatit;

proč ti má někdo vzít pod tebou lůžko?

28 Nepřenášej dávné mezníky, které zasadili tvoji otcové.

29 Viděls muže, který je zběhlý v svém díle?

Před králi bude stávat;

nebude stávat před bezvýznamnými.

Přísloví, kapitola 23

1 Jestliže zasedneš k jídlu s vladařem, dobře rozvaž, co je před tebou.

2 Nasadíš si nůž na hrdlo, budeš-li nenasytný.

3 Nedychti po jeho pochoutkách, je to ošidný pokrm.

4 Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.

5 Jen letmo na ně pohlédneš, už není!

Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.

6 Nejez pokrm nepřejícího, nedychti po jeho pochoutkách!

7 Vždyť je to duše vypočítavá.

Říká ti: „Jez a pij,“ ale jeho srdce s tebou není.

8 Snědené sousto zvrátíš a pokazíš svá vlídná slova.

9 Nedomlouvej hlupákovi, neboť pohrdne tvou prozíravou řečí.

10 Neposunuj dávné mezníky a nevstupuj na pole sirotků,

11 neboť jejich zastánce je mocný, on povede jejich spor proti tobě.

12 Ber si k srdci napomenutí a pozorně naslouchej výrokům poznání.

13 Nepřipravuj chlapce o trest!

Nezemře, když mu nabiješ holí.

14 Nabiješ mu holí a jeho život vysvobodíš od podsvětí.

15 Můj synu, bude-li tvé srdce moudré, zaraduje se i moje vlastní srdce.

16 Zajásá mé ledví, když tvé rty budou mluvit, co je správné.

17 Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům,

ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny.

18 Však to budoucnost ukáže!

Tvá naděje nebude zmařena.

19 Ty, můj synu, poslouchej a zmoudříš

veď své srdce touto cestou:

20 Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa,

21 vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu,

dřímota je oblékne v cáry.

22 Poslouchej otce, on tě zplodil,

a matkou nepohrdej, když zestárla.

23 Pravdu získej a nekupči moudrostí, kázní a rozumností.

24 Otec spravedlivého velice jásá,

zplodil moudrého a raduje se z něho.

25 Ať se raduje tvůj otec i tvá matka, tvoje rodička ať jásá.

26 Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty.

27 Vždyť nevěstka je hluboká jáma, těsná studna je cizinka.

28 Číhá jak zákeřník a zaviní, že přibývá mezi lidmi věrolomných.

29 Komu zbude „Ach“ a komu „Běda“?

Komu sváry? Komu plané řeči?

Komu zbytečné modřiny? Komu zkalený zrak?

30 Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj.

31 Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru.

Vklouzne hladce 32 a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije.

33 Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti,

z tvého srdce budou vycházet proradné řeči.

34 Bude ti, jako bys ležel v srdci moře,

jako bys ležel s rozbitou hlavou.

35 „Zbili mě a nic mě nebolí,

ztloukli mě a nevím o tom.

Až procitnu, vyhledám to zas a zase.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.