ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 322. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Přísloví, kapitola 27

1 Nechlub se zítřejším dnem,

vždyť nevíš, co den zrodí.

2 Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa,

cizinec a ne tvoje rty.

3 Těžký je kámen, písek má váhu,

ale hoře, jež působí pošetilec, je těžší než obojí.

4 Rozhořčení je kruté, hněv je jak povodeň,

ale před žárlivostí kdo obstojí?

5 Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska.

6 Věrně jsou míněny šlehy od milujícího,

ale záludné jsou polibky nenávidícího.

7 Sytý šlape i po plástvi medu,

kdežto hladovému je každá hořkost sladká.

8 Jako pták vyplašený z hnízda je muž,

který prchá ze svého místa.

9 Olej a kadidlo jsou pro radost srdci,

přítel je sladší než chtění vlastní duše.

10 Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj,

ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra.

Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.

11 Buď moudrý, můj synu, dělej radost mému srdci,

abych mohl odpovědět tomu, kdo mě tupí.

12 Chytrý vidí nebezpečí a skryje se,

prostoduší jdou dál a doplatí na to.

13 Šaty zadrž tomu, kdo se zaručuje za cizáka,

a když za cizinku, vezmi od něho zástavu.

14 Kdo za časného jitra příliš hlasitě dobrořečí svému bližnímu,

tomu se to bude počítat za zlořečení.

15 Neustálé zatékání vody v době dešťů a svárlivá žena jsou totéž;

16 kdo ji chce zvládnout, chce zvládnout vítr,

pravicí chytá olej.

17 Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

18 Kdo hlídá fíkovník, bude jíst jeho plody,

a kdo střeží svého pána, získá vážnost.

19 Jako se na vodě zrcadlí tvář,

tak srdce člověka na člověku.

20 Podsvětí, říše zkázy, se nenasytí;

nenasytí se ani oči člověka.

21 Na stříbro kelímek, na zlato pec;

a muž prověřuje ústa, která ho chválí.

22 Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem,

pošetilost z něho nedostaneš.

23 Dobře si všímej, jak vypadá tvůj brav,

starej se pečlivě o svá stáda,

24 vždyť žádná klenotnice není věčně plná,

ani královská čelenka nepřetrvá všechna pokolení.

25 Tráva se poseká, ukáže se otava,

sklízí se píce z hor,

26 z beránků máš oděv,

za kozly koupíš pole,

27 máš dostatek kozího mléka k své obživě

i k obživě své rodiny,

máš živobytí pro své děvečky.

Přísloví, kapitola 28

1 Svévolníci utíkají, i když je nikdo nepronásleduje,

ale spravedliví žijí v bezpečí jako lvíče.

2 Když je v zemi nevěrnost, bývá v ní mnoho velmožů,

ale člověk rozumný a znalý udrží řád.

3 Chudý muž, který utiskuje nuzné,

je jako déšť, který odplavuje půdu a nedává chléb.

4 Ti, kteří opouštějí Zákon, vychvalují svévolníka,

ale ti, kteří jej zachovávají, se jim stavějí na odpor.

5 Lidé zlí nerozumějí právu,

kdežto ti, kdo hledají Hospodina, rozumějí všemu.

6 Lepší je chudák žijící bezúhonně

než falešný obojetník, byť bohatý.

7 Rozumný syn dodržuje Zákon,

ale kdo se přátelí se žrouty, dělá svému otci hanbu.

8 Kdo rozmnožuje svůj statek lichvou a úrokem,

shromažďuje jej pro toho, kdo se smilovává nad nuznými.

9 Odvrací-li se někdo od slyšení Zákona,

i jeho modlitba je ohavností.

10 Kdo svede přímé na špatnou cestu,

padne sám do jámy, kterou přichystal,

ale bezúhonní nabudou dobrého dědictví.

11 Boháč se zdá sám sobě moudrý,

ale nuzný, který má rozum, ho prohlédne.

12 Když jásají spravedliví, je to nádherné

ale když se pozdvihují svévolníci, člověk se ukrývá.

13 Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar,

ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.

14 Blaze člověku, který se stále bojí Boha,

ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí.

15 Řvoucí lev a sápající se medvěd je svévolný vladař nad nuzným lidem.

16 Vévoda bez rozumu znamená mnoho útisku.

Kdo nenávidí zištnost, bude dlouho živ.

17 Člověk obtížený vraždou spěje k jámě; nikdo ho nezadržuj!

18 Kdo žije bezúhonně, bude zachráněn,

ale falešný obojetník rázem padne.

19 Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem,

kdežto kdo následuje povaleče, nasytí se chudobou.

20 Věrný muž má mnoho požehnání,

ale kdo se žene za bohatstvím, nezůstane bez trestu.

21 Stranit někomu není dobré.

Leckdo se proviní pro skývu chleba.

22 Závistivec se honí za majetkem

a neví, že na něj přijde nedostatek.

23 Kdo domlouvá člověku, dojde později vděku spíše než ten, kdo má úlisný jazyk.

24 Kdo odírá otce a matku a říká: „To není žádný přestupek,“

je společníkem zhoubce.

25 Nadutec podněcuje spor,

ale kdo spoléhá na Hospodina, bude nasycen tukem.

26 Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák,

ale kdo žije moudře, unikne zlému.

27 Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek

, ale kdo dělá, že nevidí, sklidí hojnost kleteb.

28 Když se pozdvihují svévolníci, člověk se skrývá,

když však mizí, rozhojní se spravedliví.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.