ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 322. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Přísloví, kapitola 27

1 Nechlub se zítřejším dnem,

vždyť nevíš, co den zrodí.

2 Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa,

cizinec a ne tvoje rty.

3 Těžký je kámen, písek má váhu,

ale hoře, jež působí pošetilec, je těžší než obojí.

4 Rozhořčení je kruté, hněv je jak povodeň,

ale před žárlivostí kdo obstojí?

5 Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska.

6 Věrně jsou míněny šlehy od milujícího,

ale záludné jsou polibky nenávidícího.

7 Sytý šlape i po plástvi medu,

kdežto hladovému je každá hořkost sladká.

8 Jako pták vyplašený z hnízda je muž,

který prchá ze svého místa.

9 Olej a kadidlo jsou pro radost srdci,

přítel je sladší než chtění vlastní duše.

10 Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj,

ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra.

Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.

11 Buď moudrý, můj synu, dělej radost mému srdci,

abych mohl odpovědět tomu, kdo mě tupí.

12 Chytrý vidí nebezpečí a skryje se,

prostoduší jdou dál a doplatí na to.

13 Šaty zadrž tomu, kdo se zaručuje za cizáka,

a když za cizinku, vezmi od něho zástavu.

14 Kdo za časného jitra příliš hlasitě dobrořečí svému bližnímu,

tomu se to bude počítat za zlořečení.

15 Neustálé zatékání vody v době dešťů a svárlivá žena jsou totéž;

16 kdo ji chce zvládnout, chce zvládnout vítr,

pravicí chytá olej.

17 Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

18 Kdo hlídá fíkovník, bude jíst jeho plody,

a kdo střeží svého pána, získá vážnost.

19 Jako se na vodě zrcadlí tvář,

tak srdce člověka na člověku.

20 Podsvětí, říše zkázy, se nenasytí;

nenasytí se ani oči člověka.

21 Na stříbro kelímek, na zlato pec;

a muž prověřuje ústa, která ho chválí.

22 Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem,

pošetilost z něho nedostaneš.

23 Dobře si všímej, jak vypadá tvůj brav,

starej se pečlivě o svá stáda,

24 vždyť žádná klenotnice není věčně plná,

ani královská čelenka nepřetrvá všechna pokolení.

25 Tráva se poseká, ukáže se otava,

sklízí se píce z hor,

26 z beránků máš oděv,

za kozly koupíš pole,

27 máš dostatek kozího mléka k své obživě

i k obživě své rodiny,

máš živobytí pro své děvečky.

Přísloví, kapitola 28

1 Svévolníci utíkají, i když je nikdo nepronásleduje,

ale spravedliví žijí v bezpečí jako lvíče.

2 Když je v zemi nevěrnost, bývá v ní mnoho velmožů,

ale člověk rozumný a znalý udrží řád.

3 Chudý muž, který utiskuje nuzné,

je jako déšť, který odplavuje půdu a nedává chléb.

4 Ti, kteří opouštějí Zákon, vychvalují svévolníka,

ale ti, kteří jej zachovávají, se jim stavějí na odpor.

5 Lidé zlí nerozumějí právu,

kdežto ti, kdo hledají Hospodina, rozumějí všemu.

6 Lepší je chudák žijící bezúhonně

než falešný obojetník, byť bohatý.

7 Rozumný syn dodržuje Zákon,

ale kdo se přátelí se žrouty, dělá svému otci hanbu.

8 Kdo rozmnožuje svůj statek lichvou a úrokem,

shromažďuje jej pro toho, kdo se smilovává nad nuznými.

9 Odvrací-li se někdo od slyšení Zákona,

i jeho modlitba je ohavností.

10 Kdo svede přímé na špatnou cestu,

padne sám do jámy, kterou přichystal,

ale bezúhonní nabudou dobrého dědictví.

11 Boháč se zdá sám sobě moudrý,

ale nuzný, který má rozum, ho prohlédne.

12 Když jásají spravedliví, je to nádherné

ale když se pozdvihují svévolníci, člověk se ukrývá.

13 Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar,

ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.

14 Blaze člověku, který se stále bojí Boha,

ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí.

15 Řvoucí lev a sápající se medvěd je svévolný vladař nad nuzným lidem.

16 Vévoda bez rozumu znamená mnoho útisku.

Kdo nenávidí zištnost, bude dlouho živ.

17 Člověk obtížený vraždou spěje k jámě; nikdo ho nezadržuj!

18 Kdo žije bezúhonně, bude zachráněn,

ale falešný obojetník rázem padne.

19 Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem,

kdežto kdo následuje povaleče, nasytí se chudobou.

20 Věrný muž má mnoho požehnání,

ale kdo se žene za bohatstvím, nezůstane bez trestu.

21 Stranit někomu není dobré.

Leckdo se proviní pro skývu chleba.

22 Závistivec se honí za majetkem

a neví, že na něj přijde nedostatek.

23 Kdo domlouvá člověku, dojde později vděku spíše než ten, kdo má úlisný jazyk.

24 Kdo odírá otce a matku a říká: „To není žádný přestupek,“

je společníkem zhoubce.

25 Nadutec podněcuje spor,

ale kdo spoléhá na Hospodina, bude nasycen tukem.

26 Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák,

ale kdo žije moudře, unikne zlému.

27 Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek

, ale kdo dělá, že nevidí, sklidí hojnost kleteb.

28 Když se pozdvihují svévolníci, člověk se skrývá,

když však mizí, rozhojní se spravedliví.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.