ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 353. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 38

1 Žalm Davidův, k připamatování.

 

2 Nekárej mě, Hospodine, ve svém rozlícení,

netrestej mě ve svém rozhořčení,

3 neboť na mě dopadly tvé šípy,

těžce na mě dopadla tvá ruka.

4 Pro tvůj hrozný hněv už není na mém těle zdravé místo,

pro můj hřích pokoje nemá jediná kost ve mně.

5 Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti,

jako těžké břemeno mě tíží.

6 Páchnou, hnisají mé rány pro mou pošetilost.

7 Zhrouceně, až k zemi sehnut

celé dny se sklíčen smutkem vláčím.

8 Mé ledví je v jednom ohni,

nezbylo nic zdravého v mém těle.

9 Jsem ochromen, zcela zdeptán,

křičím a mé srdce sténá.

10 Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby

a můj nářek utajen ti není.

11 Selhává mi srdce, opouští mě síla

a mým očím hasne světlo.

12 Kdo mě milovali, moji druzi, odtáhli se pro mou ránu,

moji nejbližší opodál stojí.

13 Ti, kdo mi o život ukládají, nastražili léčku,

kdo mi chtějí škodit, vedou zhoubné řeči,

po celé dny vymýšlejí záludnosti.

14 Já však neslyším, jsem jako hluchý,

jako němý, ani ústa neotevřu.

15 Stal se ze mne člověk,

který neslyší a neodmlouvá,

16 neboť na tebe jen, Hospodine, čekám,

Panovníku, Bože můj, kéž bys odpověděl!

17 Pravím: Ať nemají ze mne radost,

budou se nade mne vypínat, uklouzne-li mi noha.

18 Můj pád je už blízko,

stále mám před sebou svoji bolest.

19 Přiznávám se ke své nepravosti

a svého hříchu se lekám.

20 Moji nepřátelé životem jen kypí,

mnoho je těch, kdo mě zrádně nenávidí.

21 Ti, kdo odplácejí za dobrotu zlobou,

za to, že se snažím o dobro, mě osočují.

22 Hospodine, ty mě neopouštěj,

nevzdaluj se ode mne, můj Bože,

23 na pomoc mi pospěš,

Panovníku, moje spáso!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.