ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 354. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 39

1 Pro předního zpěváka, pro Jedútúna. Žalm Davidův.

 

2 Řekl jsem si: Budu dbát na svoje cesty,

abych se jazykem neprohřešil.

Budu držet na uzdě svá ústa,

dokud budu před sebou mít svévolníka.

3 Byl jsem zticha, mlčel jsem jak němý,

ale nic se nezlepšilo,

má bolest se rozjitřila.

4 Srdce pálilo mě v hrudi,

v zneklidněné mysli mi plál oheň.

Promluvil jsem svým jazykem takto:

5 Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec

a kolik dnů je mi vyměřeno,

ať vím, kdy ze světa sejdu.

6 Hle, jen na píď odměřils mi dnů a

jako nic je před tebou můj věk.

Člověk je jen vánek pouhý,

i kdyby stál pevně

. 7 Každý žitím putuje jak přelud,

hluku nadělá, ten vánek pouhý,

kupí majetek a neví, kdo to shrábne.

8 A tak jakou mám naději, Panovníku?

Moje očekávání se upíná jen k tobě.

9 Vysvoboď mě ode všech mých nevěrností,

nedopouštěj, aby bloud mě tupil!

10 Již jsem němý, neotevřu ústa,

vždyť je to tvé dílo.

11 Odejmi už ode mne svou ránu,

hynu pod tvou pádnou rukou!

12 Když někoho za nepravost napomínáš tresty,

rozkládáš jak mol to, po čem dychtil.

Člověk je jen vánek.

13 Hospodine, vyslyš mou modlitbu,

přej mi sluchu, když o pomoc volám,

nebuď k mému pláči hluchý.

Vždyť jsem u tebe jen hostem,

příchozím, jako všichni otcové moji.

14 Odvrať ode mne svůj pohled, abych okřál,

dřív než odejdu a nebudu již.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.