ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 355. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 40

1 Pro předního zpěváka. Davidův, žalm.

2 Všechnu naději jsem složil v Hospodina.

On se ke mně sklonil,

slyšel mě, když o pomoc jsem volal.

3 Vytáhl mě z jámy zmaru,

z tůně bahna,

postavil mé nohy na skálu,

dopřál mi bezpečně kráčet 4

a do úst mi vložil novou píseň,

chvalozpěv našemu Bohu.

Uvidí to mnozí a pojme je bázeň,

budou doufat v Hospodina.

5 Blaze muži, který doufá v Hospodina,

k obludám se neobrací,

ani k těm, kteří se uchylují ke lži.

6 Mnoho divů jsi už vykonal,

můj Bože, Hospodine,

ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo.

Chci je rozhlašovat, mluvit o nich,

je jich tolik, že je vypovědět nelze.

7 Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál,

nýbrž protesals mi uši;

nežádals oběť zápalnou ani oběť za hřích.

8 Tu jsem řekl: Hle, přicházím,

jak ve svitku knihy o mně stojí psáno.

9 Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním,

tvůj zákon mám ve svém nitru.

10 Zvěstoval jsem spravedlnost ve velikém shromáždění.

Že v tom svým rtům nezbraňuji,

víš sám, Hospodine.

11 Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci neskryl,

hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse.

Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění

. 12 Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování.

Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost!

13 Tolik zla mě obklopilo, že mu není počtu.

Postihly mě moje nepravosti,

že nemohu ani vzhlédnout.

Je jich víc než vlasů na mé hlavě,

odvahu jsem pozbyl.

14 Hospodine, rač mě vysvobodit,

Hospodine, na pomoc mi pospěš!

15 Ať se zardí hanbou všichni,

kteří mi o život ukládají a vzít mi jej chtějí,

ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlo přejí.

16 Za svou hanebnost ať vzbuzují úděs

ti, kdo mi říkají: „Dobře ti tak!“

17 Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni,

kteří tě hledají; ať říkají stále: „Hospodin je velký“

ti, kdo milují tvou spásu.

18 Ač jsem ponížený ubožák,

Panovník přec na mě myslí.

Tys má pomoc, vysvoboditel můj,

neotálej už, můj Bože!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.