ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 356. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 41

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného,

Hospodin ho ve zlý den zachrání.

3 Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život,

bude mu na zemi blaze.

Zvůli nepřátel ho nevydávej!

4 Hospodin ho podepře na loži v jeho mdlobách.

V nemoci mu změníš celé lůžko!

5 Pravím: Hospodine, smiluj se nade mnou,

uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil.

6 Nepřátelé o mně škodolibě mluví:

„Kdy už zemře? Kdy zanikne jeho jméno?“

7 Přijde-li se kdo podívat,

šalebně mluví,

spřádá v srdci ničemnosti,

vyjde ven a mluví.

8 Všichni, kdo mě nenávidí, šeptají si o mně,

zlo mi strojí:

9 „Ať na něj dolehne slovo Ničemníka;

ulehl, už nepovstane.“

10 I ten, s nímž jsem žil v pokoji

a jemuž jsem důvěřoval,

ten, jenž můj chléb jedl,

vypíná se nade mne a zvedá patu.

11 Ty však, Hospodine, smiluj se a dej mi povstat,

abych jim to splatil.

12 Že sis mě oblíbil, poznám z toho,

že nade mnou nezazní ryk nepřítele.

13 Ujal ses mne pro mou bezúhonnost,

postavils mě navěky před svou tvář.

14 Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele,

od věků na věky.

Amen. Amen.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.