ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 357. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 42

1 Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce.

2 Jako laň dychtí po bystré vodě,

tak dychtí duše má po tobě, Bože!

3 Po Bohu žízním, po živém Bohu.

Kdy se smím ukázat před Boží tváří?

4 Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci,

když se mne každý den ptají:

„Kde je tvůj Bůh?“

5 Vzpomínám na to

a duši vylévám v sobě,

jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu,

jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav,

když slavil svátek.

6 Proč se tak trpce rmoutíš, má duše,

proč ve mně úzkostně sténáš?

Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,

jen jemu, své spáse.

7 Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí,

proto mé vzpomínky za tebou spějí

z krajiny jordánské, z chermónských končin,

od hory Miseáru.

8 Propastná tůně na tůni volá

v hukotu peřejí tvých,

všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí.

9 Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému

a v noci své písni být se mnou!

Modlím se k Bohu života mého,

10 promlouvám k Bohu, své skále:

„Proč na mě zapomínáš,

proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?“

11 Smrtelnou ranou mým kostem

jsou protivníci, kteří mě tupí,

když se mě každý den ptají:

„Kde je tvůj Bůh?“

12 Proč se tak trpce rmoutíš, má duše,

proč ve mně úzkostně sténáš?

Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,

jemu, své spáse.

On je můj Bůh.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.