ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 364. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 50

1 Žalm pro Asafa.

Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil

a volá zemi od slunce východu až po západ.

2 Ze Sijónu, místa dokonalé krásy,

zaskvěl se Bůh,

3 přichází Bůh náš a nehodlá mlčet.

Před ním jde oheň sžírající,

vichřice běsní kolem něho.

4 Nebesa shůry i zemi volá,

povede při se svým lidem.

5 „Shromážděte mi mé věrné,

ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu!“

6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost,

Bůh sám bude soudcem.

7 „Slyš, můj lide, budu mluvit,

Izraeli, svědčím proti tobě,

já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem.

8 Má žaloba se netýká tvých obětí

, tvé zápaly mám před sebou stále.

9 Nevezmu si býčka z tvého domu,

kozly ze tvých ohrad.

10 Všechna lesní zvěř mi patří

i dobytek na tisíci horách,

11 v horách vím o každém ptáku,

polní havěť též mám kolem sebe.

12 Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě,

mně patří svět se vším, co je na něm.

13 Jídám snad já maso z tura

nebo napájím se kozlí krví?

14 Přines Bohu oběť díků

a plň svoje sliby Nejvyššímu!

15 Až mě potom budeš v den soužení volat,

já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.“

16 Ale svévolníkovi Bůh praví:

„Nač odříkáváš má nařízení,

proč si bereš do úst moji smlouvu?

17 Ty přec nenávidíš kázeň,

ty má slova za sebe jen házíš.

18 Spatříš zloděje a běžíš k němu,

s cizoložníky máš podíl.

19 Ústa propůjčuješ k zlému,

svůj jazyk jsi spřáhl se lstí.

20 Usedneš a mluvíš proti bratru,

kydáš hanu na syna své matky.

21 To jsi dělával, a já jsem mlčel.

Domníval ses, že jsem jako ty.

Vznáším proti tobě obžalobu.

22 Pochopte to, vy, kdo na Boha jste zapomněli,

ať vás nerozsápu

a nikdo vás nevytrhne.

23 Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků,

ten, kdo jde mou cestou;

tomu dám zakusit Boží spásu.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.