ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 365. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 51

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův, 2 když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.

3 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje,

pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,

4 moji nepravost smyj ze mne dokonale,

očisť mě od mého hříchu!

5 Doznávám se ke svým nevěrnostem,

svůj hřích mám před sebou stále.

6 Proti tobě samému jsem zhřešil,

spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích.

A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš,

ryzí ve svém soudu.

7 Ano, zrodil jsem se v nepravosti,

v hříchu mě počala matka.

8 Ano, v opravdovosti máš zalíbení,

dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.

9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý,

umyj mě, budu bělejší nad sníh.

10 Dej, ať slyším veselí a radost,

ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.

11 Odvrať svou tvář od mých hříchů,

zahlaď všechny moje nepravosti.

12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce,

obnov v mém nitru pevného ducha.

13 Jen mě neodvrhuj od své tváře,

ducha svého svatého mi neber!

14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy,

podepři mě duchem oddanosti.

15 Budu učit nevěrné tvým cestám

a hříšníci navrátí se k tobě.

16 Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože,

Bože, moje spáso,

ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.

17 Panovníku, otevři mé rty,

ať má ústa hlásají tvou chválu.

18 Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí,

na zápalných obětech ti nezáleží.

19 Zkroušený duch, to je oběť Bohu.

Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

20 Prokaž dobro Sijónu svou přízní,

vybuduj jeruzalémské hradby.

21 Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly,

pak ti budou na oltáři obětovat býčky.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.