ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 367. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 54

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův, 2 když přišli Zífejci a řekli Saulovi: „David se přece skrývá u nás.“

3 Bože, pro své jméno mě zachraň,

ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou.

4 Slyš moji modlitbu, Bože,

naslouchej slovům mých úst.

5 Povstali proti mně cizáci,

ukrutníci o život mi ukládají,

na Boha neberou zřetel.

6 Avšak Bůh mi poskytuje pomoc,

Panovník je s těmi, kdo mě podpírají.

7 Kéž to zlo odrazí na ty, kdo proti mně sočí!

Ve své věrnosti je umlč.

8 Ochotně ti budu obětovat,

vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré.

9 Ze všeho soužení jsi mě vysvobodil, pád nepřátel spatřilo mé oko.

Žalmy, kapitola 55

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův.

2 Dopřej, Bože, modlitbě mé sluchu,

neskrývej se před mou prosbou.

3 Věnuj mi pozornost, odpověz mi,

lkám a sténám, zmateně se toulám,

4 neboť nepřítel mi spílá, svévolník mě tísní,

chtěli by mě zlomit ničemnostmi,

štvou proti mně plni vzteku.

5 Srdce se mi v hrudi svírá,

přepadly mě hrůzy smrti,

6 padá na mě strach a chvění,

zděšení mě zachvátilo.

7 Pravím: Kéž bych měl křídla jako holubice,

uletěl bych, usadil se jinde.

8 Ano, daleko bych letěl,

pobýval bych v poušti,

9 spěchal do bezpečí před náporem větru, před vichřicí.

10 Ve zmatek je uveď, Panovníku, jazyky jim rozdvoj,

v městě vidím násilí a sváry,

11 ve dne v noci po hradbách se plíží,

ničemnost a trápení jsou v jeho středu,

12 v jeho středu běsní zhouba,

týrání a lest se nehnou z ulic.

13 Není to nepřítel, kdo mě tupí,

to bych přece snesl;

nade mne se nevypíná ten, který mě nenávidí,

před tím bych se ukryl,

14 jsi to však ty, člověk jako já,

můj druh a přítel!

15 Ten nejlepší vztah nás pojil,

za bouřného jásotu jsme chodívali do Božího domu.

16 Ať je překvapí smrt,

ať zaživa sejdou do podsvětí!

Jen zloba je v jejich doupatech,

je v jejich středu.

17 A já volám k Bohu,

Hospodin mě spasí.

18 Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. –

Vyslyšel můj hlas!

9 On vykoupí mě z války, daruje mi pokoj,

ač jich proti mně je tolik.

20 Slyší Bůh a pokoří je,

on, jenž odedávna trůní,

když se změnit nechtějí a nebojí se Boha.

21 Leckdo vztáhne ruku na ty,

kteří v pokoji s ním žijí,

jeho smlouvu znesvěcuje.

22 Lichotek má plná ústa,

ale v srdci válku.

Hladší nad olej jsou jeho slova,

ale jsou to vytasené meče.

23 Na Hospodina slož svoji starost,

postará se o tebe a nedopustí,

aby se kdy spravedlivý zhroutil.

24 Ty je, Bože, srazíš v jámu zkázy.

Ti, kdo prolévají krev a stavějí vše na lsti,

nedožijí ani poloviny svých dnů.

Já však doufám v tebe!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.