ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 368. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 56

1 8 Pro předního zpěváka, podle „Němé holubice dálek“. Pamětní zápis, Davidův, když se ho v Gatu zmocnili Pelištejci.

2 Smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk,

válečník mě denně utiskuje.

3 Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí,

těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.

4 Přichází den strachu,

já však doufám v tebe.

5 V Boha, jehož slovo chválím,

v Boha doufám, nebojím se,

co mi může udělat tělo?

6 Denně překrucují moje slova,

vymýšlejí na mě kdeco zlého.

7 Srocují se, číhají a stopují mě,

o mé bezživotí usilují.

8 Vyváznout je necháš za ty ničemnosti?

Takové lidi sraz, Bože, svým hněvem!

9 O mém vyhnanství si vedeš záznam;

ukládej si do měchu mé slzy.

Což je v svých záznamech nemáš?

10 Jednou se mí nepřátelé obrátí zpět,

v den, kdy provolám:

„Teď vím, že Bůh je při mně!“

11 V Boha, jehož slovo chválím,

v Hospodina, jehož slovo chválím,

12 v Boha doufám, nebojím se,

co mi může udělat člověk?

13 Bože, sliby tobě dané splním,

přinesu ti oběť chvály,

14 neboť jsi mě vysvobodil z jisté smrti.

Což jsi neušetřil moje nohy podvrtnutí,

abych před Bohem směl chodit dál ve světle živých?

Žalmy, kapitola 57

1 Pro předního zpěváka, jako „Nevyhlazuj!“ Davidův, pamětní zápis, když uprchl před Saulem do jeskyně.

2 Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou,

k tobě se utíká moje duše.

Utíkám se do stínu tvých křídel,

dokud nepomine zhoubné nebezpečí.

3 Volám k Bohu nejvyššímu,

k Bohu, jenž za mě dokončí zápas.

4 Sešle pomoc z nebe, zachrání mě,

potupí toho, kdo po mně šlape.

Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.

5 Mezi lvy být musím,

s těmi uléhám, kdo srší ohněm,

s lidmi, jejichž zuby jsou kopí a šípy,

jejichž jazyk je ostrý meč.

6 Povznes se až nad nebesa, Bože,

ať nad celou zemí vzejde tvoje sláva!

7 Nastražili síť mým krokům,

člověk mě chtěl zlomit;

vykopali na mě jámu,

spadli do ní sami.

8 Mé srdce je připraveno, Bože,

mé srdce je připraveno,

budu zpívat, prozpěvovat žalmy.

9 Probuď se, má slávo!

Probuď se už, citero a harfo,

ať jitřenku vzbudím.

10 Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu,

mezi národy ti budu zpívat žalmy;

11 vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá,

až do mraků tvoje věrnost.

12 Povznes se až nad nebesa, Bože,

a nad celou zemí ať je tvoje sláva!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.