ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 372. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Kniha moudrosti, kapitola 7

1 Také já jsem smrtelný člověk, stejný jako všichni,

potomek toho, který jako první byl učiněn ze země.

V matčině lůně jsem byl utvářen v tělo,

2 po deset měsíců jsem v krvi houstl

z mužského semene po slastném spojení v spánku.

3 A když jsem se narodil, nadechl jsem vzduch společný všem

a spočinul na zemi, kde všichni stejně trpí,

a první zvuk vydal jsem v pláči, stejně jako všichni.

4 Vychován jsem byl v plenkách a ve starostech.

5 Vždyť nikdo z králů neměl jiný počátek žití;

6 vstup do života je u všech tentýž, stejný je i odchod.

7 Proto jsem se modlil, a byla mi dána rozumnost,

vzýval jsem Boha, a přišel ke mně duch moudrosti.

8 Jí jsem dal přednost před žezly a trůny,

bohatství jsem pokládal za nic ve srovnání s ní,

9 nepostavil jsem jí naroveň nejdražší kámen.

Všechno zlato je vzhledem k ní jen hrst písku,

a všechno stříbro má proti ní cenu bláta.

10 Miloval jsem ji nad zdraví a krásu,

dal jí přednost před světlem dne,

protože její záře nepohasíná.

11 Všechno dobré mi přišlo spolu s ní,

jejím prostřednictvím nezměrné bohatství.

12 Radoval jsem se ze všech věcí, protože je řídí moudrost,

ale nevěděl jsem, že ona je jejich rodičkou.

13 V dobrém úmyslu jsem se jí naučil, bez závisti se o ni dělím,

její bohatství pro sebe neukrývám.

14 Ona je pro lidi nevyčerpatelným pokladem;

kdo jej získali, připravili si přátelství s Bohem,

doporučeni dary, které s sebou nese výchova.

15 Kéž mi dá Bůh mluvit uvážlivě

a smýšlet podle toho, co mi bylo dáno.

Neboť on sám je průvodcem k moudrosti

a usměrňuje moudré.

16 Neboť v jeho ruce jsme i my i naše slova,

i všechna rozumnost a rukodělná dovednost.

17 On mi dal pravé poznání toho, co je,

abych znal uspořádání vesmíru a působení živlů,

18 počátek, konec a střed časů,

střídání slunovratů a proměny ročních dob,

19 koloběhy roku a postavení hvězd,

20 povahu živočichů a pudy šelem,

sílu duchů i myšlení lidí,

rozmanitost rostlin a léčivou moc kořenů.

21 Poznal jsem věci skryté i zjevné,

všemu naučila mne strůjkyně všeho – moudrost.

22 Neboť v ní je duch myslící a svatý,

jedinečný a přitom mnohotvárný,

duch jemný, hbitý, pronikavý, neposkvrněný,

spolehlivý, neproměnný, milující dobro, činorodý,

23 nespoutaný, dobročinný, lidumilný,

pevný, bezpečný, klidný, všemohoucí,

všeobzírající, prostupující všechny duchy rozumné, čisté a přejemné.

24 Nad každý pohyb je moudrost pohyblivější,

svou ryzostí proniká a prostupuje všecko.

25 Je dechem Boží moci,

čirým výronem slávy Všemohoucího;

proto nic poskvrněného se do ní nevloudí.

26 Je odleskem věčného světla,

nezkaleným zrcadlem Božího působení

a obrazem jeho dobrotivosti.

27 Je jediná, ale může všechno,

setrvává v sobě samé, a přece vše obnovuje,

v každém pokolení vchází do svatých duší

a vytváří Boží přátele a proroky.

28 Bůh totiž miluje jen toho,

kdo přebývá spolu s moudrostí.

29 Ona je nádhernější než slunce

i než jakékoli postavení hvězd.

Je-li porovnána se světlem dne, ukáže se, že je převyšuje.

30 Po něm totiž nastupuje noc,

kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.

Kniha moudrosti, kapitola 8

1 Moudrost se mocně šíří od jednoho konce světa na druhý

a ušlechtile všechno spravuje.

2 Zamiloval jsem si ji a od svého mládí ji vyhledával,

zatoužil jsem přivést si ji jako nevěstu

a stal jsem se milovníkem její krásy.

3 Slávu urozenosti jí dodává společenství s Bohem;

sám Vládce všeho si ji zamiloval.

4 Je zasvěcena do Božího vědění

a řídí volbu jeho skutků.

5 Je-li v životě vytouženým pokladem bohatství,

v čem spočívá větší bohatství než v moudrosti,

která všechno působí?

6 Když je rozumnost při díle,

kdo dokáže víc než ona?

7 A miluje-li kdo spravedlnost,

jejím dílem jsou ctnosti;

ona vyučuje rozvaze a rozumnosti,

spravedlnosti a statečnosti,

nad které v lidském životě není nic prospěšnějšího.

8 Touží-li někdo též po bohatých zkušenostech,

ona ví o věcech dávno minulých a naznačuje budoucí,

zná důkazové postupy i řešení hádanek,

předvídá znamení a zázraky

i výsledky časů a věků.

9 Rozhodl jsem se tedy přivést si ji a žít s ní,

protože vím, že mi bude rádkyní k dobrému

a utěšitelkou v starostech a zármutku.

10 Pro ni dojdu slávy u zástupů

a úcty u starců, já mladík.

11 Budu shledán bystrým v úsudku

a v očích vládců vzbudím obdiv.

12 Budu-li mlčet, budou vyčkávat,

ozvu-li se, budou naslouchat,

a když se rozhovořím,

položí si ruku na ústa.

13 Skrze ni dojdu nesmrtelnosti

a těm, kteří přijdou po mně, zanechám věčnou památku.

14 Budu vládnout lidem a pronárody se mi podrobí.

15 Obávaní vládcové dostanou strach, až o mně uslyší,

ve shromáždění lidu se ukáži dobrý a statečný na bojišti.

16 Až se vrátím domů, odpočinu si u ní;

pobývat s ní nepůsobí trpkos

t a spolužití s ní není trápením,

ale potěchou a radostí.

17 Když jsem si to promyslil

a svým srdcem uvážil,

že nesmrtelnost se váže s moudrostí,

18 že v jejím přátelství je pravé potěšení,

v práci jejích rukou nevyčerpatelné bohatství,

v její stálé společnosti že je rozumnost

a v účasti na jejích slovech proslulost,

chodil jsem sem a tam a hledal, jak bych si ji přivlastnil.

19 Narodil jsem se jako nadaný hoch

a byl jsem obdařen citlivou duší;

20 že jsem byl nadto dobrý, dostalo se mi neposkvrněného těla.

21 Když jsem však poznal, že moudrosti se nezmocním jinak, než dá-li mi ji Bůh,

– a to už byla známka, že jsem pochopil, čí je to milostivý dar –,

obrátil jsem se na Hospodina,

modlil jsem se k němu

a prosil ho z celého srdce:

Kniha moudrosti, kapitola 9

1 Bože našich otců, milosrdný Hospodine,

ty jsi učinil všechno svým slovem

2 a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka,

aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout,

3 a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti

a konal soud s upřímnou duší,

4 daruj mi moudrost, která sídlí u tvého trůnu,

a nevylučuj mě z počtu těch, kdo ti slouží.

5 Vždyť jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice,

člověk křehký a krátkého věku,

který jen málo chápe právo a zákony.

6 I kdyby byl někdo dokonalý mezi lidskými syny,

bez moudrosti od tebe nebude znamenat nic.

7 Tys mě vyvolil za krále svého lidu

a za soudce svých synů a dcer.

8 Řekl jsi, abych zbudoval chrám na tvé svaté hoře

a oltář ve městě, kde přebýváš,

podle podoby svatého stánku, který jsi od počátku připravil.

9 S tebou je moudrost, která zná tvoje díla

a byla při tom, když jsi tvořil svět.

Ona ví, co se líbí tvým očím

a co je správné podle tvých přikázání.

10 Sešli ji ze svatých nebes,

od trůnu své slávy ji pošli,

aby byla se mnou a pracovala,

abych poznal, v čem máš zalíbení.

11 Ona ví všechno a rozumí všemu,

rozvážně mě povede v mém konání

a zachová mě ve své slávě.

12 Potom ti budou příjemné mé skutky,

spravedlivě budu soudit tvůj lid

a budu hoden trůnu svého otce.

13 Neboť pozná vůbec člověk Boží záměry

a dovede si představit, co je vůle Hospodina?

14 Myšlení smrtelníků je nedokonalé

a naše uvažování pochybné,

15 neboť pomíjivé tělo zatěžuje duši

a pozemský stan je břemenem pro mysl naplněnou starostmi.

16 Stěží postihujeme to, co je na zemi,

s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky.

Kdo prozkoumá to, co je na nebesích?

17 Kdo by poznal tvou vůli, jestliže ty bys mu nedal moudrost

a z výšin mu neposlal svého svatého ducha?

18 Jen tak se lidé na zemi dostali na správnou cestu

a naučili se tomu, co se ti líbí;

jen moudrost je zachránila.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.