ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 372. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Kniha moudrosti, kapitola 7

1 Také já jsem smrtelný člověk, stejný jako všichni,

potomek toho, který jako první byl učiněn ze země.

V matčině lůně jsem byl utvářen v tělo,

2 po deset měsíců jsem v krvi houstl

z mužského semene po slastném spojení v spánku.

3 A když jsem se narodil, nadechl jsem vzduch společný všem

a spočinul na zemi, kde všichni stejně trpí,

a první zvuk vydal jsem v pláči, stejně jako všichni.

4 Vychován jsem byl v plenkách a ve starostech.

5 Vždyť nikdo z králů neměl jiný počátek žití;

6 vstup do života je u všech tentýž, stejný je i odchod.

7 Proto jsem se modlil, a byla mi dána rozumnost,

vzýval jsem Boha, a přišel ke mně duch moudrosti.

8 Jí jsem dal přednost před žezly a trůny,

bohatství jsem pokládal za nic ve srovnání s ní,

9 nepostavil jsem jí naroveň nejdražší kámen.

Všechno zlato je vzhledem k ní jen hrst písku,

a všechno stříbro má proti ní cenu bláta.

10 Miloval jsem ji nad zdraví a krásu,

dal jí přednost před světlem dne,

protože její záře nepohasíná.

11 Všechno dobré mi přišlo spolu s ní,

jejím prostřednictvím nezměrné bohatství.

12 Radoval jsem se ze všech věcí, protože je řídí moudrost,

ale nevěděl jsem, že ona je jejich rodičkou.

13 V dobrém úmyslu jsem se jí naučil, bez závisti se o ni dělím,

její bohatství pro sebe neukrývám.

14 Ona je pro lidi nevyčerpatelným pokladem;

kdo jej získali, připravili si přátelství s Bohem,

doporučeni dary, které s sebou nese výchova.

15 Kéž mi dá Bůh mluvit uvážlivě

a smýšlet podle toho, co mi bylo dáno.

Neboť on sám je průvodcem k moudrosti

a usměrňuje moudré.

16 Neboť v jeho ruce jsme i my i naše slova,

i všechna rozumnost a rukodělná dovednost.

17 On mi dal pravé poznání toho, co je,

abych znal uspořádání vesmíru a působení živlů,

18 počátek, konec a střed časů,

střídání slunovratů a proměny ročních dob,

19 koloběhy roku a postavení hvězd,

20 povahu živočichů a pudy šelem,

sílu duchů i myšlení lidí,

rozmanitost rostlin a léčivou moc kořenů.

21 Poznal jsem věci skryté i zjevné,

všemu naučila mne strůjkyně všeho – moudrost.

22 Neboť v ní je duch myslící a svatý,

jedinečný a přitom mnohotvárný,

duch jemný, hbitý, pronikavý, neposkvrněný,

spolehlivý, neproměnný, milující dobro, činorodý,

23 nespoutaný, dobročinný, lidumilný,

pevný, bezpečný, klidný, všemohoucí,

všeobzírající, prostupující všechny duchy rozumné, čisté a přejemné.

24 Nad každý pohyb je moudrost pohyblivější,

svou ryzostí proniká a prostupuje všecko.

25 Je dechem Boží moci,

čirým výronem slávy Všemohoucího;

proto nic poskvrněného se do ní nevloudí.

26 Je odleskem věčného světla,

nezkaleným zrcadlem Božího působení

a obrazem jeho dobrotivosti.

27 Je jediná, ale může všechno,

setrvává v sobě samé, a přece vše obnovuje,

v každém pokolení vchází do svatých duší

a vytváří Boží přátele a proroky.

28 Bůh totiž miluje jen toho,

kdo přebývá spolu s moudrostí.

29 Ona je nádhernější než slunce

i než jakékoli postavení hvězd.

Je-li porovnána se světlem dne, ukáže se, že je převyšuje.

30 Po něm totiž nastupuje noc,

kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.

Kniha moudrosti, kapitola 8

1 Moudrost se mocně šíří od jednoho konce světa na druhý

a ušlechtile všechno spravuje.

2 Zamiloval jsem si ji a od svého mládí ji vyhledával,

zatoužil jsem přivést si ji jako nevěstu

a stal jsem se milovníkem její krásy.

3 Slávu urozenosti jí dodává společenství s Bohem;

sám Vládce všeho si ji zamiloval.

4 Je zasvěcena do Božího vědění

a řídí volbu jeho skutků.

5 Je-li v životě vytouženým pokladem bohatství,

v čem spočívá větší bohatství než v moudrosti,

která všechno působí?

6 Když je rozumnost při díle,

kdo dokáže víc než ona?

7 A miluje-li kdo spravedlnost,

jejím dílem jsou ctnosti;

ona vyučuje rozvaze a rozumnosti,

spravedlnosti a statečnosti,

nad které v lidském životě není nic prospěšnějšího.

8 Touží-li někdo též po bohatých zkušenostech,

ona ví o věcech dávno minulých a naznačuje budoucí,

zná důkazové postupy i řešení hádanek,

předvídá znamení a zázraky

i výsledky časů a věků.

9 Rozhodl jsem se tedy přivést si ji a žít s ní,

protože vím, že mi bude rádkyní k dobrému

a utěšitelkou v starostech a zármutku.

10 Pro ni dojdu slávy u zástupů

a úcty u starců, já mladík.

11 Budu shledán bystrým v úsudku

a v očích vládců vzbudím obdiv.

12 Budu-li mlčet, budou vyčkávat,

ozvu-li se, budou naslouchat,

a když se rozhovořím,

položí si ruku na ústa.

13 Skrze ni dojdu nesmrtelnosti

a těm, kteří přijdou po mně, zanechám věčnou památku.

14 Budu vládnout lidem a pronárody se mi podrobí.

15 Obávaní vládcové dostanou strach, až o mně uslyší,

ve shromáždění lidu se ukáži dobrý a statečný na bojišti.

16 Až se vrátím domů, odpočinu si u ní;

pobývat s ní nepůsobí trpkos

t a spolužití s ní není trápením,

ale potěchou a radostí.

17 Když jsem si to promyslil

a svým srdcem uvážil,

že nesmrtelnost se váže s moudrostí,

18 že v jejím přátelství je pravé potěšení,

v práci jejích rukou nevyčerpatelné bohatství,

v její stálé společnosti že je rozumnost

a v účasti na jejích slovech proslulost,

chodil jsem sem a tam a hledal, jak bych si ji přivlastnil.

19 Narodil jsem se jako nadaný hoch

a byl jsem obdařen citlivou duší;

20 že jsem byl nadto dobrý, dostalo se mi neposkvrněného těla.

21 Když jsem však poznal, že moudrosti se nezmocním jinak, než dá-li mi ji Bůh,

– a to už byla známka, že jsem pochopil, čí je to milostivý dar –,

obrátil jsem se na Hospodina,

modlil jsem se k němu

a prosil ho z celého srdce:

Kniha moudrosti, kapitola 9

1 Bože našich otců, milosrdný Hospodine,

ty jsi učinil všechno svým slovem

2 a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka,

aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout,

3 a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti

a konal soud s upřímnou duší,

4 daruj mi moudrost, která sídlí u tvého trůnu,

a nevylučuj mě z počtu těch, kdo ti slouží.

5 Vždyť jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice,

člověk křehký a krátkého věku,

který jen málo chápe právo a zákony.

6 I kdyby byl někdo dokonalý mezi lidskými syny,

bez moudrosti od tebe nebude znamenat nic.

7 Tys mě vyvolil za krále svého lidu

a za soudce svých synů a dcer.

8 Řekl jsi, abych zbudoval chrám na tvé svaté hoře

a oltář ve městě, kde přebýváš,

podle podoby svatého stánku, který jsi od počátku připravil.

9 S tebou je moudrost, která zná tvoje díla

a byla při tom, když jsi tvořil svět.

Ona ví, co se líbí tvým očím

a co je správné podle tvých přikázání.

10 Sešli ji ze svatých nebes,

od trůnu své slávy ji pošli,

aby byla se mnou a pracovala,

abych poznal, v čem máš zalíbení.

11 Ona ví všechno a rozumí všemu,

rozvážně mě povede v mém konání

a zachová mě ve své slávě.

12 Potom ti budou příjemné mé skutky,

spravedlivě budu soudit tvůj lid

a budu hoden trůnu svého otce.

13 Neboť pozná vůbec člověk Boží záměry

a dovede si představit, co je vůle Hospodina?

14 Myšlení smrtelníků je nedokonalé

a naše uvažování pochybné,

15 neboť pomíjivé tělo zatěžuje duši

a pozemský stan je břemenem pro mysl naplněnou starostmi.

16 Stěží postihujeme to, co je na zemi,

s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky.

Kdo prozkoumá to, co je na nebesích?

17 Kdo by poznal tvou vůli, jestliže ty bys mu nedal moudrost

a z výšin mu neposlal svého svatého ducha?

18 Jen tak se lidé na zemi dostali na správnou cestu

a naučili se tomu, co se ti líbí;

jen moudrost je zachránila.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.