ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 373. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Kniha moudrosti, kapitola 10

1 Toho, který byl vytvořen jako první, otce světa,

moudrost ochránila, když byl stvořen samotný,

a vytrhla jej z jeho vlastního pádu.

2 Dala mu sílu, aby nade vším panoval.

3 Když pak od ní odstoupil ten nespravedlivý ve svém hněvu,

zahynul pro své bratrovražedné záští.

4 Zemi kvůli němu zatopenou znovu zachránila moudrost;

do bezpečí přepravila spravedlivého na prostém dřevě.

5 Když došlo k zmatku mezi pronárody pro jejich jednomyslnost v nepravosti,

rozpoznala spravedlivého, uchovala ho Bohu bez úhony

a zachovala jej, že zůstal statečný přes soucit s vlastním dítětem.

6 Ona vyrvala spravedlivého ze středu hynoucích svévolníků,

takže unikl ohni padajícímu na Pětiměstí.

7 Svědectvím o jejich zvrácenosti je dosud pustá dýmající země,

rostliny s nikdy nedozrávajícími plody

a solný sloup, jenž se tam tyčí jako připomínka nevěřící duše.

8 Protože nechali moudrost stranou,

nejenže sami utrpěli škodu tím, že nepoznali dobré věci,

nýbrž i potomkům zanechali pomník své nerozumnosti,

aby nemohlo být skryto, v čem padli.

9 Moudrost však vyrvala své služebníky z tísně.

10 Spravedlivého, když prchal před hněvem bratra,

vedla přímými cestami,

ukázala mu království Boží,

dala mu znalost svatých věcí, skrze jeho pachtění jej přivedla k zámožnosti,

a jeho námahu bohatě odměnila.

11 Když jej lakotou utiskovali, byla s ním

a pomohla mu k bohatství.

12 Uchránila ho před nepřáteli,

zabezpečila před těmi, kdo strojí úklady,

a tuhý zápas rozhodla v jeho prospěch,

aby poznal, že zbožnost je nade vše silnější.

13 Neopustila spravedlivého, když byl prodán,

vyrvala ho z hříchu.

14 Sestoupila s ním do jámy,

ani v poutech ho neopustila,

až mu přinesla královské žezlo

a moc nad jeho utlačovateli.

Ukázala, že jeho tupitelé jsou lháři,

a dala mu věčnou slávu.

15 Moudrost vyrvala svatý lid a jeho potomstvo bez úhony

z moci pronároda utiskovatelů.

16 Vešla do duše Hospodinova služebníka Mojžíše

a proti obávaným králům se postavila zázraky a znameními.

17 Dala zbožným odplatu za jejich námahu,

vedla je podivuhodnou cestou,

za dne jim byla stínem

a za noci hvězdnou září.

18 Převedla je přes Rudé moře

a provedla spoustou vod.

19 Jejich nepřátele zatopila,

je však vyrvala z hlubin propasti.

20 A tak spravedliví obrali svévolníky

a opěvovali tvé svaté jméno, Hospodine,

a jednomyslně chválili tvou vítěznou ruku.

21 Neboť moudrost otevřela ústa němých

a dala srozumitelně promluvit i jazyku nemluvňat.

Kniha moudrosti, kapitola 11

1 Moudrost přivedla ke zdaru jejich dílo rukou svatého proroka.

2 Prošli neobývanou pouští

a na neschůdných místech rozbíjeli stany.

3 Postavili se na odpor protivníkům a nepřátele zahnali.

4 Když žíznili a volali k tobě,

byla jim dána voda ze strmé skály,

a tak utišili žízeň z tvrdého kamene.

5 Neboť to, čím byli trestáni jejich nepřátelé,

stalo se jim dobrodiním, když trpěli nedostatkem.

6 Místo proudu řeky stále tekoucí,

jež byla zkalena nečistou krví

7 z trestu za rozkaz vraždit nemluvňata,

dal jsi jim nečekaně hojnost vody.

8 Tím, jak tehdy žíznili, ukázals jim,

jak jsi potrestal jejich protivníky:

9 neboť z toho, co sami zakoušeli

– i když byli káráni milosrdně –,

poznali, jak se trápili svévolníci souzení v hněvu.

10 Jedny jsi zkoušel jako otec, který poučuje,

druhé jsi trestal jako přísný král, který odsuzuje.

11 Ať byli daleko nebo blízko, doléhala na ně stejná trýzeň,

12 neboť se jich zmocnil dvojnásobný zármutek

a nářek při vzpomínce na minulé věci.

13 Když totiž uslyšeli, že tresty na ně seslané posloužily oněm k dobrému,

pochopili, že jedná Hospodin.

14 Toho, kterého kdysi odložili a zavrhli a jehož se s výsměchem zřekli,

na konci událostí obdivovali,

když trpěli jinou žízní než spravedliví.

15 Za jejich nerozvážné myšlení plné bezpráví,

pro něž v bludu sloužili nerozumným plazům, bezcenným nestvůrám,

poslals na ně za trest množství nerozumných živočichů,

16 aby poznali, že čím kdo hřeší, tím také bývá trestán.

17 Vždyť tvoje všemohoucí ruka,

která stvořila svět z beztvaré hmoty,

neváhala na ně poslat tlupu medvědů a líté lvy

18 nebo dosud neznámé, nově stvořené šelmy plné zuřivosti,

jež soptí ohnivý dech,

nebo netvory chrlící s duněním dým,

jimž z očí srší ohnivé blesky.

19 Ty by je mohly nejen rozsápat skokem,

ale i zahubit hrůzou svého pohledu.

20 I bez toho mohli padnout jediným dechnutím,

postiženi spravedlivým trestem

a rozprášeni dechem tvé moci.

Ale ty jsi všechno uspořádal s mírou, počtem a váhou.

21 Ty můžeš vždycky prosadit svou svrchovanou moc

a síle tvé paže nikdo neodolá.

22 Neboť jako prášek na misce vah je před tebou celý svět

a jako kapka ranní rosy padající na zem.

23 Nade všemi se smilováváš, protože všecko můžeš,

nehledíš na hříchy lidí, jen aby činili pokání.

24 Miluješ všecko, co je,

a neošklivíš si nic z toho, co jsi učinil,

vždyť bys ani nemohl připravit něco, co bys měl v nenávisti.

25 A jak by mohlo cokoli trvat, kdybys ty to nechtěl,

anebo být zachováno, kdybys to nepovolal k bytí?

26 Šetříš všecko, protože to je tvé,

Panovníku, který miluješ život.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.