ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 374. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Kniha moudrosti, kapitola 12

1 Tvůj neporušitelný duch je ve všem.

2 Proto jen pozvolna káráš chybující.

Připomínáš jim, v čem hřeší, a napomínáš je,

aby opustili zlo a uvěřili v tebe, Hospodine.

3 Pojal jsi nenávist k dávným obyvatelům své svaté země,

4 protože páchali to nejhorší,

prováděli čáry a bezbožné orgie.

5 Nelítostně vraždili děti,

pojídali lidské maso i vnitřnosti a krev

při hodech v kruhu zasvěcenců.

6 Rodiče vraždící bezbranné dětské duše

jsi chtěl vyhubit rukou našich otců,

7 aby země tobě nade všechny vzácná

přijala důstojné obyvatele – Boží služebníky.

8 Ale i je jsi ušetřil, byli to lidé,

a jako předvoj svého vojska jsi poslal sršně,

aby je pomalu vyhladili.

9 Ne že bys nemohl v bitvě vydat svévolníky spravedlivým do rukou

nebo je naráz vyhubit hroznými šelmami, popřípadě tvrdým slovem.

10 Soudil jsi je pomalu, a tím jim dával příležitost k pokání.

Nebylo ti neznámo, že jejich původ je zlý,

jejich špatnost vrozená,

a že se jejich myšlení nezmění navěky.

11 Bylo to od počátku plémě prokleté.

Jejich hříchy jsi nechával bez trestu,

ale ne proto, že by ses někoho obával.

12 Vždyť kdo ti může říci: „Cos to udělal?“

Kdo se postaví na odpor tvému soudu?

Kdo tě obviní, zahynou-li národy, které jsou tvým dílem?

Kdo proti tobě vystoupí, aby se zastal provinilých lidí?

13 Vždyť kromě tebe není jiného Boha, který se o všechno stará,

abys musel dokazovat spravedlivost svého soudu.

14 Není král ani vládce, který by ti mohl činit výtky kvůli těm, které jsi potrestal.

15 Protože jsi spravedlivý, spravuješ všechno spravedlivě

a pokládáš za nedůstojné své moci,

abys odsoudil toho, kdo si trestu nezaslouží.

16 Neboť tvá síla je zdrojem spravedlnosti,

a to, že vládneš nade všemi, činí tě shovívavým ke všem.

17 Ukazuješ svou sílu těm, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc,

a usvědčuješ z drzosti ty, kdo ji znají.

18 Ačkoli vládneš silou, soudíš mírně

a zacházíš s námi s velkou shovívavostí.

Neboť kdykoli bys chtěl své moci užít, je ti po ruce.

19 Tímto vším jsi naučil svůj lid,

že spravedlivý má být i lidumilný,

a svým synům jsi dal dobrou naději,

jestliže hříšným nabízíš příležitost k pokání.

20 Trestal-lis s takovou zdrženlivostí a ohledy

nepřátele svých služebníků, třebaže byli hodni smrti,

a dával jim čas i příležitost, aby upustili od zloby,

21 jak ohleduplně jsi teprve soudil své syny,

s jejichž otci jsi uzavřel přísežnou smlouvu plnou příslibů dobra?

22 Bereš-li nás do kázně, pak naše nepřátele bičuješ tisíceronásobně víc,

abychom pamatovali na tvou dobrotu, když soudíme,

a abychom doufali ve slitování, když jsme souzeni.

23 Proto i ty, kteří vedli nerozumný život v nespravedlnosti,

jejich vlastními ohavnostmi jsi trýznil.

24 Neboť na cestách bludu daleko zabloudili,

když měli za bohy to, co je i mezi zvířaty nejodpornější;

tak se dali oklamat jako nerozumná nemluvňata.

25 Proto jako na nerozvážné děti

jsi na ně poslal soud, kterým jsi je uvedl v posměch.

26 A protože nedali na výstrahu, když byli pokáráni posměchem,

zakusili soud přiměřený Bohu.

27 A tak se v utrpení rozhněvali na ty, které měli za bohy.

Když viděli, že jsou kvůli nim trestáni,

poznali jako pravého Boha toho, kterého dříve odmítali znát.

Proto též na ně dolehl vrcholný trest.

Kniha moudrosti, kapitola 13

1 Vskutku nicotní jsou od přírody všichni lidé,

kterým nebylo dáno znát Boha.

Ze všeho dobrého, co mají před očima,

nedokázali poznat toho, který je,

a z pohledu na dílo nerozpoznali Tvůrce.

2 Ale oheň, vítr nebo rychlý mrak,

hvězdný kruh, dravé vodstvo nebo nebeská světla

považovali za světovládné bohy.

3 Jestliže uneseni jejich krásou je pokládali za bohy,

tím spíše měli poznat, oč lepší je jejich Pán,

neboť on, té krásy Prapůvodce, vše stvořil.

4 Jestliže žasli nad jejich mocí a působením,

měli z nich pochopit, oč mocnější je ten, kdo je uspořádal.

5 Neboť z velikosti a krásy tvorů

může být srovnáním poznán původce jejich bytí.

6 Ale ovšem, zasluhují malou výtku:

zřejmě bloudí při hledání Boha a ve snaze ho nalézt.

7 Zabývají se totiž jeho dílem a zkoumají je,

ale spoléhají na svůj zrak, neboť je krásné, co vidí.

8 Nelze je však omluvit,

9 neboť jestliže dokázali tolik poznat,

že byli schopni probádat svět,

jak to, že nenašli hned Pána těchto věcí?

10 Ubozí ti, kdo doufají v mrtvé věci,

kdo nazývají bohem kdejaký výtvor lidských rukou,

zlato a stříbro, umělecké výrobky,

napodobeniny zvířat

nebo neužitečný kámen, dílo rukou z dávné doby.

11 Když nějaký řezbář porazí vhodný strom,

oloupe obratně všechnu kůru,

úhledně jej opracuje

a zhotoví užitečné nářadí pro domácí potřebu;

12 toho, co při práci odpadlo,

použije k přípravě pokrmu, aby se nasytil.

13 Ten z odřezků, který se k ničemu nehodí,

dřevo zkroucené a samý suk,

vezme a ve volném čase pečlivě ořeže,

dovedně a důmyslně jej ztvární,

až dostane obraz člověka,

14 nebo vytvoří podobu nějakého obyčejného zvířete.

Natře to suříkem, jeho povrch obarví na červeno

a každou vadu na něm barvou zakryje.

15 Připraví pro to vhodné umístění,

postaví to ke stěně a připevní skobou.

16 Postará se, aby to nepadlo,

neboť ví, že si to samo nemůže pomoci.

Vždyť je to obraz,

který potřebuje, aby se mu pomáhalo.

17 Modlí se k tomu za majetek, za své manželství a děti,

a nestydí se mluvit k bezduché věci.

Vzývá kvůli zdraví bezmocný předmět.

18 Žadoní o život u něčeho, co je mrtvé,

škemrá o pomoc na tom, co není ničeho schopné,

o zdar cesty na něčem, co nedokáže udělat ani krok;

19 o výdělek, zdar v podnikání a úspěšné dílo vlastních rukou

se obrací o pomoc k tomu, jehož ruce pomoci nemohou.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.