ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 375. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Kniha moudrosti, kapitola 14

1 Když se zase jiný připravuje k plavbě

a hodlá se pustit přes divoké vlny,

vzývá dřevo, chatrnější než plavidlo, které jej nese.

2 Loďku ovšem vymyslila touha po výdělku

a zhotovila ji moudrost řemeslníka;

3 ale tvá prozřetelnost, Otče, ji řídí,

neboť tys i mořem razil cestu

a vlnami bezpečnou pouť.

4 Ukazuješ, že můžeš zachránit ze všeho,

i kdyby někdo nezkušený vyplul na moře.

5 Chceš, aby plody tvé moudrosti nezůstaly nevyužity,

proto i kusu dřeva svěřují lidé svůj život,

na člunu proplouvají příbojem a bezpečně přistanou.

6 Už na počátku, když vymírali zpupní obrové,

uchýlila se naděje světa do člunu,

a řízena tvou rukou zanechala světu semeno nového pokolení.

7 Požehnané dřevo, které je nástrojem spravedlnosti,

8 ale zlořečené to, z něhož byla vyřezána modla,

jakož i ten, kdo ji vyrobil.

On proto, že to udělal,

a ono, ač pomíjející, že bylo nazváno bohem.

9 U Boha je ve stejné nenávisti jak svévolník, tak čin jeho svévole,

10 a potrestán bude výrobek spolu se svým výrobcem.

11 Proto trest postihne i modly pronárodů,

že se staly ohavností v Božím stvoření,

pohoršením pro lidské duše

a osidlem pro nohy nemoudrých.

12 Vždyť počátkem nemravnosti je vymýšlení model,

a jejich vytváření je zkázou života.

13 Nebyly od počátku ani nepotrvají navěky.

14 Přišly na svět z lidských pověr,

a proto je čeká rázný konec.

15 Tak třeba otec, zdrcený krutým žalem nad dítětem náhle mu odňatým,

zhotoví jeho obraz a hned začne mrtvé dítě ctít jako boha

a od své čeledi vyžaduje slavit svátky a zachovávat obřady.

16 Časem se bezbožný obyčej rozšířil

a byl zachováván jako zákon.

17 Z nařízení vládců se vzdávala úcta i jejich sochám,

když je lidé nemohli uctívat osobně, protože bydleli daleko.

Proto, aby si osobu jim vzdálenou zpodobili,

udělali si viditelný obraz uctívaného krále,

a tak nepřítomnému pilně pochlebovali, jako by byl přítomen.

18 A k rozmachu té úcty i u těch, kteří ho neznali,

přispěla ještě ctižádost umělce.

19 Zřejmě aby se svému mocnáři zalíbil,

vyobrazil ho svým uměním v co nejkrásnější podobě.

20 Dav pak, uchvácen půvabem díla,

toho, který byl ještě nedávno ctěn jako člověk,

nyní pokládal za samo božstvo.

21 A to se stalo všem živoucím léčkou:

zotročeni neštěstím nebo krutovládou

přiřkli lidé nesdělitelné jméno kamenům a dřevům.

22 Dále nezůstalo při tom, že bloudí v poznání Boha;

žijí nadto pod tak silným náporem nevědomosti,

že strašlivé zlo nazývají pokojem.

23 Zabíjejí děti k obětem a konají tajné obřady

nebo bujné hostiny s prostopášnými obyčeji.

24 Ani v životě, ani v manželství nedbají už čistoty,

jeden druhého úkladně vraždí nebo trápí cizoložstvím.

25 Všude se mísí krveprolití a vraždy, krádež a podvod,

zkáza, nevěra, vzpoura, křivopřísežnictví,

26 osočování čestných, nevděk za dobrodiní,

poskvrňování duší, pohlavní zvrácenost,

rušení manželství, smilstvo a cizoložství.

27 A tak služba modlám nehodným jména

je počátkem, příčinou i koncem všeho zla.

28 Modláři buď bujně hýří nebo prorokují lži

nebo neřádně žijí nebo se bez ostychu dopouštějí křivopřísežnictví.

29 Věří na bezduché modly,

a když křivě přísahají, spoléhají, že nebudou potrestáni.

30 Ze dvou důvodů však na ně přijde spravedlivý trest:

Za to, že zvráceně smýšleli o Bohu a drželi se model,

a že podváděli křivou přísahou, a pohrdli tak svatostí.

31 Nikoli moc těch, které vzývají při přísaze,

ale trest určený hříšníkům vždy stíhá viníky za jejich provinění.

Kniha moudrosti, kapitola 15

1 Ty, Bože náš, jsi dobrotivý a věrný,

shovívavý a všechno spravující milosrdenstvím.

2 Neboť i když zhřešíme, jsme tvoji a uznáváme tvou moc;

nebudeme však hřešit, protože víme, že patříme tobě.

3 V poznání tebe je celá spravedlnost

a zvědět o tvé moci je kořen nesmrtelnosti.

4 Nás neomámil neblahý lidský výmysl

ani neužitečná námaha malířů stínů,

postava pomalovaná pestrými barvami.

5 Pohled na ně vzněcuje žádostivost pošetilců,

že zatouží po bezduché postavě mrtvého obrazu.

6 Milují zlo a takových nadějí hodni jsou ti, kdo modly vyrábějí,

i ti, kdo po nich dychtí a je uctívají.

7 Také hrnčíř hněte pracně měkkou hlínu

a vytváří pro naši potřebu různé nádoby.

Ze stejné hlíny dal se do vytváření nádob k počestným účelům,

ale i opačným, vše jedno.

K čemu má ta která nádoba sloužit, určuje hrnčíř

. 8 S daremnou námahou vytváří ze stejné hlíny bůžka, který není k ničemu.

Sám nedávno vznikl ze země

a zanedlouho se vrátí tam, odkud byl vzat,

až bude požádán, aby odevzdal svou duši.

9 On se však nestará o to, že jednou zchřadne

a že má kratičký život.

Závodí se zlatníky a stříbrotepci,

napodobuje kovolitce

a vidí slávu v tom, že vyrábí podvrhy.

10 Jeho srdce je popel,

jeho naděje bezcennější než prach země

a jeho život bezvýznamnější než bláto,

11 protože nepoznal toho, který jej vytvořil,

vdechl mu činorodou duši

a vložil do něho životodárný dech,

12 nýbrž usoudil, že je život pouhá zábava

a žití že je výnosný trh.

Na všem prý je třeba vydělávat, i na špinavosti.

13 Ovšem on ví lépe než kdokoli jiný, že hřeší,

když vyrábí z hlíny země rozbitelné nádoby i sochy bůžků.

14 Nadmíru pošetilí a bláhovější než duše děcka

jsou všichni nepřátelé tvého lidu, kteří si jej podrobili.

15 Uznali za bohy i všechny modly pohanů,

které neužívají zraku, aby viděly,

ani chřípí, aby vdechovaly vzduch,

ani uší, aby slyšely,

ani prstů na rukou, aby hmataly,

a jejichž nohy jsou neschopné chůze.

16 Udělal si je jen člověk,

vytvořil je ten, kterému byl duch jen propůjčen,

neboť žádný člověk nedokáže vytvořit boha ani jen sobě podobného.

17 Sám je smrtelný a zlovolnou rukou dělá neživou věc,

sám je znamenitější než předměty, které uctívá;

on přece dostal život, ony však nikoli.

18 Lidé uctívají i zvířata, dokonce ta nejodpornější,

jež jsou v porovnání s jinými nejtupější,

19 a nejsou ani hezká, aby po nich někdo toužil,

jak se to při pohledu na zvířata někdy stává,

a nadto se jim nedostalo Boží chvály ani jeho požehnání.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.