ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 378. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Sírachovec, Úvod ke knize Sirachovec

Sirachovec

1. Struktura
 
Kniha představuje soubor sapienciálních textů různého druhu, jak co do formy (přísloví, didaktická vyprávění, hymny, modlitby), tak i co do obsahu (všední život, moudrost, dějiny apod.) – klíčovými pojmy Sirachovcovy nauky jsou moudrost a bázeň před Bohem.
Tři rozlišitelné části (kromě předmluvy překladatele v řecké verzi) – 1) kap. 1–23 s úvodním hymnem na moudrost (univerzální perspektiva stvoření v textech spíše fragmentárního rázu); 2) kap. 24,1–42,14 též s úvodním hymnem na moudrost; 3) 42,15–51,30 s úvodním hymnem na Boha a epilogem (v těchto dvou částech, které postupně nabývají na ucelenosti, se pohled na stvoření pojí s perspektivou dějin Izraele).
 
2. Vznik
 
Od středověku byl znám pouze řecký text – 1896 se našly v káhirské geníze hebrejské zlomky z 11.–12. stol po Kr., 1952 v Qumránu a 1964 na Masadě pak zlomky z 1. stol. př. Kr.; nalezené hebrejské zlomky dávají dohromady cca dvě třetiny textu řecké verze.
Inspirované jsou zřejmě obě verze – byl-li kanonizován řecký překlad, sotva lze upírat inspiraci hebrejskému originálu; přestože kniha nepatří do hebrejskému kánonu, těšila se u židů vždy velké úctě (viz citace v talmudu uvedené formulí „je psáno“).
Existují dvě dochované formy řeckého textu (starší a kratší G I, mladší a delší G II), jimž pravděpodobně odpovídaly i dvě formy hebrejské (H I, H II); kniha se utvářela nejspíše sdružováním a doplňováním kratších úseků do výsledného celku.
 
3. Historický kontext
 
Řecký překlad pořídil autorův vnuk v Egyptě, v 38. roce vlády krále Ptolemaia VII. Euergeta – 132 př. Kr.; autor je nazýván Ješua, syn Sirachův (a Eleazarův) – byl asi jeruzalémským znalcem Písma, rádcem velmožů a učitelem připravujícím mladé muže pro odpovědné úkoly ve společnosti.
Knihu sepsal nejspíše v 80. letech 2. stol. př. Kr. – brzy poté, co se vlády nad Palestinou ujali Seleukovci (198 př. Kr.), ale ještě před makabejským povstáním (167 př. Kr.); toto období se vyznačovalo relativním klidem, náboženskou svobodou a omezeným vlivem helénismu (spíše v okruhu vzdělané aristokracie) – Sirachovec je vůči tomuto myšlenkovému směru v zásadě otevřený, ale posuzuje ho kriticky, s věrností tradičním hodnotám své víry.
 
4. Teologické poselství
 
a) Nauková rovina – důležitou roli zde hrají následující témata: těsné sepětí Moudrosti se Zákonem, tj. prvku univerzálního s národním (Zákon daný Izraeli je vrcholným projevem Boží moudrosti, která stvořila celý svět); poměr mezi Boží dobrotou a existencí zla (dobro i zlo jsou protipóly tvořící rovnováhu stvoření, podřízeného Boží moci); problém odplaty (jelikož v šeolu mají všichni stejný úděl, odměna či trest jsou situovány do pozemského života).
b) Etická rovina – hledisko pro autora směrodatné, rozvíjející mj. tato témata: poměr mezi bázní před Bohem (která je motorem veškerého mravního jednání), Zákonem a moudrostí (srov. 19,18); postoj k bohatství resp. chudobě (bohatství hodnotí Sir opatrně, naopak chudobu vyzvedá); postoj k ženám a dětem v rodině (maskulinní a paternalistický – v ženě oceňuje dobrou manželku, ale varuje před svůdkyní).
 
5. Význam knihy
 
Od 3. stol. nazývána latinsky Liber Ecclesiasticus – pro svůj didaktický styl je vhodná k homiliím a katechezím určeným církevní obci (úryvky vybrané do mešní liturgie mohou např. ukázat univerzální platnost pravdy víry, tj. jak náboženská tradice Izraele odpovídá obecně lidskému hledání moudrosti).
 
autor: doc. Josef Hřebík

 

Sírachovec, kapitola 1

1 Všechna moudrost je od Hospodina a je s ním navěky.

2 Mořský písek a krůpěje deště

a dny věčnosti kdo spočítá?

3 Výšku nebe a šíři země,

propastnou hlubinu a moudrost kdo probádá?

4 Ze všeho první byla stvořena moudrost

a rozumné poznání je od věčnosti.

5 Pramen moudrosti je slovo Boha na výsostech,

její stezky, toť věčná přikázání.

6 Kořen moudrosti komu byl odhalen?

A kdo poznal všechen její důvtip?

7 Znalost moudrosti komu byla zjevena?

Její bohaté zkušenosti kdo pochopil?

8 Jen jediný je moudrý, ten, který budí velkou bázeň

a sedí na svém trůnu.

9 Hospodin sám stvořil moudrost,

pohlédl a rozdělil ji,

vlil ji do všeho, co vytvořil,

10 aby byla s každým člověkem podle jeho štědrosti,

a obdařil jí zvláště ty, kdo ho milují.

11 Bázeň před Hospodinem je slávou a chloubou,

přináší veselí a věnčí jásotem.

12 Bázeň před Hospodinem oblažuje srdce,

dává veselí, radost a dlouhý věk.

13 Tomu, kdo se bojí Hospodina, bude dobře v poslední chvíli,

bude požehnán v den svého skonání.

14 Bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti.

Věrným byla darována již v matčině lůně.

15 Usídlila se na věky mezi lidmi

a jejich potomstvem chce být věrně přijímána.

16 Bázeň před Hospodinem je naplněním moudrosti,

ona opájí lidi svými plody.

17 Celý jejich dům naplňuje žádoucími věcmi

a zásobárny tím, co z ní pochází.

18 Bázeň před Hospodinem je korunou moudrosti,

působí pokoj a dává zdraví.

19 Hospodin pohlédl a rozdělil moudrost,

vědění a rozumné poznání vylil jako déšť

a vyvýšil slávu těch, kdo jí dosahují.

20 Bázeň před Hospodinem je kořenem moudrosti

a dlouhý věk je její ratolestí.

21 Bázeň před Hospodinem zapuzuje hříchy,

je-li přítomná, odvrátí každý hněv.

22 Nespravedlivý hněv nebude možno ospravedlnit,

náchylnost k hněvu přivádí člověka k pádu.

23 Trpělivý vytrvá do příhodného času,

potom ho Bůh opět obveselí.

24 Do příhodného času skryje svoje slova

a rty mnohých rozhlásí jeho rozumnost.

25 V pokladech moudrosti jsou poučná podobenství,

ale hříšníkovi se hnusí bohabojnost.

26 Dychtíš-li po moudrosti, zachovávej přikázání,

a Hospodin tě jí obdaří.

27 Bázeň před Hospodinem je moudrost a vědění,

ve věrnosti a mírnosti má Bůh zalíbení.

28 Nevzpírej se bázni před Hospodinem,

ani k němu nepřistupuj s obojakým srdcem.

29 Ať se o tobě nemluví jako o pokrytci;

dávej pozor na své rty.

30 Nepovyšuj se, abys nepadl

a nepřivodil si hanbu,

sic Hospodin odhalí, co skrýváš,

a poníží tě ve shromáždění proto,

žes nedospěl k bázni před Hospodinem

a že tvé srdce bylo plné přetvářky.

Sírachovec, kapitola 2

1 Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu,

připrav svou duši na pokušení.

2 Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý

a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne.

3 Přilni k Hospodinu, neodvracej se od něho,

abys nakonec dosáhl vyvýšení.

4 Přijímej všechno, co tě potká,

a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý.

5 Vždyť zlato se zkouší v ohni

a lidé Bohu milí v peci pokoření.

6 Důvěřuj Bohu, on se tě ujme,

choď cestou přímou a doufej v něho.

7 Kdo se bojíte Hospodina, čekejte na jeho milosrdenství

a neuchylujte se od něho, abyste nepadli.

8 Kdo se bojíte Hospodina, důvěřujte mu

a vaše odměna se neztratí.

9 Kdo se bojíte Hospodina, doufejte v příchod dobrých věcí,

věčného veselí a milosrdenství.

10 Pohleďte na dávná pokolení a vizte:

Kdo důvěřoval Hospodinu a byl zahanben?

Kdo setrvával v bázni před ním a byl opuštěn?

Kdo ho vzýval a on ho opominul?

11 Vždyť Hospodin je plný slitování a milosrdný,

odpouští hříchy a zachraňuje v čas soužení.

12 Běda však mdlým srdcím a rukám ochablým strachem

i hříšníkovi, který chodí po dvou stezkách.

13 Běda mdlobou ochablému srdci, že nevěří,

proto se mu nedostane ochrany.

14 Běda vám, kteří jste ztratili vytrvalost:

co uděláte, až vás Hospodin navštíví?

15 Kdo se bojí Hospodina, nebudou se vzpírat jeho slovům,

kdo ho milují, budou se držet jeho cest.

16 Kdo se bojí Hospodina, budou usilovat o to, co jemu se líbí,

kdo ho milují, budou naplněni jeho Zákonem.

17 Kdo se bojí Hospodina, připraví svá srdce,

budou se před ním pokořovat:

18 „Chceme padnout do rukou Hospodinových,

a nikoli do rukou lidí,

neboť jaká je jeho velikost,

takové je i jeho milosrdenství.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.