ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 379. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Sírachovec, kapitola 3

1 Slyšte mne, děti, svého otce,

a jednejte tak, abyste došly spásy.

2 Hospodin určil, aby si děti vážily otce,

a zajistil matčino právo nad syny.

3 Kdo ctí otce, dočká se odpuštění svých hříchů,

4 a kdo si váží matky, jako by sbíral poklady.

5 Kdo ctí otce, dožije se radosti na dětech

a v den, kdy se modlí, bude vyslyšen.

6 Kdo si váží otce, bude živ do vysokého věku.

Kdo poslouchá Hospodina (:: otce, V.),

připraví odpočinek své matce,

7 bude sloužit svým rodičům jako svým pánům.

8 Cti svého otce skutkem i slovem,

aby na tebe přišlo jeho požehnání.

9 Otcovo požehnání upevňuje domy dětí,

matčino prokletí je vyvrací ze základů.

10 Nezískávej si vážnost na úkor cti svého otce,

neboť zneuctění otce ti vážnost nepřinese.

11 Člověk získává vážnost, když je ctěn jeho otec;

je-li matka v nevážnosti, je to potupa dětí.

12 Synu, ujmi se svého otce v jeho stáří,

nezarmucuj ho, dokud je živ.

13 Pozbývá-li rozumu, ber na něho ohled

a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle.

14 Milosrdenství k otci ti nebude zapomenuto,

budeš mít záštitu proti hříchům.

15 Bude ti to připočteno k dobru v den tvého soužení;

tvé hříchy se rozplynou jako jinovatka pod slunečním svitem.

16 Kdo opouští otce, jako by se rouhal Bohu,

kdo hněvá svou matku, bude proklet od Hospodina.

17 Synu, v tichosti konej své práce

a budou tě mít rádi lidé Bohu milí.

18 Čím větší jsi, tím více se pokořuj

a najdeš milost před Hospodinem.

19 Neboť mnozí jsou vznešení a slavní,

ale Hospodin zjevuje svá tajemství pokorným.

20 Neboť Hospodinova moc je veliká;

pokornými je oslavován.

21 Co je pro tebe příliš nesnadné, nevyhledávej,

a co je nad tvé síly, nezkoumej.

22 Přemýšlej o tom, co ti Hospodin nařídil,

co před tebou drží v tajnosti, po tom se nepídi.

23 Nestarej se o to, co se tě netýká,

vždyť ti bylo ukázáno víc, než na co stačí lidský rozum.

24 Mnohé lidi obloudily jejich domněnky

a falešné dohady zavedly na scestí jejich myšlení.

25 Nebudeš-li mít zřítelnici, budeš připraven o světlo,

nedostalo-li se ti poznání, nevychloubej se schopnostmi.

26 Zatvrzelé srdce nakonec špatně skončí,

kdo si zahrává s nebezpečím, nakonec v něm zahyne.

27 Zatvrzelé srdce bude obtíženo bolestmi,

hříšník vrší jeden hřích na druhý.

28 Na to, co postihne pyšného, není léku,

neboť se v něm zakořenilo zlé býlí.

29 Srdce rozumného pochopí podobenství

a přání moudrého je mít naslouchající ucho.

30 Voda uhasí planoucí oheň

a milosrdenství usmíří hříchy.

31 Kdo odplácí dobrodiní, myslí na budoucnost,

když padne, nalezne oporu.

Sírachovec, kapitola 4

1 Synu, neodpírej živobytí chudákovi

pohledy potřebných nenechávej bez povšimnutí.

2 Hladového nezarmucuj

a nedráždi k hněvu člověka v jeho bídě.

3 Roztrpčené srdce dál nezneklidňuj

a neotálej s darem potřebnému.

4 Neodmítej prosby člověka v soužení

a neobracej se zády k chudákovi.

5 Neodvracej od něho oči, když žebrá,

a nedávej tak nikomu příležitost, aby tě proklínal.

6 Jestliže tě ve své zahořklosti prokleje,

vyslyší jeho prosbu ten, kdo je jeho tvůrcem.

7 Jednej tak, abys byl ve shromáždění oblíben,

a před vznešeným skloň hlavu.

8 Nakláněj ucho k slovům ubožáka

a odpovídej mu zdvořile a laskavě.

9 Utiskovaného vysvobozuj z rukou utiskovatele

a nebuď skleslé mysli, když musíš soudit.

10 Sirotkům buď otcem

a jejich matce nahraď muže.

Tak budeš jako syn Nejvyššího,

bude tě milovat více než tvá matka.

11 Moudrost své syny vyvýšila

a ujímá se těch, kteří ji hledají.

12 Kdo ji miluje, miluje život,

kdo si kvůli ní přivstává, bude naplněn radostí.

13 Kdo si ji přivlastní, bude mít podíl na slávě;

místu, kam vejde, Hospodin požehná.

14 Kdo ji uctívají, budou sloužit Svatému,

a kdo ji milují, ty si zamiluje Hospodin.

15 Kdo ji poslouchá, bude soudit národy,

kdo na ni dbá, bude přebývat v bezpečí.

16 Bude-li jí důvěřovat, dosáhne jí,

i jeho potomci ji obdrží v dědictví.

17 Zprvu s ním půjde cestou spletitou,

naplní ho děsivým strachem,

bude ho trápit svou kázní,

dokud mu nebude moci plně důvěřovat

a nevyzkouší ho svými příkazy.

18 Pak se k němu opět přímou cestou vrátí a obšťastní ho,

odhalí mu přitom i své tajemství.

19 Ale sejde-li z cesty, opustí ho

a nechá ho na pospas vlastnímu pádu.

20 Pozoruj, kdy je k čemu vhodná chvíle, chraň se zlého

a nestyď se za své přesvědčení.

21 Je stud, který vede k hříchu,

a je stud, který vede ke slávě a přízni.

22 Neber ohled na to, co je proti tvému přesvědčení,

a neměň své jednání, aby to nebylo k tvému pádu.

23 Nikdy nemlč, když je třeba mluvit,

24 podle slov se totiž pozná moudrost

a podle řeči vzdělání.

25 Neodporuj pravdě,

ale přiznej svou nevzdělanost.

26 Neostýchej se vyznat své hříchy

a nesnaž se přemoci proud řeky.

27 Hlupákovi nepodlézej

a neber ohled ani na mocného.

28 Až do smrti vytrvej v zápase za pravdu

a Hospodin Bůh bude bojovat za tebe.

29 Nebuď prostořeký ve svém hovoru

ani lenivý a nedbalý v tom, co děláš.

30 Ve svém domě nedělej ze sebe lva

a nebuď postrachem pro své služebnictvo.

31 Nenatahuj ruku v touze brát,

a neschovávej ji, máš-li dávat.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.