ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 380. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Sírachovec, kapitola 5

1 Nespoléhej se na svůj majetek

a neříkej: „Ničeho mi není třeba.“

2 Nehověj svým choutkám a siláctví

a nejednej podle žádostivosti svého srdce.

3 Neříkej: „Jsem svým vlastním pánem,“

jinak tě Hospodin určitě ztrestá.

4 Neříkej: „Zhřešil jsem, a co se mi stalo?“;

to jen proto, že Hospodin je nekonečně shovívavý.

5 Nespoléhej opovážlivě na odpuštění

a nehromaď jeden hřích na druhý.

6 Neříkej: „Boží slitování je tak veliké,

že mi odpustí hříchy jakkoli početné.“

Vždyť u něho je nejen slitovnost, ale i rozhorlení,

a hříšníci pocítí tíhu jeho odplaty.

7 Neotálej obrátit se k Hospodinu,

neodkládej to ze dne na den!

Neboť Hospodinův hněv tě zničehonic vyhledá,

a dojdeš záhuby v den odplaty.

8 Nespoléhej na majetek nespravedlivě nabytý,

nebude ti užitečný v den pohromy.

9 Neprovívej obilí, když je vítr proměnlivý,

a nechoď po každé pěšině;

tak totiž jedná obojaký hříšník.

10 Buď pevný ve svém smýšlení

a tvé slovo ať je jednoznačné.

11 Neotálej někoho vyslechnout,

ale s odpovědí nepospíchej.

12 Rozumíš-li něčemu, odpověz bližnímu,

ne-li, polož si ruku na ústa.

13 Slávu i hanbu přináší mluvení

a jazyk může přivést člověka i k pádu.

14 Ať nejsi nazýván klevetníkem,

který strojí úklady svým jazykem;

neboť jako lpí na zloději hanba,

tak špatná pověst na člověku obojakém.

15 Neprohřešuj se ve velkých ani v malých věcech

a z přítele se nestávej nepřítelem.

Sírachovec, kapitola 6

1 Údělem špatného jména bude hanba a potupa.

Ty budou známkou obojakého hříšníka.

2 Nedej se strhnout vášněmi své duše,

aby tě nerozervaly jako zdivočelost býka.

3 Ohlodají ti listí, zničí tvé plody,

a ty zůstaneš holý jako opadaný strom.

4 Neřestná duše zničí toho, kdo ji má,

a vystaví ho škodolibé radosti nepřátel.

5 Líbezná mluva si získává mnoho přátel

a přívětivé jednání dojde odměny v mnohé laskavosti.

6 Měj hodně těch, kdo s tebou žijí v míru,

ale důvěrného rádce měj jen jednoho z tisíce.

7 Chceš-li se s někým spřátelit, prověř ho zkouškou,

než mu začneš důvěřovat.

8 Někdo je tvým přítelem, když se to jemu hodí,

ale opustí tě, jakmile budeš v nesnázích.

9 Některý přítel se změní v nepřítele

a svůj rozchod s tebou přičte k tvé hanbě.

10 Jiný ti bývá u stolu společníkem,

ale nevytrvá, až budeš v soužení.

11 Dokud ti bude dobře, bude tvým druhým já,

bude volně nakládat i s tvým služebnictvem.

12 Stihne-li tě však ponížení, obrátí se proti tobě

a víckrát ho už neuvidíš.

13 Vyhýbej se zdaleka svým nepřátelům

a střež si své přátele.

14 Věrný přítel je pevná ochrana,

kdo ho našel, nalezl poklad.

15 Věrný přítel je k nezaplacení,

ničím nelze vyvážit jeho cenu.

16 Věrný přítel je elixír života,

najdou ho jen ti, kdo mají bázeň před Hospodinem.

17 Kdo se bojí Hospodina, je upřímný ve svém přátelství,

neboť bližního posuzuje jako sebe samého.

18 Synu, od svého mládí se věnuj vzdělávání

, až do šedin tak budeš nacházet moudrost.

19 Přistupuj k ní jako oráč a rozsévač

a čekej na její dobré plody.

Jen málo námahy na ni vynaložíš

a brzy budeš jíst, co z ní vzejde.

20 Nevychovanému se zdá příliš drsná,

pošetilý při ní nevytrvá.

21 Bude pro něho jako těžký zkušební kámen

a nebude váhat ji odhodit.

22 Moudrost je totiž hodna svého jména,

vždyť přístup k ní mají nemnozí.

23 Poslechni, synu, a přijmi mé mínění,

neodmítej mou radu.

24 Vsuň své nohy do jejích okovů

a na svou šíji navleč její obojek.

25 Sehni se a nes ji na svých ramenou,

její pouta neměj v ošklivosti.

26 Přistup k ní celou svou duší

a celou svou silou se drž jejích cest.

27 Jdi po jejích stopách a ona se ti dá poznat,

jakmile ji jednou pevně uchopíš, už ji nepouštěj.

28 Nakonec v ní najdeš odpočinutí

a promění se ti v radost.

29 Její okovy ti budou silnou ochranou

a její obojek límcem slávy.

30 Její jho je ozdoba ze zlata 

a její pouta jsou purpurová šňůra.

31 Jako roucho slávy si ji oblečeš

a ověnčíš se vítězným jásotem.

32 Synu, budeš-li chtít, dostane se ti vzdělání;

oddáš-li se moudrosti celou duší, staneš se důvtipnějším.

33 Budeš-li rád poslouchat, mnohému se naučíš,

nakloníš-li pozorně své ucho, staneš se moudrým.

34 Ocitneš-li se v zástupu starších,

rozpoznej, kdo je z nich moudrý, a toho se přidrž.

35 Ochotně naslouchej každému vyprávění o Božích věcech

a nedej si ujít žádný moudrý výrok.

36 Objevíš-li rozumného, přivstaň si a pospěš k němu

a tvá noha ať vyšlape práh jeho dveří.

37 O Hospodinových příkazech přemýšlej

a vždycky se bedlivě zabývej jeho zákony.

On posílí tvůj rozum

a uspokojí tvou touhu po moudrosti.

Sírachovec, kapitola 7

1 Nečiň nic zlého a nic zlého tě nestihne,

2 odvrať se od nespravedlnosti a ona se ti vyhne.

3 Synu, nesej do brázd nespravedlnosti,

abys toho nesklidil sedminásobně.

4 Nehledej si u Hospodina vedoucí postavení

ani u krále čestné křeslo.

5 Před Hospodinem se neprohlašuj za spravedlivého

ani před králem za moudrého.

6 Nesnaž se být soudcem,

nejsi-li schopen odstranit bezpráví,

jinak bys mohl podlehnout strachu před vladařem

a přes svou přímost dát podnět k pohoršení.

7 Neproviňuj se proti shromáždění města,

nezahazuj se před davem.

8 Nedopouštěj se hříchu dvakrát,

vždyť už při jednom nezůstaneš bez trestu.

9 Neříkej: „Bůh shlédne na množství mých darů,

přijme je, až je budu odevzdávat Nejvyššímu.“

10 Při své modlitbě neumdlévej

a nezapomínej na skutky milosrdenství.

11 Neposmívej se člověku, je-li v nitru roztrpčen.

Ten, kdo ponižuje, přece též povyšuje.

12 Nerozšiřuj lži o svém bratru

a ani o příteli nešiř nic podobného.

13 Za žádných okolností se neutíkej ke lži,

zvyknout si na ni nevede k ničemu dobrému.

14 Nebuď upovídaný ve shromáždění starších,

a když se modlíš, neopakuj se v slovech.

15 Neoškliv si namáhavou práci

ani rolnictví, kterému dal vzniknout Nejvyšší.

16 Nepřipojuj se k seznamu hříšníků,

pamatuj, že Boží hněv neprodlévá.

17 Poniž se hluboce v duši,

protože odplatou svévolníků jsou oheň a červi.

18 Nevyměň přítele kvůli zisku

ani opravdového bratra za ofírské zlato.

19 Neopouštěj moudrou a dobrou manželku,

neboť její půvab je nad zlato.

20 Netrap otroka, který spolehlivě pracuje,

ani nádeníka, který je práci oddán celou duší.

21 Rozumného otroka miluj z plna srdce

a neodpírej mu propuštění na svobodu.

22 Máš dobytek? Dohlížej naň,

a přináší-li ti užitek, udržuj jeho chov.

23 Máš syny? Vychovávej je

a od mládí ohýbej jejich šíji.

24 Máš dcery? Pečuj o jejich bezúhonnost

a nebuď k nim málo náročný.

25 Vdej svou dceru, tak dokonáš velké dílo;

avšak dej ji muži rozumnému.

26 Máš-li manželku podle svého srdce, nevyháněj ji!

Té ovšem, kterou nemáš rád, se nesvěřuj!

27 Z celého srdce měj ve vážnosti svého otce

a nikdy nezapomínej na bolesti té, která tě porodila.

28 Pamatuj, že jimi jsi byl zplozen.

Jak jim odplatíš to, co oni dali tobě?

29 Z celé své duše se boj Hospodina

a měj v úctě jeho kněze.

30 Ze všech sil miluj toho, kdo je tvým tvůrcem,

a jeho služebníky neopouštěj.

31 Boj se Hospodina a měj ve vážnosti kněze,

dej mu jeho podíl, jak je ti přikázáno:

prvotiny, oběti za vinu, plece z obětního daru,

oběť posvěcení a prvotiny svatých věcí.

32 Měj otevřenou dlaň k chudému,

aby se naplnila tvá blaženost.

33 Dar je projev přízně vůči každému, kdo žije,

ale neodpírej projev přízně ani tomu, kdo je mrtev.

34 Neodvracej se od plačících

a s těmi, kdo naříkají, i ty naříkej.

35 Neváhej navštěvovat nemocné,

neboť za takové skutky budeš milován.

36 Budeš-li ve všech svých úvahách pamatovat na vlastní konec,

navěky nezhřešíš.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.