ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 380. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Sírachovec, kapitola 5

1 Nespoléhej se na svůj majetek

a neříkej: „Ničeho mi není třeba.“

2 Nehověj svým choutkám a siláctví

a nejednej podle žádostivosti svého srdce.

3 Neříkej: „Jsem svým vlastním pánem,“

jinak tě Hospodin určitě ztrestá.

4 Neříkej: „Zhřešil jsem, a co se mi stalo?“;

to jen proto, že Hospodin je nekonečně shovívavý.

5 Nespoléhej opovážlivě na odpuštění

a nehromaď jeden hřích na druhý.

6 Neříkej: „Boží slitování je tak veliké,

že mi odpustí hříchy jakkoli početné.“

Vždyť u něho je nejen slitovnost, ale i rozhorlení,

a hříšníci pocítí tíhu jeho odplaty.

7 Neotálej obrátit se k Hospodinu,

neodkládej to ze dne na den!

Neboť Hospodinův hněv tě zničehonic vyhledá,

a dojdeš záhuby v den odplaty.

8 Nespoléhej na majetek nespravedlivě nabytý,

nebude ti užitečný v den pohromy.

9 Neprovívej obilí, když je vítr proměnlivý,

a nechoď po každé pěšině;

tak totiž jedná obojaký hříšník.

10 Buď pevný ve svém smýšlení

a tvé slovo ať je jednoznačné.

11 Neotálej někoho vyslechnout,

ale s odpovědí nepospíchej.

12 Rozumíš-li něčemu, odpověz bližnímu,

ne-li, polož si ruku na ústa.

13 Slávu i hanbu přináší mluvení

a jazyk může přivést člověka i k pádu.

14 Ať nejsi nazýván klevetníkem,

který strojí úklady svým jazykem;

neboť jako lpí na zloději hanba,

tak špatná pověst na člověku obojakém.

15 Neprohřešuj se ve velkých ani v malých věcech

a z přítele se nestávej nepřítelem.

Sírachovec, kapitola 6

1 Údělem špatného jména bude hanba a potupa.

Ty budou známkou obojakého hříšníka.

2 Nedej se strhnout vášněmi své duše,

aby tě nerozervaly jako zdivočelost býka.

3 Ohlodají ti listí, zničí tvé plody,

a ty zůstaneš holý jako opadaný strom.

4 Neřestná duše zničí toho, kdo ji má,

a vystaví ho škodolibé radosti nepřátel.

5 Líbezná mluva si získává mnoho přátel

a přívětivé jednání dojde odměny v mnohé laskavosti.

6 Měj hodně těch, kdo s tebou žijí v míru,

ale důvěrného rádce měj jen jednoho z tisíce.

7 Chceš-li se s někým spřátelit, prověř ho zkouškou,

než mu začneš důvěřovat.

8 Někdo je tvým přítelem, když se to jemu hodí,

ale opustí tě, jakmile budeš v nesnázích.

9 Některý přítel se změní v nepřítele

a svůj rozchod s tebou přičte k tvé hanbě.

10 Jiný ti bývá u stolu společníkem,

ale nevytrvá, až budeš v soužení.

11 Dokud ti bude dobře, bude tvým druhým já,

bude volně nakládat i s tvým služebnictvem.

12 Stihne-li tě však ponížení, obrátí se proti tobě

a víckrát ho už neuvidíš.

13 Vyhýbej se zdaleka svým nepřátelům

a střež si své přátele.

14 Věrný přítel je pevná ochrana,

kdo ho našel, nalezl poklad.

15 Věrný přítel je k nezaplacení,

ničím nelze vyvážit jeho cenu.

16 Věrný přítel je elixír života,

najdou ho jen ti, kdo mají bázeň před Hospodinem.

17 Kdo se bojí Hospodina, je upřímný ve svém přátelství,

neboť bližního posuzuje jako sebe samého.

18 Synu, od svého mládí se věnuj vzdělávání

, až do šedin tak budeš nacházet moudrost.

19 Přistupuj k ní jako oráč a rozsévač

a čekej na její dobré plody.

Jen málo námahy na ni vynaložíš

a brzy budeš jíst, co z ní vzejde.

20 Nevychovanému se zdá příliš drsná,

pošetilý při ní nevytrvá.

21 Bude pro něho jako těžký zkušební kámen

a nebude váhat ji odhodit.

22 Moudrost je totiž hodna svého jména,

vždyť přístup k ní mají nemnozí.

23 Poslechni, synu, a přijmi mé mínění,

neodmítej mou radu.

24 Vsuň své nohy do jejích okovů

a na svou šíji navleč její obojek.

25 Sehni se a nes ji na svých ramenou,

její pouta neměj v ošklivosti.

26 Přistup k ní celou svou duší

a celou svou silou se drž jejích cest.

27 Jdi po jejích stopách a ona se ti dá poznat,

jakmile ji jednou pevně uchopíš, už ji nepouštěj.

28 Nakonec v ní najdeš odpočinutí

a promění se ti v radost.

29 Její okovy ti budou silnou ochranou

a její obojek límcem slávy.

30 Její jho je ozdoba ze zlata 

a její pouta jsou purpurová šňůra.

31 Jako roucho slávy si ji oblečeš

a ověnčíš se vítězným jásotem.

32 Synu, budeš-li chtít, dostane se ti vzdělání;

oddáš-li se moudrosti celou duší, staneš se důvtipnějším.

33 Budeš-li rád poslouchat, mnohému se naučíš,

nakloníš-li pozorně své ucho, staneš se moudrým.

34 Ocitneš-li se v zástupu starších,

rozpoznej, kdo je z nich moudrý, a toho se přidrž.

35 Ochotně naslouchej každému vyprávění o Božích věcech

a nedej si ujít žádný moudrý výrok.

36 Objevíš-li rozumného, přivstaň si a pospěš k němu

a tvá noha ať vyšlape práh jeho dveří.

37 O Hospodinových příkazech přemýšlej

a vždycky se bedlivě zabývej jeho zákony.

On posílí tvůj rozum

a uspokojí tvou touhu po moudrosti.

Sírachovec, kapitola 7

1 Nečiň nic zlého a nic zlého tě nestihne,

2 odvrať se od nespravedlnosti a ona se ti vyhne.

3 Synu, nesej do brázd nespravedlnosti,

abys toho nesklidil sedminásobně.

4 Nehledej si u Hospodina vedoucí postavení

ani u krále čestné křeslo.

5 Před Hospodinem se neprohlašuj za spravedlivého

ani před králem za moudrého.

6 Nesnaž se být soudcem,

nejsi-li schopen odstranit bezpráví,

jinak bys mohl podlehnout strachu před vladařem

a přes svou přímost dát podnět k pohoršení.

7 Neproviňuj se proti shromáždění města,

nezahazuj se před davem.

8 Nedopouštěj se hříchu dvakrát,

vždyť už při jednom nezůstaneš bez trestu.

9 Neříkej: „Bůh shlédne na množství mých darů,

přijme je, až je budu odevzdávat Nejvyššímu.“

10 Při své modlitbě neumdlévej

a nezapomínej na skutky milosrdenství.

11 Neposmívej se člověku, je-li v nitru roztrpčen.

Ten, kdo ponižuje, přece též povyšuje.

12 Nerozšiřuj lži o svém bratru

a ani o příteli nešiř nic podobného.

13 Za žádných okolností se neutíkej ke lži,

zvyknout si na ni nevede k ničemu dobrému.

14 Nebuď upovídaný ve shromáždění starších,

a když se modlíš, neopakuj se v slovech.

15 Neoškliv si namáhavou práci

ani rolnictví, kterému dal vzniknout Nejvyšší.

16 Nepřipojuj se k seznamu hříšníků,

pamatuj, že Boží hněv neprodlévá.

17 Poniž se hluboce v duši,

protože odplatou svévolníků jsou oheň a červi.

18 Nevyměň přítele kvůli zisku

ani opravdového bratra za ofírské zlato.

19 Neopouštěj moudrou a dobrou manželku,

neboť její půvab je nad zlato.

20 Netrap otroka, který spolehlivě pracuje,

ani nádeníka, který je práci oddán celou duší.

21 Rozumného otroka miluj z plna srdce

a neodpírej mu propuštění na svobodu.

22 Máš dobytek? Dohlížej naň,

a přináší-li ti užitek, udržuj jeho chov.

23 Máš syny? Vychovávej je

a od mládí ohýbej jejich šíji.

24 Máš dcery? Pečuj o jejich bezúhonnost

a nebuď k nim málo náročný.

25 Vdej svou dceru, tak dokonáš velké dílo;

avšak dej ji muži rozumnému.

26 Máš-li manželku podle svého srdce, nevyháněj ji!

Té ovšem, kterou nemáš rád, se nesvěřuj!

27 Z celého srdce měj ve vážnosti svého otce

a nikdy nezapomínej na bolesti té, která tě porodila.

28 Pamatuj, že jimi jsi byl zplozen.

Jak jim odplatíš to, co oni dali tobě?

29 Z celé své duše se boj Hospodina

a měj v úctě jeho kněze.

30 Ze všech sil miluj toho, kdo je tvým tvůrcem,

a jeho služebníky neopouštěj.

31 Boj se Hospodina a měj ve vážnosti kněze,

dej mu jeho podíl, jak je ti přikázáno:

prvotiny, oběti za vinu, plece z obětního daru,

oběť posvěcení a prvotiny svatých věcí.

32 Měj otevřenou dlaň k chudému,

aby se naplnila tvá blaženost.

33 Dar je projev přízně vůči každému, kdo žije,

ale neodpírej projev přízně ani tomu, kdo je mrtev.

34 Neodvracej se od plačících

a s těmi, kdo naříkají, i ty naříkej.

35 Neváhej navštěvovat nemocné,

neboť za takové skutky budeš milován.

36 Budeš-li ve všech svých úvahách pamatovat na vlastní konec,

navěky nezhřešíš.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.