ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 388. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Sírachovec, kapitola 24

1 Moudrost bude chválit sama sebe

a uprostřed svého lidu dojde oslavy.

2 Ve shromáždění Nejvyššího otevře svá ústa

a promluví před jeho zástupy:

3 „Vyšla jsem z úst Nejvyššího

a jako mlha jsem zahalila zemi.

4 Na výsostech jsem přebývala,

můj trůn je na sloupu oblakovém.

5 Obvod nebes jsem sama obešla

a prošla i nejhlubší propasti.

6 Ve vlnách moře i po celé zemi

a v každém lidu a národu jsem vládla,

7 mezi těmi všemi jsem hledala odpočinek

a toho, v jehož dědictví bych mohla přebývat.

8 Tehdy mi Stvořitel všehomíra dal příkaz,

ten, který i mne stvořil a našel místo pro můj stan,

mi řekl: ‚V Jákobovi přebývej a v Izraeli měj své dědictví!‘

9 Před počátkem věků mě stvořil a nepominu navěky.

10 Ve svatém stanu jsem před ním vykonávala službu,

a tak jsem se na Sijónu pevně usadila.

11 Našel mi tak příbytek ve městě, které si zamiloval,

v Jeruzalémě vykonávám svou moc.

12 V lidu plném slávy jsem zapustila kořeny,

v podílu Hospodinově, v jeho dědictví.

13 Vyrostla jsem jako cedr na Libanónu

a jako cypřiš na svazích Chermónu.

14 Vyrostla jsem jako palma v Én-gedí

a jako keře růží v Jerichu,

jako spanilá oliva v údolí

a jako platan zasazený u vody.

15 Vydávala jsem vůni jako skořice a vonný balzám,

šířila jsem vůni jako vybraná myrha,

jako galbanum, onyx a stakte,

jako dým kadidla ve stanu.

16 Své větve jsem rozprostřela jako terebinta

a na nich dala vykvést slávě a milosti.

17 Jako vinná réva jsem se zazelenala milostí

a mé květy přinesly ovoce slávy a bohatství.

18 Jsem matka čisté lásky, bázně, poznání i svaté naděje.

Jsem dána všem svým dětem, já věčná, těm, které on vyvolil.

19 Pojďte ke mně, kdo po mně toužíte,

a nasyťte se mých plodů.

20 Už pomyšlení na mne je sladší než med,

mé dědictví je nad plást medu.

21 Kdo mě jedí, budou ještě po mně lačnět,

a kdo mě pijí, budou ještě po mně žíznit

. 22 Kdo mě poslouchá, nebude zahanben,

kdo mnou se obírá, nezhřeší.“

23 Toto všechno obsahuje kniha smlouvy Boha nejvyššího,

Zákon, který nám uložil Mojžíš jako dědictví Jákobovým pospolitostem.

24 Nepřestávejte si udatně počínat v Hospodinu,

přimkněte se k němu, aby vás posílil;

Hospodin všemohoucí je jediný Bůh

a kromě něho není spasitele.

25 Oplývá moudrostí jako řeka Píšon vodou

a jako Tigris v jarním období.

26 Přetéká porozuměním jako Eufrat vodou

nebo jako Jordán v době žní.

27 Výchově dává zářit jako světlu,

osvěžuje jako pramen Gíchón ve dnech vinobraní.

28 Jako nedokázal první člověk poznat moudrost,

tak ani poslední ji neprobádá.

29 Neboť její myšlení je obšírnější než moře

a její rada hlubší než propast. –

30 A já jsem jako zavodňovací říční kanál

a jako strouha přivádějící vodu do rajské zahrady.

31 Řekl jsem: „Zavlažím svou zahradu a zaliji svůj záhon.“

A hle, zavodňovací kanál se mi stal řekou

a má řeka se stala mořem.

32 Způsobím, že výchova bude jako jitřenka svítit,

rozzářím ty věci dodaleka.

33 Jako proroctví vyleji ještě nauku

a zanechám ji příštím pokolením navěky.

34 Hleďte, nenamáhal jsem se jenom pro sebe,

ale pro všechny, kdo moudrost hledají.

Sírachovec, kapitola 25

1 Tři věci se mi líbí a prohlašuji je za ozdobu před Hospodinem i lidmi:

svornost bratří, přátelství mezi bližními

a ženu s mužem, když se vzájemně snášejí.

2 Trojí druh lidí z duše nenávidím

a jejich život se mi velmi hnusí:

nafoukaný chudák, prolhaný boháč

a chlípný stařec zbavený rozumu.

3 Cos v mládí nenashromáždil,

jak bys ve stáří mohl najít?

4 Soudnost je ozdobou šedinám

a umění poradit vlastností starších.

5 Jak ozdobí moudrost starce,

a prozíravá rada vážené lidi!

6 Korunou starců jsou bohaté zkušenosti

a jejich chloubou bázeň před Hospodinem.

7 V srdci uznávám za blahoslavené devatero věcí,

a desátou výslovně uvedu:

člověk, který má radost ze svých dětí,

a ten, kdo se dožije pádu svých nepřátel.

8 Blaze tomu, kdo bydlí s rozumnou ženou,

kdo se neprohřešil jazykem,

kdo neotročil člověku nehodnému.

9 Blaze tomu, kdo nalezl rozumnost,

kdo promlouvá k vnímavým uším.

10 Jak velký je, kdo nalezl moudrost,

není nad toho, kdo se bojí Hospodina.

11 Bázeň před Hospodinem je nade všecko.

S kým srovnat člověka, který jí dosáhl?

12 Bázeň před Hospodinem je počátek lásky k němu,

důvěra pak je počátek přimknutí k němu.

13 Jakoukoli ránu, jenom ne ránu do srdce!

Jakoukoli nevraživost, jenom ne nevraživost ženy!

14 Jakoukoli mstivost, jenom ne mstivost z nenávisti!

Jakýkoli trest, jenom ne trest od nepřítele!

15 Není horší jed než jed hadí,

a horší hněv než hněv nepřítele.

16 Raději budu bydlet se lvem a drakem

než bydlet se zlou ženou.

17 Zášť ženy znetvořuje její vzhled,

chmuří svou tvář jako medvědice.

18 Když její muž zasedne se svými druhy,

neudrží se a vzdychá roztrpčením.

19 Každá špatnost je malá proti špatnosti ženy;

ať ji stihne úděl hříšníka!

20 Čím je výstup písčitým svahem pro nohy starce,

tím je pro tichého muže povídavá žena.

21 Nedej se zlákat krásou ženy

a po krasavici nebaž.

22 Muž, který se nechá živit ženou,

musí počítat s hádkami, nestoudností a urážkami.

23 Pokořené srdce, sklíčená tvář a rána do srdce, to vše je zlá žena;

malátné ruce a ochablá kolena působí žena,

která neoblažuje svého muže.

24 Hřích začal od ženy, a proto všichni umíráme.

25 Nenechávej vodu volně vytékat a zlou ženu volně jednat!

26 Nejde-li s tebou ruku v ruce, odetni ji od svého těla.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.