ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 391. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Sírachovec, kapitola 32

1 Ustanovili tě při hostině správcem? Nevyvyšuj se!

Buď mezi ostatními jako jeden z nich,

postarej se o ně a až potom si sedni.

2 Když uděláš všechno, cos byl povinen, přisedni,

aby ses s ostatními poveselil

a dostal věnec za dobré uspořádání.

3 Promluv, starče, tobě to přísluší,

ale mluv jen k věci a hudbě nepřekážej.

4 Kde je ji slyšet, neplýtvej řečmi,

nehraj si na moudrého v nepravý čas.

5 Pečeť z drahokamu se zlatou ozdobou

je hra hudebníků při pití vína.

6 Pečeť ze smaragdu ve zlaté obrubě

je hudba se zpěvem při lahodném vínu.

7 Promluv, mládenče, jen když musíš,

nanejvýš dvakrát, byl-lis otázán.

8 Buď v řeči stručný, málo slovy pověz mnoho,

buď jako ten, kdo ví, přitom však mlčí.

9 Jsi-li s velmoži, nechtěj se jim rovnat,

mluví-li druhý, netlachej o všem možném!

10 Před zahřměním předchází blesk,

skromného předejde obliba.

11 Včas přestaň a neotálej s odchodem,

pospíchej domů a nikde se nezdržuj.

12 Bav se tam a dělej, co se ti zlíbí,

ale nehřeš zpupným slovem.

13 A nadto dobrořeč tomu, který je tvým tvůrcem

a občerstvuje tě svým dobrodiním.

14 Kdo se bojí Hospodina, přijímá jeho kázeň,

kdo ho na úsvitě hledají, dojdou jeho zalíbení.

15 Kdo bádá v Zákoně, bude jím prostoupen,

ale pokrytec na něm klopýtne.

16 Kdo se bojí Hospodina, dojdou práva,

jeho úsudkům dají zazářit jako světlu.

17 Hříšný člověk se vyhýbá výtkám

a najde si výmluvu, jak se mu zachce.

18 Soudný člověk neopomene rozvažovat,

cizák a nadutec si z ničeho nic nedělají.

19 Nečiň nic, aniž ses poradil,

ať nemusíš po činu litovat.

20 Nechoď cestou, na níž jsou překážky,

ať neklopýtneš na kamenech.

21 Ani na cestě, kde úraz nehrozí, si nebuď jistý,

22 a měj se na pozoru i před svými dětmi.

23 Ať konáš cokoli, zůstaň věrný sám sobě,

neboť i v tom spočívá zachovávání přikázání.

24 Kdo je věrný Zákonu, dbá na přikázání,

kdo spolehl na Hospodina, neutrpí škodu.

Sírachovec, kapitola 33

1 Toho, kdo se bojí Hospodina, nepotká nic zlého,

z pokušení ho Bůh zase vysvobodí.

2 Moudrý muž nebude mít odpor k Zákonu,

kdo se však má k němu pokrytecky, je jako loď v bouři.

3 Člověk rozumný bude Zákonu důvěřovat,

shledá jej stejně spolehlivým jako věštbu posvátnými losy.

4 Připrav si řeč, chceš-li být slyšen,

a srovnej si myšlenky, dříve než odpovíš.

5 Nitro hlupáka je jako kolo u vozu

a jeho uvažování jako točící se osa.

6 Jako bujný hřebec je přítel posměváček,

řehtá pod každým, kdo na něj vsedne.

7 Čím vyniká jeden den nad druhým?

Vždyť každý den v roce má světlo od slunce.

8 Hospodinovým rozhodnutím byly dny rozděleny,

on rozlišil období a svátky.

9 Některé vyzvedl a posvětil,

jiné zařadil do počtu všedních dnů.

10 I všichni lidé jsou z hlíny, ze země byl stvořen Adam.

11 Hospodin je rozdělil podle svého všestranného uvážení

a určil jim odlišné cesty.

12 Některé požehnal a povýšil,

některé posvětil a postavil sobě blízko,

jiné proklel a pokořil a svrhl z jejich místa.

13 Jako hlína v rukou hrnčíře,

hnětená, jak on uzná za vhodné,

tak jsou lidé v rukou toho, kdo je jejich tvůrcem,

aby jim odplatil podle svého rozhodnutí.

14 Protikladem zla je dobro,

protikladem smrti je život,

podobně protikladem zbožného je hříšník.

15 Tak hleď na všechna díla Nejvyššího:

jsou vždy v páru, jedno je protikladem druhého.

16 Probudil jsem se jako poslední

a byl jako ten, kdo paběrkuje po vinařích.

17 Díky Hospodinovu požehnání jsem je dohonil

a vinný lis jsem naplnil jako každý vinař.

18 Vězte, že jsem se nenamáhal jen kvůli sobě,

ale pro všechny, kdo hledají poučení.

19 Slyšte mě, velmožové lidu,

představitelé shromáždění, pozorně poslouchejte!

20 Ani synovi nebo ženě, ani bratru nebo příteli

nedovol, aby tě dostali do své moci, dokud jsi živ.

Nikomu svůj majetek nepředávej,

abys toho nelitoval a nemusel se o něj znovu doprošovat.

21 Dokud žiješ a dýcháš,

neměň s jiným své postavení.

22 Je lépe, prosí-li děti tebe,

než abys ty musel vzhlížet k rukám svých synů.

23 Ponech si vedení při každém díle

a svou čest neposkvrňuj!

24 Až budou dny tvého života u konce,

ve chvíli skonání rozdej dědictví.

25 Píce, hůl a břímě oslu,

chléb, kázeň a práce otroku.

26 Zaměstnej otroka a budeš mít klid,

ponech mu volné ruce a bude hledat svobodu.

27 Jako jho s otěží ohýbají šíji,

tak kláda a výprask zlovolného otroka.

28 Ulož mu práci, ať nezahálí,

zahálka učí mnohé špatnosti.

29 Postav ho k práci, k níž se hodí;

nebude-li poslouchat, vsaď ho do okovů.

30 Nikoho však nepřetěžuj

a nekonej nic bez uvážení.

31 Máš-li otroka, jednej s ním jako se sobě rovným;

získal jsi ho za cenu krve.

32 Máš-li otroka, jednej s ním jako s bratrem,

vždyť ho budeš potřebovat jako sám sebe.

33 Budeš-li s ním však zle nakládat, opustí tě a uteče,

kde ho pak budeš hledat?

Sírachovec, kapitola 34

1 Nerozumný si dělá liché a klamné naděje,

sny budí v pošetilcích falešné představy.

2 Jako člověk lapající stín a honící se za větrem

je ten, kdo se drží snů.

3 Vidění ve snu je jako hledět do zrcadla:

jen obraz obličeje proti obličeji skutečnému.

4 Co čistého může vzejít z nečistého,

co pravdivého se může zrodit ze lži?

5 Na nic jsou věštby, hadačství a sny:

jsou jako blouznění ženy v porodních bolestech.

6 Nejsou-li poslány Nejvyšším jako navštívení,

nevěnuj jim pozornost.

7 Sny obloudily mnoho lidí

a padli ti, kteří v ně skládali naděje.

8 Zákon dojde k dokonalosti bez takového klamu,

i moudrost v hodnověrných ústech je dokonalá.

9 Kdo mnoho cestoval, mnoho poznal.

Kdo má mnoho zkušeností, bude mluvit rozumně.

10 Kdo nic nezakusil, málo ví,

ale kdo hodně cestoval, oplývá chytrostí.

11 Mnoho jsem viděl, když jsem byl na cestách,

porozuměl jsem víc, než umím povědět.

12 Často jsem byl ve smrtelném nebezpečí

a zachránil jsem se jen díky tomuto:

13 Duch těch, kteří se bojí Hospodina, bude žít,

vždyť jejich nadějí je jejich Zachránce.

14 Kdo se bojí Hospodina, nebude mít strach

a nebude se chvět, vždyť Hospodin je jeho nadějí.

15 Blaze duši toho, kdo se bojí Hospodina,

vždyť koho by se přidržel, o koho opřel?

16 Oči Hospodinovy hledí na ty, kteří ho milují.

On je jejich mocnou záštitou a silnou oporou,

skrýší před úpalem a poledním žárem,

ochranou před úrazem a pomocí v pádu.

17 Hospodin pozvedá duši, rozjasňuje oči,

dává zdraví, život i požehnání.

18 Obětovat z věcí pochybně nabytých znamená oběť zesměšnit,

dary svévolníků nedocházejí zalíbení.

19 Nejvyššímu se oběti svévolníků nelíbí,

neodpouští hříchy ani za sebevíce obětí.

20 Jako ten, kdo zabíjí syna před očima otce,

je ten, kdo přináší oběť z majetku chudých.

21 Mít nedostatek chleba, to je živobytí nuzných,

a kdo je oň připravuje, je vrah.

22 Kdo bere bližnímu obživu, zabíjí ho,

a kdo zadržuje mzdu nádeníkovi, prolévá krev.

23 Jeden buduje, druhý bourá;

co jiného jim to přinese než dřinu?

24 Jeden se modlí, druhý proklíná;

čí hlas vyslyší Panovník?

25 Kdo se omývá po dotyku mrtvoly, ale pak se jí znovu dotýká,

jaký má užitek ze své koupele?

26 Právě tak člověk, který se postil za své hříchy,

ale jde a znovu se jich dopouští:

Kdo vyslyší jeho modlitbu?

A nač mu bylo, že se pokořil?

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.