ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 392. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Sírachovec, kapitola 35

1 Kdo zachovává Zákon, jako by přinášel mnoho obětí,

kdo dodržuje přikázání, jako by obětoval oběť pokojnou.

2 Kdo prokazuje vděčnost, přináší oběť bílé mouky,

kdo činí milosrdenství, obětuje oběť chvály.

3 Hospodinu se líbí, když se vyvaruješ nešlechetnosti,

a odpustí ti, když se odvrátíš od své nepravosti.

4 Neukazuj se před Hospodinem s prázdnou.

To vše dělej kvůli přikázání.

5 Oběť spravedlivého je kladením tuku na oltář,

její vůně stoupá před Nejvyššího.

6 Oběť muže spravedlivého je vždy přijata,

a nebude na ni zapomenuto.

7 Štědrými dary oslav Hospodina

a nešetři na prvotinách ze své práce.

8 Všechno dávej s veselou tváří

a s radostí odděluj pro Hospodina desátky.

9 Dej Nejvyššímu, jak on dává tobě,

štědře, podle svých možností,

10 protože Hospodin odplácí,

a odplatí ti sedminásobně.

11 Nepodplácej Hospodina, vždyť on nic nepřijme,

a nespoléhej na nedůstojnou oběť,

12 neboť Hospodin je spravedlivý soudce

a nebere ohled na osobu.

13 Nebude nikomu stranit na úkor chudáka,

ale vyslyší modlitbu ukřivděného.

14 Nenechá bez povšimnutí úpěnlivou prosbu sirotka

ani vdovu, když v nářku vylévá své srdce.

15 Což nestékají vdově slzy po tváři

a nejsou obžalobou toho, kdo je vyvolal?

16 Kdo slouží Hospodinu se zalíbením, bude od něho přijat

a jeho modlitba se dotkne samých oblaků.

17 Modlitba poníženého proniká oblaky,

a neutiší se, dokud nedosáhne cíle.

18 Neustane, dokud Nejvyšší nepohlédne,

nezastane se spravedlivých a nevykoná soud.

19 Hospodin nebude prodlévat

ani nebude shovívavý vůči nemilosrdným,

20 dokud jim nerozdrtí bedra

a nevykoná pomstu nad pronárody,

21 dokud nevyhladí množství násilníků

a nezpřeláme žezla nespravedlivých,

22 dokud neodplatí člověku podle jeho skutků

a za činy lidí podle jejich úmyslů,

23 dokud svému lidu nezjedná právo

a nepotěší je svým slitováním.

24 Když nastane soužení, jeho slitování přijde včas

jako dešťové mraky v době sucha.

Sírachovec, kapitola 36

1 Smiluj se nad námi, Pane, Bože veškerenstva, shlédni na nás

a naplň všechny pronárody bázní před tebou.

2 Pozdvihni svou ruku proti cizím pronárodům,

ať spatří tvoji moc.

3 Jako jsi na nás před jejich očima ukázal svou svatost,

tak před námi na nich ukaž svou velikost,

4 aby tě poznali, tak jako jsme poznali my,

že není jiného Boha kromě tebe, Hospodine.

5 Obnov znamení a opakuj zázraky,

prokaž slávu své paže a sílu své pravice.

6 Vzbuď své rozhořčení a vylej svůj hněv,

vyhlaď protivníka a rozdrť nepřítele.

7 Zasáhni rychle a pamatuj na přísahu,

ať se vypravuje o tvých velkých skutcích.

8 Ohněm hněvu ať je pohlcen ten, kdo by se chtěl zachránit,

kdo zle nakládali s tvým lidem, ať propadnou záhubě!

9 Rozbij hlavy vládcům nepřátel,

kteří říkají: „Není nikdo, kdo by se nám vyrovnal!“

10 Shromáždi všechny Jákobovy kmeny

a jako na počátku dej jim jejich dědičný podíl.

11 Smiluj se, Hospodine, nad lidem, který se nazývá tvým jménem,

nad Izraelem, s nímž jsi jednal jako se svým prvorozeným.

12 Slituj se nad svým svatým městem,

nad Jeruzalémem, místem, kde přebýváš.

13 Naplň Sijón chválou svých mocných skutků,

a nad tvým lidem ať se skví tvá sláva.

14 Vydej svědectví o těch, kdo jsou od počátku tvým stvořením,

a dej, aby se splnila proroctví pronášená v tvém jménu.

15 Odměň ty, kdo tě trpělivě očekávají,

a tvoji proroci ať jsou shledáni hodnými důvěry.

16 Vyslyš, Hospodine, modlitbu těch, kdo tebe prosí,

podle požehnání, které uděloval Áron tvému lidu,

17 ať poznají všichni na celé zemi,

že ty jsi Hospodin, věčný Bůh.

18 Žaludek všelicos přijímá za pokrm,

ale není pokrm jako pokrm.

19 Jako rozeznává jazyk chuť zvěřiny,

tak rozumné srdce lživá slova.

20 Lstivé srdce působí zármutek,

ale zkušený člověk mu to odplatí.

21 Žena si vezme kohokoli za manžela,

ale pro muže není dívka jako dívka.

22 Krása ženy rozjasňuje tvář muže

a předčí vše, po čem muž touží.

23 Má-li laskavý a mírný jazyk,

nikdo z lidí není šťastnější než její muž.

24 Kdo si bere takovou ženu, začíná mít jmění,

pro sebe pomoc, oporu a odpočinutí.

25 Kde není plot, tam bude majetek rozkraden,

kde není žena, tam bude muž naříkat a bloudit.

26 Kdo by důvěřoval ozbrojenému lupiči,

který se potuluje od města k městu?

27 Právě tak se nevěří člověku, který nemá domov

a přenocuje tam, kde ho zastihne soumrak.

Sírachovec, kapitola 37

1 Každý přítel říká: „I já jsem s tebou uzavřel přátelství.“

Ale jsou i přátelé jenom podle jména.

2 Což tě nezarmoutí až k smrti,

když se ti druh a přítel změní v nepřítele?

3 Ó zlá myšlenko, odkud ses vzala,

abys klamem obestřela celou zemi?

4 Některý druh se raduje s přítelem v jeho štěstí,

ale v době soužení se obrátí proti němu.

5 Některý druh pomáhá příteli kvůli svému žaludku,

v boji však chrání sám sebe.

6 Nezapomínej v duši na přítele,

neztrať ho z mysli kvůli svému jmění.

7 Každý rádce vynáší svou radu jako nejlepší,

ale někteří radí jen ve svůj prospěch.

8 Chraň se před rádcem

a poznej napřed, co sám potřebuje.

I on bude třeba dávat radu ve svůj prospěch.

Ať nevrhá o tebe los

9 a neřekne ti: „Tvá cesta je dobrá,“

a zpovzdáli se pak dívá, co tě potká.

10 Neraď se s tím, kdo na tebe nepřívětivě hledí,

a svůj záměr skryj před těmi, kdo ti závidí.

11 Neraď se s ženou o té, na kterou žárlí,

ani se zbabělcem o bitvě,

s obchodníkem o směně,

s kupujícím o prodeji,

se závistivcem o vděčnosti,

s nemilosrdným o laskavosti,

s lenochem o nějaké práci,

a dělníkem načas najatým o dokončení díla,

s nedbalým otrokem o mnoha úkolech.

Na takové nespoléhej, když se o čemkoliv radíš.

12 Naopak trvale se přidržuj zbožného muže,

o kterém víš, že zachovává přikázání,

který smýšlí stejně jako ty,

a když klopýtneš, ponese s tebou bolest.

13 Dej na radu vlastního srdce,

nad něž nemáš nic spolehlivějšího.

14 Lidské nitro může sice mnohdy zpozorovat víc

než sedm strážců, kteří sedí na vysoké věži,

15 ale především pros Nejvyššího,

aby řídil tvou cestu v pravdě.

16 Rozmýšlení je na začátku každého díla

a před každým činem je třeba se poradit.

17 Proměny srdce se dají vystopovat na čtyřech věcech,

jež jsou toho důsledkem:

18 na dobru a zlu, na životě a smrti.

Ale trvale nad nimi vládne jazyk.

19 Někdo je obratný muž, učitel mnohých,

ale sám sobě je k ničemu.

20 Někdo mudruje jen o slovech, a je proto v nenávisti

Takový pak nemá vůbec co jíst,

21 Hospodin mu totiž nedal milost,

takže postrádá jakoukoliv moudrost.

22 Někdo je moudrý jen ve svém vlastním zájmu,

a plody jeho vědění mají účinek jen v jeho ústech.

23 Moudrý muž bude vychovávat svůj vlastní lid,

a na plody jeho vědění je pak spolehnutí.

24 Moudrý muž bude naplněn požehnáním

a všichni, kdo jej vidí, mu blahořečí.

25 Lidský život je omezen počtem dnů,

ale dnů Izraele je bezpočet.

26 Moudrý si získá ve svém lidu trvalou důvěru

a jeho jméno bude žít navěky.

27 Synu, sám sebe zkoumej po celý život,

poznej, co ti škodí, a uměj si to odepřít,

28 neboť všechno neprospívá všem

a ne každý má zalíbení ve všem.

29 Nebuď nenasytný při žádném hodování

a neoddávej se cele jídlu.

30 V hojnosti pokrmů číhá nemoc

a nestřídmost má blízko k nevolnosti.

31 Mnozí skonali pro nestřídmost;

kdo se umí ovládat, prodlouží si život.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.