ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 392. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Sírachovec, kapitola 35

1 Kdo zachovává Zákon, jako by přinášel mnoho obětí,

kdo dodržuje přikázání, jako by obětoval oběť pokojnou.

2 Kdo prokazuje vděčnost, přináší oběť bílé mouky,

kdo činí milosrdenství, obětuje oběť chvály.

3 Hospodinu se líbí, když se vyvaruješ nešlechetnosti,

a odpustí ti, když se odvrátíš od své nepravosti.

4 Neukazuj se před Hospodinem s prázdnou.

To vše dělej kvůli přikázání.

5 Oběť spravedlivého je kladením tuku na oltář,

její vůně stoupá před Nejvyššího.

6 Oběť muže spravedlivého je vždy přijata,

a nebude na ni zapomenuto.

7 Štědrými dary oslav Hospodina

a nešetři na prvotinách ze své práce.

8 Všechno dávej s veselou tváří

a s radostí odděluj pro Hospodina desátky.

9 Dej Nejvyššímu, jak on dává tobě,

štědře, podle svých možností,

10 protože Hospodin odplácí,

a odplatí ti sedminásobně.

11 Nepodplácej Hospodina, vždyť on nic nepřijme,

a nespoléhej na nedůstojnou oběť,

12 neboť Hospodin je spravedlivý soudce

a nebere ohled na osobu.

13 Nebude nikomu stranit na úkor chudáka,

ale vyslyší modlitbu ukřivděného.

14 Nenechá bez povšimnutí úpěnlivou prosbu sirotka

ani vdovu, když v nářku vylévá své srdce.

15 Což nestékají vdově slzy po tváři

a nejsou obžalobou toho, kdo je vyvolal?

16 Kdo slouží Hospodinu se zalíbením, bude od něho přijat

a jeho modlitba se dotkne samých oblaků.

17 Modlitba poníženého proniká oblaky,

a neutiší se, dokud nedosáhne cíle.

18 Neustane, dokud Nejvyšší nepohlédne,

nezastane se spravedlivých a nevykoná soud.

19 Hospodin nebude prodlévat

ani nebude shovívavý vůči nemilosrdným,

20 dokud jim nerozdrtí bedra

a nevykoná pomstu nad pronárody,

21 dokud nevyhladí množství násilníků

a nezpřeláme žezla nespravedlivých,

22 dokud neodplatí člověku podle jeho skutků

a za činy lidí podle jejich úmyslů,

23 dokud svému lidu nezjedná právo

a nepotěší je svým slitováním.

24 Když nastane soužení, jeho slitování přijde včas

jako dešťové mraky v době sucha.

Sírachovec, kapitola 36

1 Smiluj se nad námi, Pane, Bože veškerenstva, shlédni na nás

a naplň všechny pronárody bázní před tebou.

2 Pozdvihni svou ruku proti cizím pronárodům,

ať spatří tvoji moc.

3 Jako jsi na nás před jejich očima ukázal svou svatost,

tak před námi na nich ukaž svou velikost,

4 aby tě poznali, tak jako jsme poznali my,

že není jiného Boha kromě tebe, Hospodine.

5 Obnov znamení a opakuj zázraky,

prokaž slávu své paže a sílu své pravice.

6 Vzbuď své rozhořčení a vylej svůj hněv,

vyhlaď protivníka a rozdrť nepřítele.

7 Zasáhni rychle a pamatuj na přísahu,

ať se vypravuje o tvých velkých skutcích.

8 Ohněm hněvu ať je pohlcen ten, kdo by se chtěl zachránit,

kdo zle nakládali s tvým lidem, ať propadnou záhubě!

9 Rozbij hlavy vládcům nepřátel,

kteří říkají: „Není nikdo, kdo by se nám vyrovnal!“

10 Shromáždi všechny Jákobovy kmeny

a jako na počátku dej jim jejich dědičný podíl.

11 Smiluj se, Hospodine, nad lidem, který se nazývá tvým jménem,

nad Izraelem, s nímž jsi jednal jako se svým prvorozeným.

12 Slituj se nad svým svatým městem,

nad Jeruzalémem, místem, kde přebýváš.

13 Naplň Sijón chválou svých mocných skutků,

a nad tvým lidem ať se skví tvá sláva.

14 Vydej svědectví o těch, kdo jsou od počátku tvým stvořením,

a dej, aby se splnila proroctví pronášená v tvém jménu.

15 Odměň ty, kdo tě trpělivě očekávají,

a tvoji proroci ať jsou shledáni hodnými důvěry.

16 Vyslyš, Hospodine, modlitbu těch, kdo tebe prosí,

podle požehnání, které uděloval Áron tvému lidu,

17 ať poznají všichni na celé zemi,

že ty jsi Hospodin, věčný Bůh.

18 Žaludek všelicos přijímá za pokrm,

ale není pokrm jako pokrm.

19 Jako rozeznává jazyk chuť zvěřiny,

tak rozumné srdce lživá slova.

20 Lstivé srdce působí zármutek,

ale zkušený člověk mu to odplatí.

21 Žena si vezme kohokoli za manžela,

ale pro muže není dívka jako dívka.

22 Krása ženy rozjasňuje tvář muže

a předčí vše, po čem muž touží.

23 Má-li laskavý a mírný jazyk,

nikdo z lidí není šťastnější než její muž.

24 Kdo si bere takovou ženu, začíná mít jmění,

pro sebe pomoc, oporu a odpočinutí.

25 Kde není plot, tam bude majetek rozkraden,

kde není žena, tam bude muž naříkat a bloudit.

26 Kdo by důvěřoval ozbrojenému lupiči,

který se potuluje od města k městu?

27 Právě tak se nevěří člověku, který nemá domov

a přenocuje tam, kde ho zastihne soumrak.

Sírachovec, kapitola 37

1 Každý přítel říká: „I já jsem s tebou uzavřel přátelství.“

Ale jsou i přátelé jenom podle jména.

2 Což tě nezarmoutí až k smrti,

když se ti druh a přítel změní v nepřítele?

3 Ó zlá myšlenko, odkud ses vzala,

abys klamem obestřela celou zemi?

4 Některý druh se raduje s přítelem v jeho štěstí,

ale v době soužení se obrátí proti němu.

5 Některý druh pomáhá příteli kvůli svému žaludku,

v boji však chrání sám sebe.

6 Nezapomínej v duši na přítele,

neztrať ho z mysli kvůli svému jmění.

7 Každý rádce vynáší svou radu jako nejlepší,

ale někteří radí jen ve svůj prospěch.

8 Chraň se před rádcem

a poznej napřed, co sám potřebuje.

I on bude třeba dávat radu ve svůj prospěch.

Ať nevrhá o tebe los

9 a neřekne ti: „Tvá cesta je dobrá,“

a zpovzdáli se pak dívá, co tě potká.

10 Neraď se s tím, kdo na tebe nepřívětivě hledí,

a svůj záměr skryj před těmi, kdo ti závidí.

11 Neraď se s ženou o té, na kterou žárlí,

ani se zbabělcem o bitvě,

s obchodníkem o směně,

s kupujícím o prodeji,

se závistivcem o vděčnosti,

s nemilosrdným o laskavosti,

s lenochem o nějaké práci,

a dělníkem načas najatým o dokončení díla,

s nedbalým otrokem o mnoha úkolech.

Na takové nespoléhej, když se o čemkoliv radíš.

12 Naopak trvale se přidržuj zbožného muže,

o kterém víš, že zachovává přikázání,

který smýšlí stejně jako ty,

a když klopýtneš, ponese s tebou bolest.

13 Dej na radu vlastního srdce,

nad něž nemáš nic spolehlivějšího.

14 Lidské nitro může sice mnohdy zpozorovat víc

než sedm strážců, kteří sedí na vysoké věži,

15 ale především pros Nejvyššího,

aby řídil tvou cestu v pravdě.

16 Rozmýšlení je na začátku každého díla

a před každým činem je třeba se poradit.

17 Proměny srdce se dají vystopovat na čtyřech věcech,

jež jsou toho důsledkem:

18 na dobru a zlu, na životě a smrti.

Ale trvale nad nimi vládne jazyk.

19 Někdo je obratný muž, učitel mnohých,

ale sám sobě je k ničemu.

20 Někdo mudruje jen o slovech, a je proto v nenávisti

Takový pak nemá vůbec co jíst,

21 Hospodin mu totiž nedal milost,

takže postrádá jakoukoliv moudrost.

22 Někdo je moudrý jen ve svém vlastním zájmu,

a plody jeho vědění mají účinek jen v jeho ústech.

23 Moudrý muž bude vychovávat svůj vlastní lid,

a na plody jeho vědění je pak spolehnutí.

24 Moudrý muž bude naplněn požehnáním

a všichni, kdo jej vidí, mu blahořečí.

25 Lidský život je omezen počtem dnů,

ale dnů Izraele je bezpočet.

26 Moudrý si získá ve svém lidu trvalou důvěru

a jeho jméno bude žít navěky.

27 Synu, sám sebe zkoumej po celý život,

poznej, co ti škodí, a uměj si to odepřít,

28 neboť všechno neprospívá všem

a ne každý má zalíbení ve všem.

29 Nebuď nenasytný při žádném hodování

a neoddávej se cele jídlu.

30 V hojnosti pokrmů číhá nemoc

a nestřídmost má blízko k nevolnosti.

31 Mnozí skonali pro nestřídmost;

kdo se umí ovládat, prodlouží si život.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.