ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 396. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Sírachovec, kapitola 44

1 Nuže, chvalme slavné muže,

otce všech našich pokolení.

2 Mnohou slávu vyjevil Hospodin skrze ně,

a odkryl svou vznešenost v každém věku.

3 Panovali ve svých královstvích,

muži proslulí svou mocí;

udíleli rady pro své znalosti

a byli nositeli zvěsti pro svůj prorocký dar.

4 Vedli lid svými radami,

znalostí zákonů napsaných pro lidi,

moudrými slovy své výchovy.

5 Vymýšleli nápěvy písní a psali výpravné básně.

6 Byli to muži bohatí, obdaření silou,

kteří pokojně žili ve svých příbytcích.

7 Ti všichni byli váženi u svých současníků

a za svého života byli předmětem chlouby.

8 Někteří z nich nechali po sobě jméno,

které hlásá jejich chválu.

9 Po jiných není ani památky; jsou mrtví,

jako by nikdy nebyli žili,

jako by se nikdy nebyli narodili,

a stejně tak jejich děti.

10 Ale nebudou zapomenuty spravedlivé činy mužů,

jimž se dostalo milosrdenství.

1 Zůstanou s jejich potomstvem jako dobré dědictví dalším jejich potomkům.

12 Jejich potomstvo setrvává v ustanoveních smlouvy a díky jim i jejich děti.

13 Jejich potomstvo zůstane až navěky

a jejich sláva nebude vyhlazena.

14 Jejich těla byla v pokoji pohřbena,

ale jejich jméno žije v dalších pokoleních.

15 Lidé si budou vypravovat o jejich moudrosti

a jejich chválu bude opěvovat shromáždění.

16 Henoch se líbil Bohu

a byl přenesen do nebes jako příklad účinného pokání pro všechna pokolení.

17 Noe byl shledán zcela spravedlivým,

a proto se v době Božího hněvu stal výkupným.

Kvůli němu byl na zemi ponechán zbytek lidí, když nastala potopa.

18 Ustanoveními věčné smlouvy bylo mu potvrzeno,

že potopou už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo.

19 Abraham je veliký otec mnoha pronárodů,

nikdo mu nebyl rovný v slávě.

20 Zachovával zákon Nejvyššího,

který s ním uzavřel společenství smlouvy.

Na svém těle potvrdil smlouvu

a ve zkoušce byl shledán věrným.

21 Proto mu Bůh potvrdil přísahou,

že v jeho potomstvu budou požehnány pronárody,

že ho učiní početným, jako je prach země,

a jako hvězdy že vyvýší jeho potomstvo

a dá jim dědictví od moře k moři,

od Řeky až do posledních končin země.

22 Také Izákovi dal stejný příslib kvůli jeho otci Abrahamovi.

23 Požehnání všem lidem i smlouvu přenesl pak na Jákobovu hlavu.

Přiznal se k němu ve svých požehnáních

a dal mu zemi jako dědictví: rozdělil ji na části

a ty pak přidělil dvanácti kmenům.

Sírachovec, kapitola 45

1 A dal z něho vzejít muži milosrdnému,

který získal milost v očích všech lidí

a Bohem i lidmi byl milován,

Mojžíšovi, jehož památka je požehnaná.

2 Ve slávě ho postavil na roveň svatým

a učinil ho mocným, že se ho nepřátelé báli.

3 Jeho slovy zastavil zlá znamení,

oslavil ho před králi;

dal mu přikázání pro jeho lid

a ukázal se mu ve své slávě.

4 Pro jeho věrnost a pokoru ho posvětil,

vyvolil si ho ze všech lidí.

5 Dal mu slyšet svůj hlas,

uvedl ho do oblaku

a tváří v tvář mu zjevil přikázání

, zákon života a poznání,

aby Jákoba naučil smlouvě a Izraele Božím soudům

. 6 Árona, jeho bratra z kmene Lévi, svatého, povýšil,

aby mu byl podobný.

7 Uzavřel s ním věčnou smlouvu

a udělil mu kněžství v lidu;

oblažil jej důstojností a opásal ho rouchem slávy.

8 Oděl ho v dokonalost hodnou chlouby

a podepřel ho znaky moci: spodky

a řízou s nárameníkem.

9 Koldokola ho ověsil granátovými jablky

a četnými zlatými zvonečky,

aby zněly při jeho chůzi

a jejich zvuk aby bylo slyšet v chrámě jako připomínku synům jeho lidu.

10 Oděl ho posvátným oděvem v barvě modré

a nachové, ozdobeným výšivkami ze zlata a purpuru,

dále náprsníkem Božích rozhodnutí s losy zjevujícími pravdu,

jenž byl z šarlatu utkán umělcem.

11 Opatřil jej vzácnými kameny,

na nichž byly rytiny jako na pečetním prstenu

, kameny do zlata zasazenými, d

ílem to kamenorytce, s nápisem vyrytým na připomínku,

po jednom pro každý kmen Izraele.

12 Dal mu zlatou čelenku na turbanu,

znak zpečeťující jeho posvěcení,

chloubu jeho cti,

velkolepé dílo, umělecky zdobené, okouzlení pro oči.

13 Nic tak krásného předtím nebylo;

až na věky se nikdo cizí nebude tak oblékat

kromě jeho synů a jeho dalších potomků.

14 Jeho zápalné oběti se trvale budou přinášet dvakrát denně.

15 Mojžíš jej uvedl v úřad a pomazal ho svatým olejem.

Dostalo se mu toho na znamení věčné smlouvy,

jemu i jeho potomstvu, dokud nebe bude nebem,

aby sloužil Bohu a vykonával kněžský úřad

a žehnal svému lidu ve jménu Hospodinově.

16 Vyvolil ho ze všech lidí,

aby v oběť Hospodinu přinášel kadidlo s jeho příjemnou vůní jako připomínku

a aby konal smírčí obřady za svůj lid.

17 Ve svých přikázáních mu dal moc vynášet právní rozhodnutí,

učit Jákoba svědectvím

a osvítit Izraele Zákonem.

18 Povstali proti němu protivníci

a na poušti se proti němu žárlivě spikli,

Dátan a Abíram se svými spřeženci a Kórachova sebranka,

všichni rozpáleni vztekem.

19 Hospodin to uviděl a nelíbilo se mu to,

proto byli zahubeni jeho planoucím hněvem.

Použil proti nim zázraku a zničil je plamenem svého ohně.

20 Áronovi však přidal slávy a dal mu zvláštní dědictví:

Vyhradil mu podíl z prvotin raných plodů;

jim jako prvním zaopatřil chléb do sytosti.

21 Vždyť jedí i oběti Hospodinovy,

které dal Áronovi a jeho potomstvu.

22 Avšak v zemi svého lidu nebude dědit ani nebude mít podíl mezi lidem,

neboť Hospodin sám je jeho podílem a dědictvím.

23 Pinchas, syn Eleazarův, je pořadím třetí v slávě pro svou horlivost v bázni před Hospodinem,

a protože vytrval, když se lid vzbouřil,

v dobrotě své duše pohotově vykonával za Izraele smírčí obřady.

24 Proto s ním byla uzavřena smlouva pokoje,

aby stál v čele svatyně i svého lidu,

aby jemu i jeho potomstvu zůstala vznešenost kněžství navěky.

25 Podle smlouvy s Davidem, synem Jišajovým z kmene Judova,

přechází královské dědictví na jediného syna,

dědictví Áronovo i na jeho potomstvo.

26 Ať Hospodin dá vašim srdcím moudrost,

abyste spravedlivě soudili jeho lid;

ať nevymizí, co bylo při nich dobrého,

a svou slávu ať předají budoucím pokolením.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.