ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 398. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Sírachovec, kapitola 48

1 Tehdy povstal Elijáš, prorok jako oheň,

a jeho slovo planulo jako pochodeň.

2 Uvedl na ně hlad

a svým horlením zmenšil jejich počet.

3 Nebesa uzavřel Hospodinovým slovem,

způsobil také, že třikrát sestoupil oheň.

4 „Jak ses proslavil, Elijáši, svými divy!

Kdo se může pochlubit, že ti je podobný?

 5 Ty jsi vzkřísil mrtvého ze smrti

a přivolal ho z podsvětí slovem Nejvyššího.

6 Krále jsi srážel do záhuby

a povýšence z jejich křesel.

7 Slyšel jsi na Sínaji napomenutí

a na Chorébu vynesení trestu.

8 Pomazal jsi krále, aby se ujali odplaty,

a proroky, aby byli tvými nástupci.

9 Byl jsi vzat do nebes ve vichru a ohni,

na voze taženém ohnivými oři.

10 O tobě je napsáno, že s výstrahou přijdeš v určeném čase

utišit Boží hněv, aby nevzplanul,

usmířit otce se synem

a obrodit Jákobovy kmeny.

11 Blaze těm, kteří tě viděli

a zesnuli v tvé lásce;

i my jistotně obdržíme život.“

12 Když Elijáš zmizel ve větrném víru,

Elíša byl naplněn jeho duchem.

Za svého života se netřásl před žádným vládcem

a nikdo si ho nepodrobil.

13 Žádná věc nebyla nad jeho síly,

a i když zesnul, jeho tělo mělo schopnost prorokovat.

14 Dokud žil, dělal zázraky,

i po skonání byly jeho skutky podivuhodné.

15 Přes to všechno nečinil lid pokání

a neupustil od svých hříchů,

až byli odvedeni ze své země

a rozptýleni po celé zemi.

16 Zůstal jen nepatrný zbytek lidu s vládcem v Davidově domě.

Někteří z nich činili, co se Bohu líbilo,

jiní však jen rozmnožovali hříchy.

17 Chizkijáš opevnil své město

a zavedl do jeho středu vodu.

Železnými nástroji dal prokopat skálu

a vybudovat nádrže na vodu.

18 Za jeho panování přitáhl Sancheríb

a vyslal nejvyššího číšníka;

ten se vypravil, a pozdvihl ruku proti Sijónu

a ve svém velikášství jednal zpupně. 1

9 Tehdy se lidu zachvělo srdce i ruce

a pocítili bolest jako ženy, když rodí.

20 Vzývali milosrdného Hospodina

a vztahovali k němu ruce.

Svatý z nebe je ihned vyslyšel

a vysvobodil je prostřednictvím Izajáše.

21 Udeřil na tábor Asyřanů

a jeho anděl je vyhladil.

22 Chizkijáš činil totiž to, co se líbilo Hospodinu,

chodil pevně po cestách svého otce Davida,

jak mu to přikázal prorok Izajáš,

muž veliký a věrohodný ve svém vidění.

23 Za jeho dnů ustoupilo slunce nazpět

a králi byl prodloužen život.

24 Mocným duchem spatřil poslední věci

a potěšil truchlící na Sijónu.

25 Poučil je, co se stane na konci věku,

a odhalil jim skryté věci, dříve než se staly.

Sírachovec, kapitola 49

1 Památka Jóšijášova je jako vonná směs,

umně připravená mastičkářem.

V ústech každého bude sladká jako med,

jako hudba při popíjení vína.

2 Jeho úmyslem bylo obrátit lid

a vymýtit svévolné ohavnosti.

3 Celým srdcem byl oddán Hospodinu

a v čase svévole upevňoval zbožnost.

4 Kromě Davida, Chizkijáše a Jóšijáše všichni se těžce provinili,

opustili zákon Nejvyššího.

Králové judští zanikli.

5 Svou moc odevzdali jiným,

svou slávu přenechali cizímu pronárodu.

6 Cizáci zapálili vyvolené město, sídlo svatyně,

a zpustošili cesty k němu.

7 Nakládali s ním zle, jak předpověděl Jeremjáš;

ten byl za proroka posvěcen už v životě matky,

aby podvracel, hubil a ničil,

ale i stavěl a sázel.

8 Ezechiel měl vidění slávy,

kterou mu Bůh ukázal na voze cherubů;

9 vzpomněl si na nepřátele a seslal na ně bouři s přívalem deště

a dobře činil těm, kdo šli přímými cestami.

10 Kosti dvanácti proroků ať ožijí tam, kde odpočívají.

Neboť oni potěšovali lid Jákobův

a vykupovali je vírou a nadějí.

11 A jak oslavíme Zerubábela?

On je jako pečetní prsten na pravé ruce.

12 Stejně i Jóšuu, syna Jósadakova.

Oni oba za svých dnů zbudovali Boží dům,

vztyčili svatý chrám Hospodinu,

připravený k věčné slávě.

13 I Nehemjášova památka je velká.

Opravil nám zřícené hradby,

zhotovil brány a závory

a obnovil nám domy.

14 Nikdo na zemi nebyl stvořen, kdo by se vyrovnal Henochovi;

neboť byl ze země vzat vzhůru.

15 Ani jako Josef se nikdo nenarodil.

Byl předním mezi bratry, oporou lidu;

pečovali o jeho kosti.

16 Šém i Šét byli slavní mezi lidmi,

ale nade vším živým ve stvoření ční Adam.

Sírachovec, kapitola 50

1 Velekněz Šimeón, syn Oniasův,

opravil za svého života dům,

za svých dnů opevnil chrám.

2 On dal položit základy pro hradby dvojnásob vysoké

a navršit val kolem chrámového okrsku.

3 Za jeho dnů byla vykopána vodní nádrž,

cisterna rozlehlá jako moře.

4 Staral se o svůj lid, aby nepropadl zkáze,

a opevnil město pro případ obležení.

5 Jak se skvěl slávou, když obklopen lidem vycházel z velesvatyně!

6 Byl jako jitřenka mezi mraky,

jako měsíc ve dnech úplňku,

7 jako slunce zářící nad chrámem Nejvyššího,

jako duha třpytící se v oblacích slávy.

8 Byl jako květ růží v jarních dnech,

jako lilie u pramene vod,

jako bujný porost na svazích Libanónu v letních dnech,

9 jako oheň a kadidlo v kadidelnici,

jako nádoba z ryzího zlata ozdobená množstvím drahokamů,

10 jako oliva obsypaná plody,

jako cypřiš tyčící se do oblak.

11 Takový byl, když na sebe bral slavnostní roucho,

a oděl se v dokonalost hodnou chlouby.

Když vystupoval ke svatému oltáři,

dodával lesk celému okrsku svatyně.

12 Když z rukou kněží přijímal části obětí

a sám se postavil k ohništi oltáře,

s věncem bratří kolem sebe,

byl jako statný cedr na Libanónu,

obklopený palmami.

13 Všichni ti synové Áronovi stáli ve své slávě,

s obětinami Hospodinu ve svých rukou,

před celým shromážděním Izraele.

14 Když dokončil svou službu u oltáře

a připravil obětní dar Nejvyššímu, Všemohoucímu,

15 vztáhl svou ruku k obětní misce

a vykonal úlitbu z červené šťávy hroznů.

Vylil ji k základům oltáře jako příjemnou vůni Nejvyššímu,

Králi veškerenstva.

16 Nato vykřikli synové Áronovi

a zatroubili na polnice z tepaného stříbra;

vydali dobře slyšitelný mocný hlas na připomínku před Nejvyšším.

17 Tu všechen lid ihned společně padl na tvář k zemi

a klaněl se svému Hospodinu,

všemohoucímu Bohu nejvyššímu.

18 Zpěváci vzdávali chvály svými hlasy,

mnohohlasně zněl lahodný zpěv

. 19 Lid prosil Hospodina, Nejvyššího,

modlil se před Milosrdným,

dokud neskončily obřady k poctě Hospodina

a probíhala bohoslužba.

20 Potom velekněz sestoupil

a vztáhl ruce nad celým shromážděním synů Izraele,

aby svými ústy udělil Hospodinovo požehnání

a směl vyslovit jeho jméno.

21 A opět se klaněli,

aby přijali požehnání od Nejvyššího.

22 Dobrořečte nyní Bohu nás všech,

který všude činí veliké věci,

povznáší naše dny od zrození z lůna matky

a jedná s námi podle svého milosrdenství.

23 Kéž nám dá radostné srdce,

a způsobí, aby byl v Izraeli pokoj v našich dnech i po všechny časy.

24 Ať věrně zůstává s námi jeho milosrdenství

a ať nás za našich dnů vykoupí.

25 Ke dvěma pronárodům měla má duše odpor

– a ten třetí není ani pronárodem:

26 K těm, kteří sedí na hoře samařské,

k Pelištejcům a k hlupákům, kteří přebývají v Šekemu.

27 Rozumné a vzdělavatelné poučení vypsal v této knize Jéšua,

syn Síracha, syna Eleazarova z Jeruzaléma,

který vylil moudrost svého srdce.

28 Blaze tomu, kdo se tím bude zabývat,

a kdo to uloží do svého srdce,

ten se stane moudrým.

29 Bude-li to činit, zmůže všechno,

poněvadž Hospodinovo světlo bude osvěcovat jeho stezku.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.