ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 399. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Sírachovec, kapitola 51

1 Velebit tě budu, Hospodine, Králi,

chválit tebe, Boha, svého Spasitele,

velebit budu tvé jméno.

2 Stal ses mi ochráncem a pomocníkem,

mé tělo jsi vysvobodil ze záhuby

a z osidel jazyka utrhačného,

od rtů páchajících lež;

proti těm, kteří povstali,

stal ses mi pomocníkem.

Vysvobodil jsi mne 3 podle množství slitování

a pro své jméno ze zubů těch,

kdo byli hotovi mě zadávit,

z ruky těch, kdo mi ukládali o život,

z četných úzkostí, které jsem měl,

4 od upálení na hranici,

zprostřed ohně, který jsem nezapálil,

5 z hlubiny útrob podsvětí, o

d jazyka nečistého a slova lživého.

6 Králi, je to pomluva nespravedlivého jazyka.

Má duše se přiblížila až k smrti

a můj život byl blízko podsvětí tam dole.

7 Obklíčili mě ze všech stran a nebylo nikoho, kdo by mi pomohl.

Ohlížel jsem se po pomoci u lidí, ale nikdo tam nebyl

8 Rozpomněl jsem se na tvé milosrdenství, Hospodine,

a na tvé dílo, které je od věků.

Ty přece vytrhuješ ty, kteří tě očekávají,

a zachraňuješ je z ruky nepřátel.

9 Ze země jsem vyslal svou prosbu,

modlil jsem se, abych ušel smrti.

10 Vzýval jsem Hospodina, Otce mého Pána,

aby mě neopouštěl ve dnech úzkosti,

za vlády zpupných, kdy není pomoci.

Chválit budu tvé jméno ustavičně

a zpěvem tě velebit.

11 Má prosba byla vyslyšena;

zachránils mě ze záhuby

a vytrhls mě ze zlého času.

12 Proto tě budu velebit a chválit,

dobrořečit jménu Hospodinovu.

13 Ještě jako jinoch, dříve než jsem se vydal na cesty

, jsem si otevřeně ve svých modlitbách vyprošoval moudrost.

14 Před chrámem jsem o ni prosil

a až do konce života ji budu vyhledávat.

15 Když rozkvétala a jako hrozen zrála

, radovalo se z ní mé srdce.

Má noha vykročila na rovnou cestu,

od svého mládí jdu v jejích stopách.

16 Maličko jsem naklonil své ucho a přijal ji

a mnoho poučení jsem v tom pro sebe nalezl.

17 Učinil jsem v ní pokroky.

Tomu, kdo mi dává moudrost, vzdávám čest.

18 Umínil jsem si, že budu podle ní jednat,

horlil jsem pro dobro a nebyl jsem zahanben.

19 Usiloval jsem o ni,

byl jsem pečlivý v plnění Zákona.

K Nebi jsem vztáhl ruce

a želel jsem hříchů spáchaných z neznalosti.

20 Celou svou duší jsem se na ni zaměřil

a v očišťování jsem ji nacházel.

Od počátku jsem srdcem při ní,

proto mě neopustila.

21 Mé nitro planulo úsilím ji vyhledat,

a tak jsem získal dobrý majetek.

22 Hospodin mi dal jazyk jako odměnu,

jím ho budu chválit.

23 Přistupte ke mně, nevzdělaní,

a přebývejte u mne v domě, kde dojdete vzdělání.

24 Proč naříkáte, že máte nedostatek

a že vaše duše velice žízní?

25 Otevřel jsem ústa a řekl jsem:

Získejte si ji bez peněz.

26 Svou šíji vložte pode jho

a vaše duše ať si osvojí vzdělání.

Je snadné nalézt je.

27 Na vlastní oči se přesvědčte,

jak málo jsem se namáhal,

a přesto jsem našel pro sebe hojné odpočinutí.

28 Přivlastněte si vzdělání,

ať stojí sebevíc stříbra,

ono vám tu částku mnohonásobně vrátí ve zlatě.

29 Ať se vaše duše raduje z Hospodinova milosrdenství

a nestydí se ho chválit.

30 Své dílo konejte, dokud je čas,

a on vám dá vaši mzdu ve svůj čas.

(Moudrost Jéšuy, syna Sírachova.)

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.