ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 4. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Genesis, kapitola 10

1 Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové. 2 Synové Jefetovi: Gomer a Magóg a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras. 3 Synové Gomerovi: Aškenaz a Rífat a Togarma. 4 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci. 5 Z nich vzešly ostrovní pronárody v různých zemích, pronárody různého jazyka a různých čeledí.

6 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan. 7 Synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta a Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán. 8 Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem. 9 Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem. 10 Počátkem jeho království byl Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru. 11 Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive – i Rechobót-ír a Kelach 12 a Resen mezi Ninivem a Kelachem – to je to veliké město. 13 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany 14 i Patrúsany a Kaslúchany – z nich vyšli Pelištejci – a Kaftórce. 15 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta, 16 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce 17 i Chivejce, Arkejce a Síňana, 18 Arváďana a Semárce a Chamáťana. Potom se čeledi kenaanské rozptýlily. 19 Pomezí kenaanské se táhlo od Sidónu směrem přes Gerar až ke Gáze, směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše. 20 To jsou synové Chámovi v různých zemích, pronárody různých čeledí a jazyků.

21 Také Šémovi, praotci všech Heberovců, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové. 22 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram. 23 Synové Aramovi: Ús a Chúl, Geter a Maš. 24 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 25 Heberovi se narodili dva synové: jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna; a jméno jeho bratra bylo Joktán. 26 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha, 27 Hadórama a Úzala a Diklu, 28 Óbala a Abímaela a Šebu, 29 Ofíra a Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi. 30 Jejich sídliště bylo od Méši směrem k Sefáru, hoře na východě. 31 To jsou synové Šémovi různých čeledí a různých jazyků, různé pronárody v různých zemích. 32 To jsou čeledi synů Noeho podle jejich rodopisu v různých pronárodech; z nich pak po potopě vzešly všechny pronárody na zemi.

Genesis, kapitola 11

1 Celá země byla jednotná v řeči i v činech. 2 Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. 3 Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. 4 Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“

5 I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. 6 Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. 7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ 8 I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. 9 Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

10 Toto je rodopis Šémův: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po potopě. 11 Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery.

12 Arpakšád pak žil třicet pět let a zplodil Šelacha. 13 Po zplození Šelacha žil Arpakšád čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.

14 Šelach pak žil třicet let a zplodil Hebera. 15 Po zplození Hebera žil Šelach čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.

16 Ve věku třiceti čtyř let zplodil Heber Pelega. 17 Po zplození Pelega žil Heber čtyři sta třicet let a zplodil syny a dcery.

18 Ve věku třiceti let zplodil Peleg Reúa. 19 Po zplození Reúa žil Peleg dvě stě devět let a zplodil syny a dcery.

20 Ve věku třiceti dvou let zplodil Reú Serúga. 21 Po zplození Serúga žil Reú dvě stě sedm let a zplodil syny a dcery.

22 Ve věku třiceti let zplodil Serúg Náchora. 23 Po zplození Náchora žil Serúg dvě stě let a zplodil syny a dcery.

24 Ve věku dvaceti devíti let zplodil Náchor Teracha. 25 Po zplození Teracha žil Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery.

26 Ve věku sedmdesáti let zplodil Terach Abrama, Náchora a Hárana. 27 Toto je rodopis Terachův: Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil Lota. 28 Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v Kaldejském Uru. 29 Abram a Náchor si vzali ženy: žena Abramova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky. 30 Sáraj však byla neplodná, neměla dítě.

31 I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam. 32 Dnů Terachových bylo dvě stě pět let, když v Cháranu umřel.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.