ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 413. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Jób, kapitola 16

1 Jób na to odpověděl:

2 „Slyšel jsem už mnoho podobného,

těšíte mě všichni jen trápením.

3 Kdypak skončí to mluvení do větru?

Co tě rozjitřuje, že tak odpovídáš?

4 Také bych mohl mluvit jako vy,

kdybyste vy byli na mém místě,

ohánět se proti vám slovy,

potřásat nad vámi hlavou.

5 Já bych vám však svými ústy dodával odvahu,

svými rty bych šetrně projevil soustrast.

6 Promluvím-li, nezůstanu ušetřen bolesti,

když od toho upustím, co ztratím?

7 Naplňuje mě teď, Bože, malomyslností,

že jsi zpustošil celou mou pospolitost.

8 Zasáhl jsi mě, mám na to svědka,

je jím má vychrtlost,

ta mi to do očí dokazuje.

9 Jeho hněv mě rozsápal, zanevřel na mě,

skřípe na mě svými zuby;

můj protivník zaostřuje na mě svůj zrak.

10 Dokořán na mě otvírají ústa,

potupně mě políčkují

a všichni se na mě hrnou.

11 Bůh mě dal v plen padouchovi,

napospas mě vydal spárům svévolníků.

12 Žil jsem poklidně, on však mnou zacloumal,

uchopil mě za šíji a roztříštil mě;

učinil mě svým terčem.

13 Obklíčili mě jeho střelci,

nelítostně roztíná mé ledví,

moji žluč vylévá na zem.

14 Drásá mě, jsem celý rozdrásaný,

doráží na mě jako bohatýr.

15 Na svou zjizvenou kůži jsem si vzal žínici,

svůj roh jsem do prachu sklonil.

16 Tvář mi opuchla od pláče,

na má víčka padlo šero smrti,

17 ač násilí na mých rukou nelpí

a má modlitba je ryzí.

18 Země, krev mou nepřikrývej,

můj křik ať nenajde místa klidu!

19 Ale nyní, hle, mám svědka na nebesích,

můj přímluvce je na výšinách.

20 Ať se mi přátelé posmívají,

moje oko hledí v slzách k Bohu.

21 Kéž je muži dáno hájit se před Bohem,

lidskému synu před jeho bližním.

22 Vždyť až přejde počet mých let,

půjdu stezkou, z níž se nenavrátím.

Jób, kapitola 17

1 Na duchu jsem zlomen, mé dny dohasly,

jen hrob mi zbývá.

2 Co posměšků zakouším,

stále mě napadají, oka nezamhouřím.

3 Slož u sebe za mě záruku,

kdo jiný by se zaručil rukoudáním?

4 Jejich srdce prozíravosti jsi zbavil,

a proto je nevyvýšíš.

5 Přátelům se pochlebuje,

vlastním synům vypovídá zrak.

6 Učinil mě pořekadlem lidu,

tím, na nějž se plivá.

7 Můj zrak pohasl hořem,

všechny mé údy jsou už jen stín.

8 Poctiví nad tím žasnou,

nevinný je pobouřen rouhačem.

9 Spravedlivý se však přidrží své cesty,

kdo má čisté ruce, bude ještě odvážnější.

10 Vy všichni, obraťte se a pak přijďte,

moudrého však mezi vámi nenacházím.

11 Mé dny pomíjejí, moje záměry se hatí,

přání mého srdce ztroskotala.

12 Noc vydávají za den,

mluví o světle, kde temnota je blízko.

13 I kdybych měl naději, podsvětí bude mým domem,

lože si ustelu ve tmách.

14 Jámě řeknu: ‚Tys můj otec,‘

červům: ‚Matko má, má sestro.‘

15 Kde mám jakou naději a splnění mé naděje kdo spatří?

16 Závory podsvětí zapadnou,

až se spolu do prachu uložíme.“

Jób, kapitola 18

1 Na to navázal Bildad Šúchský slovy:

2 „Jak dlouho ještě povedete tyhle řeči?

Rozvažte to a pak budem mluvit.

3 Proč jsme ceněni jak dobytek,

jsme snad nečistí ve vašich očích?

4 Ty, který sám sebe v hněvu rozsápáváš,

kvůli tobě má být opuštěna země,

má se skála přemístit ze svého místa?

5 Avšak světlo svévolníka zhasne,

plamen jeho ohně nezazáří,

6 světlo v jeho stanu ztemní,

zhasne nad ním jeho kahan.

7 Těsno bude jeho rázným krokům,

vlastní plány přivedou ho k pádu,

8 nohama se zaplete do sítě,

prochází se po pletivu nad pastí,

9 za patu se chytí do osidla,

zadrhne se kolem něho smyčka.

10 Na zemi je ukryt na něj provaz,

nástraha na něho na pěšině.

11 Ze všech stran ho přepadají hrůzy,

ženou se mu v patách.

12 Ať vychrtne jeho síla,

bědy ať mu připraví pád!

13 Ať po kusech sžírá jeho kůži,

ať mu Kníže smrti pozře údy.

14 Vytržen z bezpečí svého stanu

musí kráčet v náruč Krále hrůzy.

15 V jeho stanu se zabydlí, co mu nepatřilo,

po jeho příbytku bude roztroušena síra.

16 Zdola mu uschnou kořeny

a svrchu mu uvadnou větve.

17 Jeho památka vymizí ze země,

nezůstane po něm nikde jméno.

18 Vyženou ho ze světla do temnot,

zapudí ho pryč ze světa.

19 Nezůstane mu nástupce a následník v jeho lidu,

z místa, kde pobývá, nikdo nevyvázne.

20 Nad jeho dnem strnou děsem na západě,

na východě se jich zmocní hrůza.

21 Tak to dopadne s příbytky bídáků,

s místem, kde neznali Boha.“

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.