ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 414. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Jób, kapitola 19

1 Jób na to odpověděl:

2 „Jak dlouho ještě mě budete trápit a mučit svými řečmi?

3 Nejméně desetkrát už jste mi utrhali na cti.

Vy se nestydíte se mnou tak nestoudně jednat?

4 I kdybych opravdu chybil, mé pomýlení zůstane na mně.

5 Chcete se opravdu nade mne vynášet a tupit mě svými domluvami?

6 Uznejte přece, že mi Bůh křivdí,

zatáhl kolem mne loveckou síť.

7 Úpím-li pro násilí, zůstávám bez odpovědi,

o pomoc volám a zastání není.

8 Mou cestu zahradil zdí, že nemohu projít,

mé stezky obestřel temnem.

9 Mou slávu ze mne svlékl a sňal korunu z mé hlavy.

10 Ze všech stran mě boří, abych zašel,

vyvrátil mou naději jako strom.

11 Rozpálil se na mě hněvem,

považuje mě za svého protivníka.

12 Společně přitáhly jeho houfy,

navršily proti mně svou cestu

a táboří kolem mého stanu.

13 Mé bratry ode mne vzdálil,

moji známí se mi odcizili,

14 moji příbuzní mě opustili,

kdo se ke mně znali, zapomněli na mě.

15 Hosté mého domu i mé služky mě pokládají za cizího,

v jejich očích jsem cizozemec.

16 Když zavolám na otroka, neodpoví,

svými ústy se ho musím doprošovat.

17 Můj dech se oškliví i mé ženě,

vlastním dětem páchnu.

18 I padouši se mě štítí,

když chci povstat, spílají mi,

19 všichni moji důvěrní přátelé si mě hnusí,

ti, které jsem miloval, se ke mně obracejí zády.

20 Jsem vyzáblý, kost a kůže,

vyvázl jsem jenom s kůží kolem zubů.

21 Smilujte se, smilujte se nade mnou, přátelé moji,

neboť se mě dotkla ruka Boží.

22 Proč mě pronásledujete jako Bůh

a nemůžete se nasytit mého masa?

23 Kéž by byly mé řeči sepsány,

vyznačeny jako nápis

24 rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány!

25 Já vím, že můj Vykupitel je živ

a jako poslední se postaví nad prachem.

26 A kdyby mi i kůži sedřeli,

ač zbaven masa, uzřím Boha,

27 já ho uzřím, pro mne tu bude,

mé oči ho uvidí, ne někdo cizí,

mé ledví po tom prahne v mém nitru.

28 Říkáte: ‚Jak ho chytit?‘

Ve mně prý je příčina všeho.

29 Lekejte se meče.

Mečem na nepravosti je rozhořčení.

Poznáte soud Všemocného.“

Jób, kapitola 20

1 Na to navázal Sófar Naamatský slovy:

2 „Jak tak o tom přemítám, musím odporovat,

proto abych si pospíšil.

3 Důtku, jež mě uráží, vyslechnout musím,

ale můj rozumný duch mi velí odpovědět.

4 Což nevíš, že je to tak odjakživa,

od chvíle, co byl člověk postaven na zemi,

5 že plesání svévolníků trvá krátce

a radost rouhačů jen okamžik?

6 I když ve své povznesenosti se vypíná až k nebi

a jeho hlava se dotýká oblaků,

7 navždy zanikne tak jako jeho výkal,

a kdo jej vídali, řeknou: ‚Kde je?‘

8 Odlétne jak sen a nenajdou ho,

bude zaplašen jako vidění noční.

9 Oko, jež ho spatřovalo, už ho nezahlédne,

nikdo ho na jeho místě neuvidí.

10 Jeho synové se budou chtít zalíbit nuzným,

vlastníma rukama vrátí, co svou silou získal.

11 I když jeho kosti jsou plny mladistvé svěžesti,

i ta s ním ulehne do prachu.

12 Aťsi mu zloba připadá v ústech sladká

a přechovává ji pod jazykem,

13 kochá se v ní, nevzdá se jí,

zadržuje ji na svém patře,

14 jeho pokrm se mu v útrobách změní,

stane se mu ve vnitřnostech zmijím jedem.

15 Nahltal se majetku, ale vyzvrátí jej,

Bůh mu jej vyžene z břicha.

16 Bude sát zmijí jed,

hadí jazyk ho zabije.

17 Nebude se dívat na tekoucí vody,

na řeky, potoky medu a mléka.

18 Výtěžek vrátí, nezhltne jej,

nad ziskem z obchodu nebude jásat.

19 Odstrkoval a opouštěl nuzné,

uchvátil dům, ač jej nestavěl.

20 V nitru však nepoznal klidu,

to, po čem dychtil, ho nezachrání.

21 Před jeho žravostí nic neobstálo,

proto jeho blahobyt nebude trvalý.

22 I při nejhojnějším nadbytku mu bude úzko,

dopadnou na něho ruce všech bědných.

23 Jen ať si plní své břicho,

Bůh na něho sešle svůj planoucí hněv,

jeho útroby zasáhne prškou šípů.

24 Bude prchat před železnou zbrojí

a prostřelí ho bronzový luk.

5 Střela pronikne mu zády,

blesk jeho žlučí;

zajde obklopen přízraky.

26 Všechna temnota je pro něj uchována,

pohltí ho oheň, který nerozdmýchal člověk,

zle dopadne v jeho stanu i ten, kdo vyvázl.

27 Nebesa zjeví jeho nepravost

a země povstane proti němu.

28 Výnos jeho domu se přestěhuje jinam,

rozplyne se v den Božího hněvu.

29 To je úděl svévolného člověka, určený Bohem,

Bohem mu přiřčené dědictví.“

Jób, kapitola 21

1 Jób na to odpověděl:

2 „Poslouchejte dobře mou řeč,

potěšíte mě tím.

3 Strpte, abych též promluvil;

až domluvím, posmívej se.

4 Týká se mé lkání jen člověka?

Což nemám důvod být netrpělivý?

5 Obraťte se ke mně, užasnete;

dejte si na ústa ruku:

6 Když se rozpomínám, jsem naplněn hrůzou,

mého těla se zmocňuje zděšení.

7 Proč naživu zůstávají svévolníci?

Dožijí se vysokého věku, rozmohou se, kupí statky,

8 své potomstvo mají pevně kolem sebe,

své potomky mají před očima,

9 v jejich domech je pokoj beze strachu,

Boží hůl na ně nedopadá.

10 Jejich býk nebývá připouštěn nadarmo,

jejich kráva se otelí a nezmetá.

11 Vypouštějí jako stádo své nezvedence

a jejich děti skotačí.

12 Hulákají při bubínku a citeře

a radují se za zvuku flétny.

13 Tráví své dny v pohodě

a do podsvětí sestupují v mžiku.

14 Bohu říkají: ‚Jdi pryč od nás,

nechcem o tvých cestách vědět.

15 Kdo je Všemocný, že mu máme sloužit,

co nám prospěje obracet se na něj?‘

16 Avšak svůj blahobyt nemají v svých rukou.

Nechť jsou mi vzdáleny záměry svévolníků.

17 Jak náhle hasne kahan svévolníků

a přicházejí na ně bědy!

Bůh jim dá za úděl útrapy v svém hněvu,

18 jsou jak sláma ve větru

a jako plevy uchvácené vichrem.

19 Bůh prý uchovává jejich ničemnosti jejich synům.

Kéž splatí přímo jemu, aby to poznal!

20 Kéž na vlastní oči spatří svou bídu,

vypije si kalich rozhořčení Všemocného.                                           

21 Zajímá ho, co se stane s jeho domem po něm,

když je počet jeho měsíců odměřen?

22 Bude někdo učit Boha vědomostem?

On soudí přece i vysoko postavené.

23 Jeden zemře v plném květu,

zcela bezstarostný, klidný,

24 jeho dížka je plná mléka

a jeho kosti jsou prosáklé morkem.

25 Druhý zemře s hořkou duší,

aniž okusil co dobrého.

26 Společně ulehnou do prachu a pokryjí je červi.

27 Hle, já vím, co zamýšlíte,

vaším záměrem je způsobit mi příkoří.

28 Říkáte zajisté: ‚Kde je dům urozeného?

Kde je stan, v němž přebývali svévolníci?‘

29 Což jste se neptali mimojdoucích,

neporozuměli jste jejich znamením?

30 V den běd bude zlý ušetřen,

bude odnesen v den hrozné prchlivosti.

31 Kdo mu vytkne jeho cestu,

kdo mu odplatí za to, co napáchal?

32 Až bude odnesen do hrobky,

nad jeho rovem se bude bdít.

33 Hroudy v jámě budou mu lehké;

potáhnou se za ním všichni lidé,

bude jich před ním bezpočet.

34 Jak mě chcete těšit takovými přeludy?

Vaše odpovědi – samá věrolomnost.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.