ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 417. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Jób, kapitola 28

1 Stříbro má své naleziště

a zlato místo, kde se čistí,

2 železo se získává z prachu,

z rudy se taví měď.

3 Člověk překonává tmu,

prozkoumává v říši šeré smrti temný kámen do každého koutku.

4 Proráží šachtu daleko od místa, kde přebývá

Zapomenuti, bez půdy pod nohama,

na laně se houpou a kývají, vzdáleni lidem.

5 Země, z níž vzchází chléb,

je vespod zpřevracena jakoby ohněm;

6 v jejím kamení je ložisko safírů,

jsou v něm i zlatá zrnka.

7 Dravý pták tam nezná stezku,

oko luňáka ji nezahlédne,

8 mládě šelmy po ní nešlapalo,

lev po ní nevleče kořist.

9 Člověk vztáhl ruku po křemeni,

hory zpřevracel až do základů,

10 do skal vytesal štoly,

jeho oko spatřilo kdejaký skvost,

11 zamezil prosakování proudících vod,

a co se tají v zemi, vynáší na světlo.

12 Ale moudrost, kde se najde?

Kde je místo rozumnosti?

13 Člověk nezná její cenu,

v zemi živých se nenajde.

14 Propastná tůň praví: ‚Ve mně není,‘

moře říká: ‚Já ji nemám.‘

15 Nelze ji získat za lístkové zlato,

její hodnota se nevyváží stříbrem,

16 nemůže být zaplacena ofírským zlatem,

vzácným karneolem či safírem.

17 Nedá se srovnat se zlatem či se sklem

ani směnit za věci z ryzího zlata,

18 natož za korál a křišťál;

moudrost má větší cenu než perly.

19 Nedá se srovnat s kúšským topasem,

nedá se zaplatit nejčistším zlatem.

20 Odkud tedy přichází moudrost?

Kde je místo rozumnosti?

21 Je utajena před očima všeho živého,

zahalena i před nebeským ptactvem.

22 Říše zkázy a smrt říkají:

‚Pouze jsme zaslechly pověst o ní.‘

23 Jenom Bůh rozumí její cestě,

on zná také její místo,

24 neboť on dohlédne až do končin země,

vidí vše, co je pod nebem.

25 Když větru udělil prudkost

a vody odměrkou změřil,

26 když dešti stanovil cíl

a cestu bouřnému mračnu,

27 hned tehdy ji viděl a vyprávěl o ní,

učinil ji nepohnutelnou a také ji prozkoumal 28

a řekl člověku:

‚Hle, bát se Panovníka, to je moudrost,

vystříhat se zlého, toť rozumnost.‘

Jób, kapitola 29

1 Jób pak pokračoval v pronášení svých průpovědí takto:

2 „Kéž by mi bylo jako za předešlých měsíců,

jako za dnů, kdy mě Bůh střežil,

3 kdy jeho kahan mi nad hlavou zářil

a já jsem temnotou šel v jeho světle,

4 jako se mi vedlo za dnů mé svěžesti,

kdy můj stan byl místem důvěrného rozhovoru s Bohem,

5 kdy ještě Všemocný byl při mně

a kolem mne moje čeleď, 6

kdy se mé nohy koupaly ve smetaně

a skála mi vylévala potoky oleje.

7 Když jsem procházel branou vzhůru k městu,

abych na náměstí zaujal své místo,

8 mladíci, jak mě viděli, ztichli,

kmeti povstávali a zůstali stát,

9 velmoži se vystříhali řečí,

kladli si na ústa ruku,

10 hlas vévodů tichl,

jazyk jim přilnul k patru.

11 Čí ucho o mně slyšelo, ten mi blahořečil,

a oko, které mě vidělo, svědčilo pro mě,

12 že jsem utištěného zachránil, když volal o pomoc,

i sirotka, který neměl, kdo by mu pomohl.

13 Žehnání hynoucího se snášelo na mne

a srdce vdovy jsem pohnul k plesání.

14 Oblékal jsem spravedlnost, to byl můj oděv;

jak říza a turban bylo mi právo.

15 Slepému jsem byl okem

a kulhavému nohou,

16 ubožákům jsem byl otcem,

spor neznámých jsem rozsuzoval,

17 bídákovi jsem však zvyrážel tesáky,

ze zubů mu vyrval kořist.

18 Říkal jsem: ‚Zahynu se svým hnízdem

a rozmnožím své dny jako Fénix.

19 Můj kořen se rozloží při vodách,

na mém větvoví bude nocovat rosa.

20 Moje sláva se mi bude obnovovat

a můj luk v mé ruce bude stále pružný.‘

21 Poslouchali mě a na mě čekávali,

umlkali při mé radě;

22 po mém slovu už nic neměnili,

má řeč na ně kanula jak rosa.

23 Čekávali na mě jako na déšť,

otvírali ústa jak po jarním dešti.

24 Usmíval jsem se na ně, když ztráceli víru,

a oni neodmítali světlo mé tváře.

25 Když jsem volil cestu k nim, seděl jsem v čele,

bydlel jsem jako král mezi houfy,

jako ten, kdo těší truchlivé.

Jób, kapitola 30

1 Avšak nyní se mi vysmívají ti,

kteří jsou mladší než já

, jejichž otců jsem si vážil tak málo,

že jsem je nestavěl ani ke svým ovčáckým psům.

2 K čemu je mi síla jejich rukou,

když zhynula jejich svěžest?

3 Nouzí a hladověním vyčerpáni ohlodávají suchopár

od včerejška pustý, zpustošený,

4 trhají lebedu mezi křovím

a kořen kručinky jim je chlebem.

5 Byli vypuzeni z obce,

pokřikovali za nimi jako za zlodějem;

6 musejí bydlet ve srázných úvalech,

v podzemních slujích a pod útesy,

7 hýkají v křoví, zalezlí pod kopřivami,

8 bloudové, bezejmenní, ze země vymrskaní.

9 A teď jsem jim předmětem popěvků a řečí;

10 hnusí si mě a vzdalují se ode mne,

nestydí se mi do tváře plivat.

11 Bůh rozvázal mé stanové lano, pokořil mě,

a oni všechny zábrany odhodili.

12 Vyvstávají z pravé strany jako roj,

podrážejí mi nohy,

navršili proti mně cesty svých běd,

13 rozkopali moji stezku,

usilují o můj pád

a nebrání jim nikdo.

14 Jakoby širokou průrvou přicházejí,

valí se uprostřed trosek.

15 Proti mně se obrátily hrůzy,

jako vítr pronásledují mě za šlechetnost,

jako oblak odplynula moje spása.

16 A nyní je vylita má duše ve mně,

chopily se mě dny pokoření.

17 V noci mě bodá v kostech,

hlodá mě bolest neutuchající.

18 Pro úpornou bolest se změnil můj oděv,

sevřela mě jako pás suknici;

19 jsem smeten do bláta,

podoben prachu a popelu.

20 Volám k tobě o pomoc, a ty mi neodpovídáš,

stojím tu, měj pro mě pochopení.

21 Změnil ses mi v krutého protivníka,

strojíš mi úklady svou mocnou rukou.

22 Unášíš mě větrem jako na voze,

až mě opouštějí smysly.

23 Vím, že mě předáš smrti,

přivedeš do domu, kde se setká všechno živé.

24 Nikdo nepodá ruku do sutin,

kdyby z nich hynoucí o pomoc volal.

25 Neplakal jsem snad za krušných dnů,

nestaral jsem se o ubožáka?

26 Dobro jsem s nadějí očekával, a přišlo zlo,

čekal jsem na světlo, a přišlo mračno.

27 Mé útroby neklidně vřou,

mám před sebou dny utrpení.

28 Chodím zarmoucen, ačkoli nepálí slunko,

povstávám ve shromáždění a volám o pomoc.

29 Stal jsem se bratrem šakalů, druhem pštrosů.

30 Kůže na mně zčernala, kosti mám horkostí rozpálené.

31 Má citera zní při truchlení,

moje flétna při hlasu plačících.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.