ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 430. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Ozeáš, kapitola 9

1 Neraduj se, Izraeli,

rozpustilým jásotem jako národy!

Smilstvem se odvracíš od svého Boha,

miluješ nevěstčí mzdu na každém obilním humně.

2 Humno ani lis jim obživu nedá,

mošt v zemi selže.

3 Nebudou sídlit v Hospodinově zemi.

Efrajim se vrátí do Egypta,

v Asýrii budou jíst poskvrněné věci.

4 Už nepřinesou Hospodinu úlitbu vína,

nebudou mu příjemné jejich obětní hody.

Stanou se jim chlebem zármutku.

Všichni, kdo ho jedí, se poskvrní

. Kdo se živí jejich chlebem,

nesmí vstoupit do Hospodinova domu.

5 Co chcete připravit pro slavnostní den,

pro sváteční den Hospodinův?

6 Neboť i když vyjdou ze zhouby,

sebere je Egypt, Memfis je pohřbí.

Jejich převzácné stříbro podědí bodláčí,

v jejich stanech se rozroste trní.

7 Přišly dny navštívení,

přišly dny odvety,

Izrael to pozná!

Je prorok pošetilý?

Muž ducha je potřeštěnec?

To pro tvou velkou nepravost, pro velkou nevraživost.

8 Ten, kdo spolu s mým Bohem hlídá Efrajima, je prorok.

Na všech jeho cestách je čihařské osidlo,

v domě jeho Boha nevraživost.

9 Zabředli hluboko, propadli zkáze jako za dnů Gibeje.

Na jejich nepravost Bůh pamatuje,

ztrestá je za jejich hříchy.

10 Jak hrozny na poušti našel jsem Izraele,

jak první plody fíkovníku, ty nejranější,

spatřil jsem vaše otce.

Oni však odešli za Baal-peórem,

zasvětili se té ohavě

a stali se ohyzdami jako jejich miláček.

11 Efrajimova sláva odlétne jako ptáče.

Nebudou plodit ani rodit, ani neotěhotní.

12 I kdyby své syny odchovali,

připravím je o ně, žádný nezůstane.

Běda i jim, běda, až od nich odstoupím.

13 Efrajim, jak jsem viděl,

tíhne k Týru ležícímu nad nivami;

teď však Efrajim bude muset vyvést před toho vraha své syny.

14 Dej jim, Hospodine! Co jim dáš?

Neplodné lůno a vyschlé prsy jim dej!

15 V Gilgálu je zdroj všech jejich zlořádů,

proto jsem je tam začal nenávidět.

Pro jejich zlé skutky je vypudím ze svého domu.

Lásku jim už znovu neprokážu.

Všichni jejich velmoži jsou umíněnci.

16 Efrajim bude pobit, jejich kořen uschne,

žádné ovoce neponesou.

I kdyby něco zplodili,

usmrtím to nejvzácnější, plody jejich lůna. –

17 Můj Bůh je zavrhne;

protože ho neposlouchali,

stanou se psanci mezi pronárody.

Ozeáš, kapitola 10

1 Izrael je rozbujelá réva,

plody jen pro sebe nasazuje.

Čím více má plodů, tím více oltářů staví,

čím je jeho země lepší,

tím lépe zdobí posvátné sloupy.

2 Jejich srdce je plné úlisnosti,

budou však za vinu pykat.

On jejich oltáře strhne,

zničí jejich posvátné sloupy.

3 Teď říkají:

„Nemáme krále.

Nebojíme se Hospodina,

a král – co by nám mohl udělat?“

4 Zaklínají se falešnými slovy,

když uzavírají smlouvu

; jejich soud bují jako jedovaté býlí na zoraném poli.

5 Obyvatelé Samaří se budou třást strachem

o bétávenské jalovice;

jeho lid bude truchlit nad býčkem.

Ať si jeho žreci jásají nad jeho slávou,

ta se od něho odstěhuje.

6 I jeho socha bude odnesena do Asýrie

jako obětní dar velkokráli.

Efrajim sklidí ostudu,

Izrael bude zahanben pro své rozhodnutí.

7 Zajde Samaří i jeho král,

bude jako pěna na vodách.

8 Zpleněna budou posvátná návrší Ávenu,

hřích Izraele.

Na jejich oltářích vyroste trní a hloží

. Tu řeknou horám: „Přikryjte nás!“

a pahorkům: „Padněte na nás!“

9 Ode dnů Gibeje jsi hřešil, Izraeli.

Tam obstáli, nezasáhla je gibejská válka

proti pachatelům bezpráví.

10 Budu je trestat, jak sám budu chtít,

národy se proti nim shromáždí,

aby je spoutaly pro jejich dvojí nepravost.

11 Efrajim je jalovice jhu přivyklá,

bývá ráda při výmlatu.

Přistoupil jsem k její pěkné šíji:

Efrajima zapřáhnu, Juda bude orat,

Jákob bude vláčet.

12 Rozsívejte si pro spravedlnost,

sklízejte pro milosrdenství,

zorejte svůj úhor.

Je čas dotázat se Hospodina.

Až přijde, svlaží vás spravedlností.

13 Orali jste svévoli,

sklízeli bezpráví,

jedli jste ovoce přetvářky.

Doufal jsi v svou cestu,

v množství svých bohatýrů.

14 V tvém lidu nastane rozbroj,

všechny tvé pevnosti budou vypleněny,

jako když Šalman vyplenil Bét-arbél,

v den boje byla rozdrcena matka nad syny.

15 Právě tak naloží s vámi Bét-el pro vaše strašné zlořády.

Za úsvitu bude izraelský král nadobro umlčen.

Ozeáš, kapitola 11

1 Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho,

zavolal jsem svého syna z Egypta.

2 Proroci je volali,

oni se však od nich odvraceli,

obětovali baalům,

pálili kadidlo tesaným modlám.

3 Ačkoli jsem sám naučil Efrajima chodit,

on na své rámě bral modly.

Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. –

4 Provázky lidskými jsem je táhl,

provazy milování,

byl jsem jako ti,

kdo jim nadlehčují jho,

když jsem se k němu nakláněl a krmil jej.

5 Nevrátí se do egyptské země,

ale jeho králem bude Ašúr,

neboť odmítli vrátit se ke mně.

6 V jeho městech bude řádit meč,

skoncuje s jeho mluvky,

pro jejich záměry je pozře.

7 Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně;

když ho volají k Nejvyššímu,

nikdo se nepozvedne.

8 Což bych se tě, Efrajime, mohl vzdát,

mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat?

Cožpak bych tě mohl vydat jako Admu,

naložit s tebou jako se Sebójímem?

Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo,

jsem pohnut hlubokou lítostí.

9 Nedám průchod svému planoucímu hněvu,

nezničím Efrajima,

protože jsem Bůh, a ne člověk,

jsem Svatý uprostřed tebe;

nepřijdu s hněvivostí.

10 Budou následovat Hospodina,

až zařve jako lev.

Až vydá řev, přiběhnou s třesením synové od moře,

11 přilétnou s třesením z Egypta jako ptáče,

z asyrské země jako holubice.

A já je usadím v jejich domech,

je výrok Hospodinův.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.