ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 432. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Ámos, Úvod ke knize Ámos

Ámos
 
1. Osobnost
Amos (= zkr. Amasjáh, tj. Hospodin nese) pocházel z Tekoje u Betléma a jako pastýř a pěstitel sykomor je znenadání povolán kolem r. 760, aby kázal v severním království, zvláště ve schizmatické svatyni v Betelu; po střetu s tamním knězem téhož jména odchází.
  
2. Kniha
Kromě kratičkého úvodu a závěru obsahuje tři části: 1. Výroky proti cizím národům (1,3–2,16): 7 univerzálně orientovaných hrozeb Božího trestu za násilnosti a útlak (8. výrok je adresován Izraeli); 2. Tři tématické řeči proti Izraeli (3,1–6,14): začínají stereotypní formulí („Slyšte...“) a vyznačují se vždy jedním typickým slovesem („znát se“, „vrátit se“, „dotazovat se“); 3. Pět vidění (7,1–9,10): jejich předmětem je gradující ohlášení Božího soudu nad Izraelem (počínaje 3. vizí končí prorokova přímluva)
Formace knihy je částí biblistů považována za dlouhodobý proces, část se domnívá, že většina knihy je dílem samotného proroka a redakce byla uzavřena již před pádem Samaří.
 
3. Poselství
Velmi tvrdý tón a hrozba smrti – tak lze stručně charakterizovat Amosův styl a obsah; důvodem jsou konkrétní zlořády v Izraeli (sociální bezpráví, náboženský formalismus); leccos nasvědčuje tomu, že soud bude definitivní, ale toto poselství vyjadřuje přece jen dílčí aspekt Božího plánu
NZ cituje (podle LXX) Am 5,25–27 v jiném kontextu – jako argument ve Štěpánově řeči ve Sk 7 a Am 9,11–12 v Jakubově řeči ve Sk 15; poselství Am je aktuální svým důrazem na nutnost respektu vůči sociálně slabým a na spojitost této otázky s Božím očekáváním.
 
autor: doc. Josef Hřebík

Ámos, kapitola 1

1 Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením.

2 Řekl:

Hospodin vydá řev ze Sijónu,

vydá hlas z Jeruzaléma;

budou truchlit pastviny pastýřů,

vrchol Karmelu zprahne.

3 Toto praví Hospodin:

Pro trojí zločin Damašku, ba pro čtverý,

toto neodvolám:

Protože mlátili Gileáda železnými smyky,

4 sešlu na Chazaelův dům oheň

a ten pozře paláce Ben-hadadovy.

5 Přerazím závoru Damašku,

vyhladím z Pláně kouzel toho, jenž tam sídlí,

z Domu rozkoše toho, jenž drží žezlo;

aramejský lid bude přesídlen do Kíru, praví Hospodin.

6 Toto praví Hospodin:

Pro trojí zločin Gázy, ba pro čtverý,

toto neodvolám:

Protože úplně přestěhovali obyvatelstvo

a přesídlence vydali v plen Edómu,

7 sešlu na hradby Gázy oheň

a ten pozře její paláce.

8 Vyhladím z Ašdódu toho, jenž tam sídlí,

z Aškalónu toho, jenž drží žezlo,

proti Ekrónu obrátím svou ruku;

vyhyne pozůstatek Pelištejců,

praví Panovník Hospodin.

9 Toto praví Hospodin:

Pro trojí zločin Týru, ba pro čtverý,

toto neodvolám:

Protože úplně vydali v plen Edómu všechny přesídlence

a nepamatovali na bratrskou smlouvu,

10 sešlu na hradby Týru oheň

a ten pozře jeho paláce.

11 Toto praví Hospodin:

Pro trojí zločin Edómu, ba pro čtverý,

toto neodvolám:

Protože pronásledoval svého bratra mečem,

odvrhl slitování,

živil v sobě neustále hněv

a setrvával ve své prchlivosti,

12 sešlu na Téman oheň

a ten pozře paláce Bosry.

13 Toto praví Hospodin:

Pro trojí zločin Amónovců, ba pro čtverý,

toto neodvolám:

Protože roztínali těhotné ženy gileádské,

aby rozšířili své území,

14 zanítím na hradbách Raby oheň

a ten pozře její paláce za válečného ryku v den boje,

za vichřice v den bouře.

15 Jejich král bude přestěhován,

spolu s ním i jeho velmožové,

praví Hospodin.

Ámos, kapitola 2

1 Toto praví Hospodin:

Pro trojí zločin Moábu, ba pro čtverý,

toto neodvolám:

Protože na vápno spálil kosti edómského krále,

2 sešlu na Moáb oheň

a ten pozře paláce Kerijótu

. Moáb zemře ve hřmotu vřavy

za válečného ryku při zvuku polnice.

3 Vyplením soudce z jeho středu,

všechny jeho velmože pobiji s ním,

praví Hospodin.

4 Toto praví Hospodin:

Pro trojí zločin Judy, ba pro čtverý,

toto neodvolám:

Protože zavrhli Hospodinův zákon

a nedbali na jeho nařízení

– zavedly je jejich lživé modly,

za nimiž chodili jejich otcové –,

5 sešlu na Judu oheň

a ten pozře paláce Jeruzaléma.

6 Toto praví Hospodin:

Pro trojí zločin Izraele, ba pro čtverý,

toto neodvolám,

protože za stříbro prodávají spravedlivého

a ubožáka pro pár opánků.

7 Baží dostat hlavy nuzáků do prachu země,

pokorné zavádějí na scestí,

syn i otec chodí za nevěstkou,

a tak znesvěcují moje svaté jméno.

8 Rozvalují se na zabavených oděvech při každém oltáři.

Vydřené pokuty propíjejí ve víně v domě svého boha.

9 Já jsem zničil před nimi Emorejce

vysoké jako cedry

a pevné jako duby.

Zničil jsem je od koruny až ke kořenům.

10 Já jsem vás vyvedl z egyptské země,

vodil jsem vás čtyřicet let pouští

a pak jste obsadili emorejskou zemi.

11 Z vašich synů jsem povolával proroky,

z vašich jinochů nazíry.

Není tomu tak, synové Izraele?

je výrok Hospodinův.

12 Avšak vy jste dávali nazírům pít víno

a prorokům jste přikazovali: „Neprorokujte!“

13 Hle, já vás budu tlačit k zemi

jako povoz plný snopů.

14 Hbitý neuteče,

silný nebude moci užít své síly,

bohatýr se nezachrání.

15 Lučištník neobstojí,

rychlonohý neunikne,

jezdec na koni se nezachrání.

16 Z bohatýrů i ten nejsrdnatější

v onen den uteče nahý,

je výrok Hospodinův.

Ámos, kapitola 3

1 Slyšte toto slovo,

jež Hospodin promluvil proti vám, synové izraelští,

proti celé čeledi,

kterou jsem vyvedl z egyptské země.

2 Pouze k vám jsem se znal ze všech čeledí země,

a proto vás ztrestám za všechny vaše nepravosti.

3 Půjdou spolu dva,

jestliže se nedohodli?

4 Řve v divočině lev,

nemá-li úlovek?

Ozve se lvíče ze svého doupěte,

kdyby nic nelapilo?

5 Chytí se pták do osidla na zemi,

není-li nastraženo?

Vymrští se osidlo ze země,

když nic nepolapilo?

6 Když se v městě troubí na polnici,

zda se lid netřese?

Stane-li se v městě něco zlého,

zda nejedná Hospodin?

7 Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic,

aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.

8 Lev řve,

kdo by se nebál?

Panovník Hospodin mluví,

kdo by neprorokoval?

9 Vyhlaste na palácích v Ašdódu

a na palácích v egyptské zemi řekněte:

Shromážděte se na Samařské hory!

Pohleďte, co je tam zmatků,

kolik útisku!

10 Správně jednat neumějí,

je výrok Hospodinův.

Uskladňují ve svých palácích násilí

a zhoubu jako poklady.

11 Proto praví Panovník Hospodin toto:

Tuto zemi obklíčí protivník,

tvé opevnění strhne,

tvoje paláce budou vyloupeny.

12 Toto praví Hospodin:

Jako pastýř vyrve lvu z tlamy dva hnáty či boltec,

tak budou vyrváni izraelští synové,

kteří si hoví v Samaří v pohodlí lehátka,

na polštářích pohovky.

13 Slyšte to a dejte výstrahu Jákobovu domu,

je výrok Panovníka Hospodina, Boha zástupů:

14 V den, kdy budu trestat Izraele za jeho nevěrnosti,

ztrestám i oltáře bételské;

rohy oltáře budou odseknuty,

padnou k zemi.

15 Domem zimním udeřím o dům letní,

zaniknou domy ze slonoviny,

smeteno bude mnoho domů,

je výrok Hospodinův.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.