ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 433. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Ámos, kapitola 4

1 Slyšte toto slovo, bášanské krávy,

které jste na Samařské hoře,

které utiskujete nuzné a křivdíte ubožákům.

Říkáte jejich Panovníkovi:

„Dávej, ať hodujeme!“

2 Panovník Hospodin se zapřisáhl při své svatosti:

Hle, přijdou na vás dny,

kdy vás vytáhnou na hácích

a vaše potomky na rybářských udicích.

3 Vyjdete trhlinami, každá tou, před níž právě bude,

a budete vrženy až k Harmónu,

je výrok Hospodinův.

4 Choďte si do Bét-elu oddávat se nevěrnosti,

jen se dopouštějte ještě více nevěrnosti v Gilgálu,

přinášejte své oběti z jitra,

své desátky třetího dne.

5 Spalujte v děkovnou oběť kvašené chleby,

hlučně ohlašujte oběti dobrovolné,

vždyť to tak máte rádi, synové izraelští,

je výrok Panovníka Hospodina.

6 Způsobil jsem, že jste neměli co do úst

v žádném svém městě,

že jste měli nedostatek chleba na všech svých místech.

A přece jste se ke mně nenavrátili,

je výrok Hospodinův.

7 Já jsem vám také odepřel hojnost dešťů

tři měsíce přede žněmi,

jedno město jsem svlažoval

a druhé jsem nesvlažil,

jeden díl země byl zavlažován,

zatímco díl, na který nepršelo, zprahl.

8 Dvě tři města vrávorala k jinému městu,

aby se napila vody, žízeň však neuhasila.

A přece jste se ke mně nenavrátili,

je výrok Hospodinův.

9 Bil jsem vás obilnou rzí a snětí;

mnoho vašich zahrad a vinic,

vaše fíkovníky a vaše olivy sežraly housenky.

A přece jste se ke mně nenavrátili,

je výrok Hospodinův.

10 Poslal jsem na vás mor jako na Egypt,

vaše jinochy jsem pobil mečem,

i vaši koně byli odvlečeni,

dal jsem vám čichat puch vašich táborů.

A přece jste se ke mně nenavrátili,

je výrok Hospodinův.

11 Podvrátil jsem vás,

jako jsem podvrátil, já Bůh, Sodomu a Gomoru;

byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů ohniště.

A přece jste se ke mně nenavrátili,

je výrok Hospodinův.

12 Proto s tebou, Izraeli, takto naložím.

A protože s tebou naložím takto,

připrav se, Izraeli, na setkání se svým Bohem!

13 Neboť, hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru,

oznamuje člověku, co má na mysli,

působí úsvit i soumrak,

šlape po posvátných návrších země.

Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů.

Ámos, kapitola 5

1 Slyšte toto slovo, které pronáším,

žalozpěv nad vámi, dome izraelský:

2 „Padla izraelská panna,

už nevstane,

leží bez povšimnutí na vlastní zemi,

nezvedne ji nikdo.“

3 Neboť toto praví Panovník Hospodin:

Městu, které vytáhne s tisícem,

zůstane sto, a tomu,

jež vytáhne se stem,

zůstane pro dům izraelský deset.

4 Toto praví Hospodin domu izraelskému:

Dotazujte se mne a budete žít!

5 Nedotazujte se Bét-elu, nevcházejte do Gilgálu,

neputujte do Beer-šeby,

neboť Gilgál bude přesídlen,

Bét-el se ukáže jako ničemný klam.

6 Dotazujte se Hospodina a budete žít!

Kéž nezachvátí dům Josefův jako oheň.

Pozřel by jej

a nikdo by neuhasil Bét-el,

7 ty, kdo převracejí právo v pelyněk

a spravedlnost srážejí k zemi.

8 Ten, který učinil Plejády a Orióna,

obrací šero smrti v jitro,

ale i den zatmívá nocí,

povolává mořské vody

a vylévá je na tvář země.

Jeho jméno je Hospodin.

9 On mocného uvrhne do záhuby

a zhouba pronikne do pevnosti.

10 Oni však toho, kdo trestá v bráně, nenávidí,

pravdomluvný se jim hnusí.

11 Protože hanebně vydíráte nuzáka

a vymáháte na něm obilnou daň,

mohli jste si vybudovat domy z kvádrů,

bydlet v nich však nebudete;

vysadili jste si skvělé vinice,

avšak víno z nich pít nebudete.

12 Já znám vaše četné nevěrnosti,

vaše nehorázné hříchy.

Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek,

ubožáky v bráně odstrkujete.

13 Proto v oné době prozíravý zmlkne,

bude to zlý čas.

14 Hledejte dobro a ne zlo

a budete žít,

a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi,

jak říkáte.

15 Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro,

uplatňujte v bráně právo!

Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje

nad pozůstatkem lidu Josefova.

16 Proto praví Hospodin,

Bůh zástupů, Panovník, toto:

Na všech náměstích bude nářek,

na všech ulicích budou křičet: „Běda, běda!“

Zavolají k truchlení oráče,

ty, kdo umějí bědovat, k naříkání.

17 Na všech vinicích bude nářek,

neboť projdu tvým středem, praví Hospodin.

18 Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově!

K čemu vám bude den Hospodinův?

Bude tmou, a ne světlem!

19 Jako když se dá někdo na útěk před lvem

a narazí na něho medvěd;

nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu

a uštkne ho had.

20 Což není den Hospodinův tmou, a ne světlem,

temnotou bez jasu?

21 Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je,

ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění.

22 Když mi přinášíte zápalné oběti

a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení,

na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka

ani nepohlédnu.

23 Pryč ode mne s halasem tvých písní,

tvé brnkání na harfy už nechci slyšet.

24 Ať se valí právo jako vody,

spravedlnost jak proudící potok.

25 Připravovali jste mi obětní hody a přídavné oběti

po čtyřicet let na poušti, dome izraelský?

26 Ponesete Sikúta, svého krále,

Kijúna, své obrazy,

hvězdu svého boha, to, co jste si udělali.

27 Přesídlím vás až za Damašek,

praví ten, jehož jméno je Hospodin, Bůh zástupů.

Ámos, kapitola 6

1 Běda bezstarostným na Sijónu

i těm, kdo doufají v Samařskou horu,

běda vůdcům nejpřednějšího pronároda,

k nimž přichází dům izraelský!

2 Projděte Kalné a podívejte se.

Odtud jděte do velkého Chamátu

a sestupte do pelištejského Gatu.

Jste lepší než tato království?

Je teď jejich území větší než vaše?

3 Zažehnáváte zlý den,

ale nastolujete násilí.

4 Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny,

povalují se na pohovkách,

jídají jehňata ze stáda

a telata z chléva,

5 blábolí za zvuku harfy,

vymýšlejí si hudební nástroje jako David,

6 pijí víno z obětních misek,

nejlepšími oleji se mažou,

ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí.

7 Proto nyní budou přestěhováni v čele přesídlenců,

ustane hodokvas povalečů.

8 Přísahal Panovník Hospodin při sobě samém,

je výrok Hospodina, Boha zástupů:

Hnusí se mi Jákobova pýcha,

jeho paláce mám v nenávisti.

V plen vydám město se vším, co je v něm.

9 Zbude-li pak deset mužů

v jednom domě, i ti zemřou.

10 Někoho vezme jeho strýc, spalovač mrtvol,

aby vynesl kosti z domu,

a zeptá se toho, kdo se skryl

v odlehlém koutě domu:

„Je tu ještě někdo s tebou?“

On odpoví: „Už nikdo.“

A dodá: „Tiše!

Jen nepřipomínat jméno Hospodinovo.“

11 Neboť hle, Hospodin vydá příkaz

a velký dům rozbije na padrť

a malý dům na třísky.

12 Mohou běhat koně po skalisku?

Může být zoráno dobytkem?

A přece jste učinili z práva jed,

z ovoce spravedlnosti pelyněk.

13 Radujete se, a nemáte z čeho,

říkáte: „Což jsme vlastní silou

nezískali pro sebe moc?“

14 Já však proti vám postavím pronárod, dome izraelský,

je výrok Hospodina, Boha zástupů,

a ten vás bude utlačovat

od cesty do Chamátu až po Úval pustiny.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.