ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 433. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Ámos, kapitola 4

1 Slyšte toto slovo, bášanské krávy,

které jste na Samařské hoře,

které utiskujete nuzné a křivdíte ubožákům.

Říkáte jejich Panovníkovi:

„Dávej, ať hodujeme!“

2 Panovník Hospodin se zapřisáhl při své svatosti:

Hle, přijdou na vás dny,

kdy vás vytáhnou na hácích

a vaše potomky na rybářských udicích.

3 Vyjdete trhlinami, každá tou, před níž právě bude,

a budete vrženy až k Harmónu,

je výrok Hospodinův.

4 Choďte si do Bét-elu oddávat se nevěrnosti,

jen se dopouštějte ještě více nevěrnosti v Gilgálu,

přinášejte své oběti z jitra,

své desátky třetího dne.

5 Spalujte v děkovnou oběť kvašené chleby,

hlučně ohlašujte oběti dobrovolné,

vždyť to tak máte rádi, synové izraelští,

je výrok Panovníka Hospodina.

6 Způsobil jsem, že jste neměli co do úst

v žádném svém městě,

že jste měli nedostatek chleba na všech svých místech.

A přece jste se ke mně nenavrátili,

je výrok Hospodinův.

7 Já jsem vám také odepřel hojnost dešťů

tři měsíce přede žněmi,

jedno město jsem svlažoval

a druhé jsem nesvlažil,

jeden díl země byl zavlažován,

zatímco díl, na který nepršelo, zprahl.

8 Dvě tři města vrávorala k jinému městu,

aby se napila vody, žízeň však neuhasila.

A přece jste se ke mně nenavrátili,

je výrok Hospodinův.

9 Bil jsem vás obilnou rzí a snětí;

mnoho vašich zahrad a vinic,

vaše fíkovníky a vaše olivy sežraly housenky.

A přece jste se ke mně nenavrátili,

je výrok Hospodinův.

10 Poslal jsem na vás mor jako na Egypt,

vaše jinochy jsem pobil mečem,

i vaši koně byli odvlečeni,

dal jsem vám čichat puch vašich táborů.

A přece jste se ke mně nenavrátili,

je výrok Hospodinův.

11 Podvrátil jsem vás,

jako jsem podvrátil, já Bůh, Sodomu a Gomoru;

byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů ohniště.

A přece jste se ke mně nenavrátili,

je výrok Hospodinův.

12 Proto s tebou, Izraeli, takto naložím.

A protože s tebou naložím takto,

připrav se, Izraeli, na setkání se svým Bohem!

13 Neboť, hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru,

oznamuje člověku, co má na mysli,

působí úsvit i soumrak,

šlape po posvátných návrších země.

Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů.

Ámos, kapitola 5

1 Slyšte toto slovo, které pronáším,

žalozpěv nad vámi, dome izraelský:

2 „Padla izraelská panna,

už nevstane,

leží bez povšimnutí na vlastní zemi,

nezvedne ji nikdo.“

3 Neboť toto praví Panovník Hospodin:

Městu, které vytáhne s tisícem,

zůstane sto, a tomu,

jež vytáhne se stem,

zůstane pro dům izraelský deset.

4 Toto praví Hospodin domu izraelskému:

Dotazujte se mne a budete žít!

5 Nedotazujte se Bét-elu, nevcházejte do Gilgálu,

neputujte do Beer-šeby,

neboť Gilgál bude přesídlen,

Bét-el se ukáže jako ničemný klam.

6 Dotazujte se Hospodina a budete žít!

Kéž nezachvátí dům Josefův jako oheň.

Pozřel by jej

a nikdo by neuhasil Bét-el,

7 ty, kdo převracejí právo v pelyněk

a spravedlnost srážejí k zemi.

8 Ten, který učinil Plejády a Orióna,

obrací šero smrti v jitro,

ale i den zatmívá nocí,

povolává mořské vody

a vylévá je na tvář země.

Jeho jméno je Hospodin.

9 On mocného uvrhne do záhuby

a zhouba pronikne do pevnosti.

10 Oni však toho, kdo trestá v bráně, nenávidí,

pravdomluvný se jim hnusí.

11 Protože hanebně vydíráte nuzáka

a vymáháte na něm obilnou daň,

mohli jste si vybudovat domy z kvádrů,

bydlet v nich však nebudete;

vysadili jste si skvělé vinice,

avšak víno z nich pít nebudete.

12 Já znám vaše četné nevěrnosti,

vaše nehorázné hříchy.

Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek,

ubožáky v bráně odstrkujete.

13 Proto v oné době prozíravý zmlkne,

bude to zlý čas.

14 Hledejte dobro a ne zlo

a budete žít,

a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi,

jak říkáte.

15 Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro,

uplatňujte v bráně právo!

Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje

nad pozůstatkem lidu Josefova.

16 Proto praví Hospodin,

Bůh zástupů, Panovník, toto:

Na všech náměstích bude nářek,

na všech ulicích budou křičet: „Běda, běda!“

Zavolají k truchlení oráče,

ty, kdo umějí bědovat, k naříkání.

17 Na všech vinicích bude nářek,

neboť projdu tvým středem, praví Hospodin.

18 Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově!

K čemu vám bude den Hospodinův?

Bude tmou, a ne světlem!

19 Jako když se dá někdo na útěk před lvem

a narazí na něho medvěd;

nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu

a uštkne ho had.

20 Což není den Hospodinův tmou, a ne světlem,

temnotou bez jasu?

21 Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je,

ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění.

22 Když mi přinášíte zápalné oběti

a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení,

na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka

ani nepohlédnu.

23 Pryč ode mne s halasem tvých písní,

tvé brnkání na harfy už nechci slyšet.

24 Ať se valí právo jako vody,

spravedlnost jak proudící potok.

25 Připravovali jste mi obětní hody a přídavné oběti

po čtyřicet let na poušti, dome izraelský?

26 Ponesete Sikúta, svého krále,

Kijúna, své obrazy,

hvězdu svého boha, to, co jste si udělali.

27 Přesídlím vás až za Damašek,

praví ten, jehož jméno je Hospodin, Bůh zástupů.

Ámos, kapitola 6

1 Běda bezstarostným na Sijónu

i těm, kdo doufají v Samařskou horu,

běda vůdcům nejpřednějšího pronároda,

k nimž přichází dům izraelský!

2 Projděte Kalné a podívejte se.

Odtud jděte do velkého Chamátu

a sestupte do pelištejského Gatu.

Jste lepší než tato království?

Je teď jejich území větší než vaše?

3 Zažehnáváte zlý den,

ale nastolujete násilí.

4 Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny,

povalují se na pohovkách,

jídají jehňata ze stáda

a telata z chléva,

5 blábolí za zvuku harfy,

vymýšlejí si hudební nástroje jako David,

6 pijí víno z obětních misek,

nejlepšími oleji se mažou,

ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí.

7 Proto nyní budou přestěhováni v čele přesídlenců,

ustane hodokvas povalečů.

8 Přísahal Panovník Hospodin při sobě samém,

je výrok Hospodina, Boha zástupů:

Hnusí se mi Jákobova pýcha,

jeho paláce mám v nenávisti.

V plen vydám město se vším, co je v něm.

9 Zbude-li pak deset mužů

v jednom domě, i ti zemřou.

10 Někoho vezme jeho strýc, spalovač mrtvol,

aby vynesl kosti z domu,

a zeptá se toho, kdo se skryl

v odlehlém koutě domu:

„Je tu ještě někdo s tebou?“

On odpoví: „Už nikdo.“

A dodá: „Tiše!

Jen nepřipomínat jméno Hospodinovo.“

11 Neboť hle, Hospodin vydá příkaz

a velký dům rozbije na padrť

a malý dům na třísky.

12 Mohou běhat koně po skalisku?

Může být zoráno dobytkem?

A přece jste učinili z práva jed,

z ovoce spravedlnosti pelyněk.

13 Radujete se, a nemáte z čeho,

říkáte: „Což jsme vlastní silou

nezískali pro sebe moc?“

14 Já však proti vám postavím pronárod, dome izraelský,

je výrok Hospodina, Boha zástupů,

a ten vás bude utlačovat

od cesty do Chamátu až po Úval pustiny.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.