ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 437. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Micheáš, kapitola 6

1 Slyšte nyní, co praví Hospodin:

Povstaň, veď soud s horami,

nechť slyší pahorky tvůj hlas!

2 Slyšte Hospodinův spor,

hory i nepohnutelné základy země!

Hospodin vede spor se svým lidem,

činí výtky Izraeli:

3 Lide můj, co jsem ti udělal?

Jaké potíže jsem ti působil?

Odpověz mi.

4 Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země,

vykoupil jsem tě z domu otroctví,

 poslal jsem před tebou Mojžíše,

Árona a Mirjam.

5 Lide můj, jenom si vzpomeň na záměr Baláka,

krále moábského,

a co mu odpověděl Bileám,

Beórův syn,

jak jsi pak táhl od Šitímu do Gilgálu,

abys pochopil Hospodinovy spravedlivé činy.

6 „Jak předstoupím před Hospodina?

S čím se mám sklonit před Bohem na výšině?

Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými,

s ročními býčky?

7 Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů,

v deseti tisících potoků oleje?

Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence,

v oběť za svůj hřích plod svého lůna?“

8 Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré

a co od tebe Hospodin žádá:

jen to, abys zachovával právo,

miloval milosrdenství

a pokorně chodil se svým Bohem.

9 Slyš, Hospodin volá na město. 

– Pohotovou pomocí je vzhlížet k tvému jménu. –

Slyšte o metle! Kdo ji přivolal?

10 Což stále budou ve svévolníkově domě

poklady nabyté svévolí

a míra ošizená, popouzející k hněvu?

11 Mám snad za poctivé prohlásit nespravedlivé váhy

a váček s falešným závažím?

12 Jeho boháči jsou plni násilí,

jeho obyvatelé mluví zrádně,

v jejich ústech je lstivý jazyk.

13 Proto na tebe sešlu nemoci a rány,

pro tvoje hříchy tě zpustoším.

14 Budeš jíst, ale nenasytíš se,

budeš jen hladovět;

nevyvázneš s tím, co sis dalo stranou,

a s čím vyvázneš, vydám meči.

15 Budeš sít, a žní se nedočkáš;

budeš lisovat olivy, a olejem se nepomažeš;

vylisuješ mošt, a vína se nenapiješ.

16 Ustanovení Omrího se drží toto město,

všech skutků Achabova domu;

řídíte se jejich radami.

Proto učiním, že budeš vzbuzovat úděs

a tvoji obyvatelé posměch.

Ponesete potupu mého lidu.

Micheáš, kapitola 7

1 Běda mně! Jsem jako paběrky letní sklizně,

jako paběrky po vinobraní.

Není tu hrozen k snědku

ani raný fík, po němž toužím.

2 Zbožný vymizel ze země,

přímého mezi lidmi není.

Všichni strojí vražedné úklady,

jeden druhého do sítě loví.

3 Oběma rukama páchají zlo pro svůj prospěch,

velmož i soudce úplatky vymáhají,

mocný mluví, jak se mu zachce;

a všechno zpřevracejí.

4 Nejlepší z nich je jak potměchuť,

nejpoctivější jako plot z trní.

Přichází den, který vyhlíželi tvoji proroci,

den tvého navštívení;

již nastává mezi nimi rozruch.

5 Nevěřte bližnímu,

nespoléhejte na přítele;

před tou, jež uléhá po tvém boku,

se střez otevřít ústa.

6 Syn tupí otce,

dcera povstává proti matce,

snacha proti tchyni;

každý má nepřátele ve vlastním domě.

7 Ale já budu vyhlížet k Hospodinu,

čekat na Boha, který mě spasí.

Můj Bůh mě vyslyší.

8 „Neraduj se nade mnou, má nepřítelkyně!

Padla-li jsem, povstanu,

sedím-li ve tmě,

mým světlem je Hospodin.

9 Chci nést Hospodinův hrozný hněv,

neboť jsem proti němu hřešila,

dokud on neurovná můj spor

a nezjedná mi právo.

Vyvede mě na světlo

a uzřím jeho spravedlnost.

10 Má nepřítelkyně to uvidí

a pokryje ji hanba.

To je ta, která mi říká:

‚Kde je Hospodin, tvůj Bůh?‘

Na vlastní oči ji spatřím,

až bude pošlapána jak bláto na ulicích.“

11 To bude den budování tvých zdí.

Onoho dne se rozšíří tvé hranice.

12 Bude to den, kdy přijdou k tobě

z Asýrie a egyptských měst,

od Egypta až k řece Eufratu,

od moře k moři, od hory k hoře.

13 Ale země bude zpustošena kvůli svým obyvatelům,

pro ovoce jejich skutků.

14 Pas berlou svou svůj lid,

ovce dědictví svého,

ty, který sám jediný přebýváš v lesní divočině na Karmelu.

Ať se pasou v Bášanu a Gileádu jako za dnů odvěkých,

15 jako za dnů, kdy jsi vycházel z egyptské země.

Ukáži lidu podivuhodné věci.

16 Spatří to pronárody a zastydí se

za všechno své siláctví.

Přiloží ruku na ústa,

uši jim ohluchnou.

17 Prach budou lízat jako had;

jako zeměplazi polezou ve zmatku ze svých hradišť.

Se strachem se budou obracet k Hospodinu,

našemu Bohu.

Tebe se budou bát.

18 Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost,

promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví!

Nesetrvává ve svém hněvu,

neboť si oblíbil milosrdenství.

19 Opět se nad námi slituje,

rozšlape naše nepravosti.

Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy,

20 prokážeš věrnost Jákobovi,

milosrdenství Abrahamovi,

jak jsi za dnů pradávných přísahal našim otcům.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.