ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 439. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Izajáš, kapitola 2

1 Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův.

2 I stane se v posledních dnech,

že se hora Hospodinova domu

bude tyčit nad vrcholy hor,

bude povznesena nad pahorky

a budou k ní proudit všechny pronárody.

3 Mnohé národy půjdou a budou se pobízet:

„Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu,

do domu Boha Jákobova.

Bude nás učit svým cestám

a my po jeho stezkách budeme chodit.“

Ze Sijónu vyjde zákon,

slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.

4 On bude soudit pronárody,

on ztrestá národy mnohé.

I překují své meče na radlice,

svá kopí na vinařské nože.

Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu,

nebudou se již cvičit v boji.

5 Nuže, dome Jákobův,

choďme v Hospodinově světle!

6 Odmrštil jsi svůj lid, Jákobův dům,

protože jsou plni východního pohanství,

věští z mraků jako Pelištejci,

s dětmi cizáků si podávají ruce.

7 Jeho země je plná stříbra a zlata,

jeho poklady jsou nepřeberné,

jeho země je plná koní

a jeho vozům není konce.

8 Jeho země je plná bůžků,

klanějí se dílu svých rukou,

tomu, co vyrobili svými prsty.

9 Člověk se hrbí, muž se ponižuje,

a ty jim nepromineš.

10 Zalez do skal,

schovej se v prachu ze strachu před Hospodinem,

před jeho velebnou důstojností!

11 Ponížen bude zpupný pohled člověka,

sehnuta bude lidská povýšenost;

v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.

12 Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost,

na všechno, co se povznáší – to bude sníženo –,

13 na všechny cedry Libanónu, vysoké a vznosné,

na všechny bášanské duby,

14 na všechny vysoké hory

a na všechny pahorky vyvýšené,

15 na každou vypínající se věž

a na každou strmou hradbu,

16 na všechny zámořské lodě

i na veškerou okázalost.

17 Sehnuta bude zpupnost člověka,

ponížena bude lidská povýšenost,

v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.

18 Bůžkové nadobro vymizejí.

19 Lidé zalezou do jeskyň v skalách

a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem,

před jeho velebnou důstojností,

až povstane, aby nahnal zemi strach.

20 V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům

své bůžky stříbrné i bůžky zlaté,

které mu vyrobili, aby se jim klaněl.

21 Zaleze do skalních rozsedlin

a do strží ve skaliskách ze strachu před Hospodinem,

před jeho velebnou důstojností,

až povstane, aby nahnal zemi strach.

22 Přestaňte už s člověkem,

který nemá než dech svého chřípí.

Jakoupak má cenu?

Izajáš, kapitola 3

1 Hle, Pán, Hospodin zástupů,

již odnímá Jeruzalému a Judsku oporu i podpěru,

všechnu oporu chleba

i všechnu oporu vody,

2 bohatýra i bojovníka,

soudce i proroka,

věštce i starce,

3 velitele i vznešeného,

rádce i zručného řemeslníka

a zkušeného zaříkávače.

4 Za velitele dám jim chlapce,

vládnout jim budou výrostkové.

5 V lidu bude popohánět jeden druhého,

druh druha,

chlapec zaútočí na starého,

bezectný na váženého.

6 Člověk uchopí svého bratra z otcovského domu a řekne:

„Máš plášť, buď naším náčelníkem!

Měj si tyto rozvaliny v moci.“

7 On se však v onen den ohradí:

„Nebudu ranhojičem,

nemám doma ani chléb ani plášť.

Nečiňte mě náčelníkem lidu!“

8 Jeruzalém klopýtl a Judsko padlo;

jejich jazyk a jejich skutky byly proti Hospodinu

a do očí vzdorovali jeho slávě.

9 Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí,

jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají.

Běda jim, připravili si zlou odplatu.

10 Řekněte: „Spravedlivému bude dobře,

bude jíst ovoce svých skutků.“

11 Běda, zle bude svévolníku,

tomu se dostane odplaty za to, co páchal.

12 A můj lid – pacholata jsou jeho poháněči

a vládnou mu ženy.

Můj lide, ti, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci

a matou cestu tvého putování.

13 Hospodin se postavil, povede spor,

stojí, aby vedl při s národy.

14 Hospodin zahajuje soud se staršími svého lidu

a s velmoži jeho:

„Spásali jste vinici,

máte ve svých domech, oč jste obrali utištěného.

15 Jak to, že deptáte můj lid

a drtíte tvář utištěných?“

je výrok Panovníka, Hospodina zástupů.

16 I řekl Hospodin:

„Dcery sijónské se vypínají,

chodí s pozdviženou šíjí,

svůdně hledí, cupitavě chodí,

na nohou jim chřestí nákotníky.“

17 Panovník proto zachvátí témě dcer sijónských prašivinou,

Hospodin obnaží jejich spánky.

18 V onen den odejme Panovník okrasné nákotníky, náčelky a půlměsíčky, 19 náušnice, náramky a závojíčky, 20 čelenky a řetízky, stužky, talismany a amulety, 21 prsteny a nosní kroužky, 22 slavnostní roucha a přehozy, šátky a váčky, 23 zrcátka i košilky, turbany a řízy.

24 A stane se, že bude namísto balzámu hnis

a místo pásu smyčka,

místo pracných účesů lysina,

místo skvostného roucha žíněný pás

a vypálené znamení na místě krásy.

25 Tvoji muži, Sijóne, padnou mečem

a bohatýři v boji.

26 Rmoutit se a truchlit budou brány Sijónu;

o vše připravený bude sedět na zemi.

Izajáš, kapitola 4

1 Sedm žen se chytí jednoho muže v onen den.

Řeknou: „Budeme jíst vlastní chléb

a odívat se vlastními šaty,

jenom ať se jmenujeme tvým jménem,

zbav nás naší potupy.“

2 V onen den bude výhonek Hospodinův chloubou a slávou,

plod země důstojností a okrasou

pro ty z Izraele, kdo vyvázli.

3 Kdo zůstane na Sijónu a kdo zbude v Jeruzalémě, bude zván svatým, každý zapsaný k životu v Jeruzalémě. 4 A Panovník smyje špínu dcer sijónských a odplaví krev ze středu Jeruzaléma duchem soudu, duchem žhoucím. 5 A nad každým místem hory sijónské i nad každým jejím shromážděním stvoří Hospodin ve dne oblak, totiž kouř, a plameny ohnivé záře v noci: to bude baldachýn nad veškerou slávou, 6 stánek, který dá stín před denním horkem, útočiště a úkryt před přívalem i deštěm.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.