ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 441. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 7

1 Za dnů Achaza, syna Jótama, syna Uzijášova, krále judského, vytáhl Resín, král aramejský, a s ním Pekach, syn Remaljášův, král izraelský, do války proti Jeruzalému, ale nic proti němu v boji nesvedli. 2 Domu Davidovu bylo oznámeno: „Aram táboří v Efrajimsku.“ I zachvělo se srdce královo i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru.

3 Hospodin řekl Izajášovi: „Vyjdi Achazovi naproti ty a tvůj syn Šearjašúb na konec strouhy z Horního rybníka, na silnici k Poli valchářovu. 4 Řekni mu: Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli kvůli těm dvěma čadícím oharkům, že hněvem plane Aramejec Resín a syn Remaljášův. 5 Nedbej, že Aram i Efrajim a syn Remaljášův se dohodli proti tobě na zlé věci: 6 ‚Vytáhneme proti Judovi, vyděsíme jej a dobudeme jej pro sebe a uděláme v něm králem Tabealova syna.‘“

7 Toto praví Panovník Hospodin:

„Nedojde k tomu a nestane se to.

8 Hlavou Aramu je Damašek

a hlavou Damašku Resín.

Do šedesáti pěti let ztroskotá Efrajim,

takže nebude lidem;

9 hlavou Efrajimu je Samaří

a hlavou Samaří syn Remaljášův.

Nebudete-li stálí ve víře,

neobstojíte!“

10 Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11 „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin.“ 12 Achaz odpověděl: „Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina.“ 13 I řekl Izajáš: „Slyšte, dome Davidův! Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? 14 Proto vám dá znamení sám Panovník:

Hle, dívka počne a porodí syna

a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).

15 Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. 16 Ještě než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, z jejíchž obou králů máš hrůzu. 17 Na tebe, na tvůj lid a na dům tvého otce Hospodin v těch dnech, jakých nebylo ode dne, kdy Efrajim odpadl od Judy, přivede asyrského krále.“

18 V onen den hvizdem přivolá Hospodin mouchy

z delty řeky egyptské

a včely z asyrské země.

19 Přiletí a všechny se snesou do roklí v úvalech,

do skalních rozsedlin,

na všechny houštiny

a na všechny mokřiny.

20 V onen den Panovník břitvou,

kterou si najme za Řekou,

totiž asyrským králem,

dočista oholí každou hlavu i chlupy na nohou

a ostříhá bradu.

21 V onen den zůstane člověku jedna kravka a dvě ovce.

22 Nadojí však tolik mléka,

že bude jíst smetanu,

neboť smetanu a med bude jíst každý,

kdo bude zanechán v zemi.

23 V onen den na místech,

kde nyní vyrůstá tisíc révových keřů za tisíc šekelů stříbra,

bude jen bodláčí a křoví.

24 Jen s šípy a lukem bude možno tudy projít,

neboť bodláčím a křovím zaroste celá země.

25 A na žádnou z horských strání,

které byly obdělávány motykou,

nebudeš moci vstoupit pro samé bodláčí a křoví.

Budou výběhem pro býky

a drahami pro ovce.

Izajáš, kapitola 8

1 Hospodin mi řekl: „Vezmi si velkou tabulku a napiš na ni běžným způsobem: ‚Rychle za kořistí spěchá lupič.‘“ 2 I vzal jsem si spolehlivé svědky: kněze Urijáše a Zekarjáše, syna Jeberekjášova. 3 Přiblížil jsem se k prorokyni, a ona počala a porodila syna. Hospodin mi řekl: „Dej mu jméno: ‚Rychle za kořistí spěchá lupič.‘ 4 Neboť dříve než bude chlapec umět volat ‚otče‘ a ‚matko‘, bude odneseno bohatství Damašku a kořist ze Samaří před krále asyrského.“

5 A dál ještě mluvil Hospodin ke mně takto:

6 „Protože tento lid zavrhl šíloašské vody poklidně tekoucí

a veselí se s Resínem a synem Remaljášovým,

7 hle, proto Panovník na ně uvede vody Řeky,

dravé a mnohé,

krále asyrského s celou jeho slávou.

I vystoupí ze všech svých řečišť

a bude se valit přes všechny své břehy.

8 Zabočí k Judovi, zaplaví jej

a bude se valit dál, bude mu sahat až k hrdlu.

Jeho rozpjatá křídla vyplní prostor tvé země,

ó Immanueli!“

9 Běsněte si, národy, zděsíte se,

naslouchejte, všechny daleké země,

přepásejte se, zděsíte se, přepásejte se, zděsíte se.

10 Dohodněte se, dohoda bude zmařena,

mluvte si, ani slovo neobstojí,

neboť s námi je Bůh – Immanuel!

11 Toto mi praví Hospodin,

když mě pevně uchopil svou rukou

a varoval mě, abych nechodil cestou tohoto lidu:

12 „Neříkejte zrada všemu,

čemu říká zrada tento lid,

a čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte.“

13 Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů!

Jeho se bojte a strachujte.

14 Vám bude svatyní,

ale oběma domům izraelským kamenem úrazu

a skálou, o kterou budou klopýtat,

bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma.

15 Mnozí z nich klopýtnou,

padnou a roztříští se,

uvíznou v léčce a chytí se.

16 „Zavaž svědectví a zapečeť zákon mezi mými učedníky.“

17 Budu očekávat Hospodina,

ačkoli skryl tvář před domem Jákobovým,

s nadějí budu na něho čekat.

18 Hle, já a děti, které mi dal Hospodin,

jsme v Izraeli znameními a zázraky

od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu.

19 Řeknou vám: „Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců,

kteří sípají a mumlají.“

 Což se lid nemá dotazovat svého Boha?

Na živé se má ptát mrtvých?

20 K zákonu a svědectví!

Což oni neříkají takové slovo,

že mu z něho nevzejde jitřní záře?

21 Lid bude procházet zemí zatvrzelý a hladový.

A protože bude mít hlad, rozlítí se

a bude zlořečit svému králi i Bohu

s tváří pozvednutou vzhůru.

22 Podívá se k zemi,

a hle, jen soužení a temnota,

skličující ponurost,

šerý soumrak,

do něhož bude zahnán.

23 Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane.

Jako zprvu byla země Zabulón a země Neftalí zlehčena,

tak nakonec bude přivedena ke cti

s Přímořím a Zajordáním i Galileou pronárodů.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.