ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 443. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 11

1 I vzejde proutek z pařezu Jišajova

a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.

2 Na něm spočine duch Hospodinův:

duch moudrosti a rozumnosti,

duch rady a bohatýrské síly,

duch poznání a bázně Hospodinovy.

3 Bázní Hospodinovou bude prodchnut.

Nebude soudit podle toho, co vidí oči,

nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši,

4 nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě,

o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva.

Žezlem svých úst bude bít zemi,

dechem svých rtů usmrtí svévolníka.

5 Jeho bedra budou opásána spravedlností

a jeho boky přepásá věrnost.

6 Vlk bude pobývat s beránkem,

levhart s kůzletem odpočívat.

Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu

a malý hoch je bude vodit.

7 Kráva se bude popásat s medvědicí,

jejich mláďata budou odpočívat spolu,

lev jako dobytče bude žrát slámu.

8 Kojenec si bude hrát nad děrou zmije,

bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě.

9 Nikdo už nebude páchat zlo

a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,

neboť zemi naplní poznání Hospodina,

jako vody pokrývají moře.

10 V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův,

vztyčený jako korouhev národům,

a místo jeho odpočinutí bude slavné.

11 V onen den ještě podruhé vztáhne Panovník ruku,

aby získal pozůstatek svého lidu,

který zůstal v Asýrii, Egyptě,

Patrósu, Kúši, Élamu, Šineáru, Chamátu

a na ostrovech mořských.

12 Povznese korouhev k pronárodům

a posbírá rozehnané z Izraele

a rozptýlené Judejce shromáždí ze čtyř stran země.

13 Ustane žárlivost Efrajimova,

budou vyhlazeni Judovi protivníci,

Efrajim nebude žárlit na Judu

a Juda nebude osočovat Efrajima,

14 nýbrž společně se vrhnou na úbočí Pelištejců k moři,

i syny východu oloupí spolu,

vztáhnou svoji ruku na Edóm a Moáb,

poslouchat je budou i synové Amónovi.

15 Klatbou stihne Hospodin záliv Egyptského moře,

zamává rukou proti Řece v prudkém větru,

rozštěpí ji v sedm ramen,

takže ji bude možno přejít v opáncích.

16 Tak vznikne silnice pro pozůstatek jeho lidu,

jenž zůstal v Asýrii,

jako tomu bylo v den,

kdy Izrael vystupoval z egyptské země.

Izajáš, kapitola 12

1 V onen den řekneš:

„Vzdávám tobě chválu, Hospodine!

Rozhněval ses na mě,

tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě.

2 Hle, Bůh je má spása,

doufám a jsem beze strachu.

Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň,

stal se mou spásou.“

3 S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy.

4 V onen den řeknete:

„Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno!

Uvádějte národům ve známost jeho skutky.

Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.

5 Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy,

ať o tom zví celá země!“

6 Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu,

neboť Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele.

Izajáš, kapitola 13

1 Výnos o Babylónu, který přijal ve vidění Izajáš, syn Amósův:

2 „Vztyčte korouhev na lysé hoře,

vzkřikněte na ně,

zamávejte rukou,

ať vejdou branami urozených.

3 Vydal jsem příkaz svým posvěceným,

povolal jsem k vykonání svého hněvu i své bohatýry,

jásající nad mou důstojností.

4 Slyš hluk na horách jakoby početného lidu,

slyš hukot království,

shromážděných pronárodů:

Hospodin zástupů sbírá vojsko k boji.

5 Z daleké země přicházejí,

až od končin nebes,

přichází Hospodin se zbrojí hrozného hněvu,

aby pohubil celou zemi.

6 Kvilte, blízko je den Hospodinův,

přijde od Všemocného jak zhouba.

7 Proto každá ruka ochabne

a každý člověk odvahu ztratí.

8 Budou plni hrůzy, zachvátí je bolesti a křeče,

jako rodička se budou svíjet.

Strnule bude zírat jeden na druhého,

ve tváři plamenem vzplanou.

9 Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný,

s prchlivostí a planoucím hněvem,

aby zemi změnil v spoušť

a vymýtil z ní její hříchy.

10 Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem,

slunce se při svém východu zatmí,

měsíc svým světlem nezazáří.

11 A budu stíhat zlobu světa

a nepravost svévolníků.

Učiním přítrž pýše opovážlivců,

ponížím troufalost ukrutníků.

12 Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato,

člověk bude nad zlato z Ofíru.

13 Otřesu totiž nebesy

a země se pohne ze svého místa

prchlivostí Hospodina zástupů v den jeho planoucího hněvu.

14 Jako vyplašená laň

a jako stádo, jež neshromažďuje nikdo,

tak se obrátí každý ke svému lidu,

každý uteče do své země.

15 Každý, koho najdou, bude skolen,

každý, koho chytí, padne mečem.

16 Jejich nemluvňata budou rozdrcena před jejich zraky,

jejich domy budou vypleněny,

jejich ženy zneuctěny.

17 Hle, já podnítím proti vám Médy,

kteří si neváží stříbra,

nemají zálibu v zlatě.

18 Svými luky rozdrtí chlapce,

nad plodem života se neslitují,

s vašimi syny nebudou mít soucit.

19 Babylón, skvost mezi královstvími,

pyšná okrasa Kaldejců,

dopadne jako Sodoma a Gomora,

vyvrácené Bohem.

20 Už nikdy nebude osídlen,

nebude obydlen po všechna pokolení.

Žádný Arab si tam nepostaví stan,

pastýři tam nenechají odpočívat stáda,

21 nýbrž divá sběř tam bude odpočívat,

v jejich domech bude plno výrů,

přebývat tam budou pštrosi,

běsové tam budou poskakovat.

22 V jeho palácích budou výt hyeny

a v chrámech rozkoše šakalové.

Jeho čas se přiblížil,

dny nebudou mu prodlouženy.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.