ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 444. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 14

1 Hospodin se slituje nad Jákobem a znovu vyvolí Izraele. Dá jim odpočinout v jejich zemi, přidruží se k nim i bezdomovec a připojí se k domu Jákobovu. 2 Národy je totiž samy dovedou na jejich místo a Izraelův dům je dostane do dědictví v Hospodinově zemi jako otroky a otrokyně. Tak zajmou ty, kdo je prve zajali, a budou panovat nad svými poháněči.

3 V den, kdy ti dá Hospodin odpočinout od tvého trápení a nepokoje, od tvrdé otročiny, jíž jsi byl zotročen, 4 proneseš o babylónském králi pořekadlo:

„Jak pominul poháněč, jak pominula knuta!“

5 Hospodin polámal hůl svévolníků,

žezlo vládců,

6 jež zběsile bilo národy ranami bez ustání,

hněvivě vládlo pronárodům

nezkrotným pronásledováním.

7 V míru odpočala celá země,

všechno zvučně plesá.

8 I cypřiše se radují nad tebou

i libanónské cedry od chvíle, kdy jsi padl:

„Už nevstane ten, kdo nás kácel!“ 9

I nejhlubší podsvětí je kvůli tobě rozrušeno,

čeká na tvůj příchod,

probudilo kvůli tobě přízraky všech vojevůdců země.

Všechny krále pronárodů přimělo vstát ze svých trůnů.

10 Ti všichni se ozvou a řeknou tobě:

„Také jsi jako my pozbyl síly?

Už jsi nám podoben!

11 Do podsvětí byla svržena tvá pýcha,

hlučný zvuk tvých harf.

Máš ustláno na hnilobě,

přikrývku máš z červů.“

12 Jak jsi spadl z nebe,

třpytivá hvězdo, jitřenky synu!

Jak jsi sražen k zemi,

zotročovateli pronárodů!

13 A v srdci sis říkal:

„Vystoupím na nebesa,

vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy,

zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.

14 Vystoupím na posvátná návrší oblaků,

s Nejvyšším se budu měřit.“

15 Teď jsi svržen do podsvětí,

do nejhlubší jámy!

16 Kdo tě uvidí,

budou se dívat a divit:

„To je ten muž, který zneklidňoval zemi

a otřásal královstvími?

17 Svět měnil v poušť,

bořil jeho města,

vězně nikdy nepropouštěl domů.“

18 Všichni králové pronárodů,

všichni leží slavně ve svých hrobkách,

19 ale tebe pohodili mimo hrob jak ohavný výhonek;

jsi jako šatem přikryt zavražděnými,

porubanými mečem,

svrženými do kamenité jámy,

jsi jak pošlapaná mršina,

20 nebudeš připojen k nim v hrobě.

Vždyť jsi ničil vlastní zemi,

vlastní lid jsi vraždil.

O potomstvu zlovolníků nebude navěky zmínky.

21 „Připravte jeho synům jatky pro nepravost otců!

Nepovstanou, nezmocní se země

a svět nezaplní městy.“

22 „Já povstanu proti nim, je výrok Hospodina zástupů, vymýtím jméno Babylónu i pozůstatek po něm, nástupce i následníka, je výrok Hospodinův. 23 Proměním jej v hnízdiště sýčků a ve slatiny, vymetu jej pometlem zkázy, je výrok Hospodina zástupů.“

24 Hospodin zástupů přisáhl:

„Jak jsem si předsevzal, tak se stane,

a pro co jsem se rozhodl, to se uskuteční:

25 Rozdrtím Ašúra ve své zemi,

rozšlapu ho na svých horách

a z nich sejmu jeho jho.

Z ramene jim bude sňato jeho břímě.“

26 To je rozhodnutí učiněné o celé zemi

a to je paže napřažená proti všem pronárodům.

27 Když Hospodin zástupů rozhodl,

kdo to zruší?

Jeho paže je napřažena,

kdo ji odvrátí?

28 V roce, kdy zemřel král Achaz, byl zjeven tento výnos:

29 „Neraduj se, celá Pelišteo,

že je polámána hůl, která tě bije,

neboť z hadího kořene vzejde bazilišek

a jeho plodem bude létající ohnivý had.

30 Prvorození nuzných budou mít pastvu

a ubožáci budou odpočívat v bezpečí.

Tvůj kořen však umořím hladem

a pozůstatek tvého lidu zajde.

31 Kvílej, bráno! Křič, město!

Celá Pelištea bude v zmatku.

Neboť od severu se už valí dým

a nikdo nezůstává stranou svých shromaždišť.“

32 Co odpovědět poslům toho pronároda?

Hospodin založil Sijón,

k němu se přivinou utištění jeho lidu.

Izajáš, kapitola 15

1 Výnos o Moábovi:

Přes noc zajisté bude vyhuben

Ar Moábský, zajde!

Přes noc zajisté bude vyhuben

Kír Moábský, zajde!

2 Vystoupí v Dibónu do domu,

na posvátná návrší, aby plakal.

Nad Nebó, nad Médebou bude Moáb kvílet.

Na každé hlavě lysina,

každá brada ostříhána.

3 V jeho ulicích se opasují žíněnými suknicemi,

na jeho střechách a náměstích vše kvílí,

rozplývá se v pláči.

4 Úpí Chešbón i Eleále,

jejich hlas až v Jahasu je slyšet.

Proto křičí na poplach moábští ozbrojenci,

jejich duše je poplašená.

5 Moje srdce úpí nad Moábem.

Jeho uprchlíci jsou až u Sóaru, v Eglat-šelišiji.

Po lúchítském svahu vystupují s pláčem.

Na cestě do Chóronajimu propukají v úpění nad zkázou.

6 Po nimrímských vodách zbude zpustošení,

uschne tráva, bude po rostlinách,

nezbude nic zeleného.

7 Proto zbytek toho, na čem pracovali, co si uchovali,

přenesou přes Topolový úval.

8 Úpění obchází územím Moába,

jeho kvílení zní až do Eglajimu,

jeho kvílení zní až do Beer-élímu.

9 Vždyť dímónské vody jsou plné krve.

Proto ještě více dopustím na Dímón:

lva na Moábce, kteří vyvázli,

i na ty, kteří zůstali v zemi.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.