ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 446. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 19

1 Výnos o Egyptu:

Hle, Hospodin jede na rychlém oblaku

a vjíždí do Egypta.

Egyptské modly se před ním kymácejí,

Egypt svou odvahu nadobro ztratil.

2 „Popudím Egypťany proti Egypťanům

a bude bojovat bratr proti bratru

a přítel proti příteli,

město proti městu,

království proti království.

3 Egypt bude na duchu zlomen,

jeho záměry zmatu,

budou se dotazovat model

a zaklínačů i duchů zemřelých a jasnovidců.

4 Vydám Egypt v moc tvrdých pánů

a mocný král bude nad nimi vládnout,“

je výrok Pána, Hospodina zástupů.

5 Vody se vypaří, než dojdou k moři,

a řeka vyschne a vysuší se,

6 říční ramena budou páchnout,

voda v egyptských kanálech opadne a vyschne,

třtina a rákos zvadnou.

7 Lučiny při Nilu, při ústí Nilu,

a všechna setba u Nilu uschne,

bude odváta a nebude už.

8 Tu se budou rybáři rmoutit a truchlit,

všichni, kdo vrhají udici do Nilu;

ochabnou, kdo na vodní hladině rozestírají sítě.

9 Zklamáni budou pěstitelé lnu,

česačky i tkalci bílého plátna.

10 Podpěry země budou vyvráceny,

bude smutno v duši všem, kdo pracují za mzdu.

11 Jací pošetilci jsou sóanští velmožové!

Moudří rádcové faraónovi,

vaše rada je hloupá.

Jak můžete říci faraónovi:

„Jsem syn moudrých, syn dávných králů?“

12 Kdepak jsou tví moudří?

Ať ti to oznámí, vědí-li,

jaký je úradek Hospodina zástupů o Egyptu.

13 Pošetile si počínají sóanští velmožové,

velmožové memfidští propadli klamu.

Zavedli Egypt na scestí ti,

kdo byli pilířem jeho kmenů,

14 Hospodin namíchal do jeho nitra ducha závrati,

takže zavedli Egypt na scestí ve všem jeho počínání,

jako když opilec vrávorá ve vlastních zvratcích.

15 Egyptu se nepodaří žádné dílo,

ať je koná hlava nebo ocas,

palmová ratolest nebo sítí.

16 V onen den bude Egypt jako ženy: bude se třást strachem před mávnutím ruky Hospodina zástupů, až proti němu mávne. 17 Země judská se stane postrachem Egypta; ať mu ji kdokoli připomene, Egypt dostane strach z úradku, který nad ním vynesl Hospodin zástupů.

18 V onen den bude v egyptské zemi pět měst hovořících kenaanským jazykem a přísahajících při Hospodinu zástupů; jednomu se bude říkat „Město pobořené“.

19 V onen den bude mít Hospodin oltář uprostřed egyptské země a posvátný sloup při jejích hranicích bude zasvěcen Hospodinu. 20 Bude to znamením a svědectvím o Hospodinu zástupů v egyptské zemi. Když budou volat k Hospodinu kvůli utiskovatelům, pošle jim zachránce, aby je obhájil a vysvobodil je. 21 Hospodin se dá poznat v Egyptě; Egypťané poznají v onen den Hospodina a budou ho uctívat obětním hodem a obětním darem, budou Hospodinu skládat a plnit sliby. 22 Hospodin udeří na Egypt, udeří i vyléčí, a oni se obrátí k Hospodinu; on přijme jejich prosby a vyléčí je.

23 V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany.

24 V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země, 25 protože Hospodin zástupů mu bude žehnat takto: „Požehnán buď lid můj egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael.“

Izajáš, kapitola 20

1 Toho roku, v němž tartán poslaný asyrským králem Sargónem přitáhl k Ašdódu, bojoval proti němu a dobyl jej, 2 v onen čas promluvil Hospodin skrze Izajáše, syna Amósova: „Jdi a odpásej si z beder žíněnou suknici a zuj si opánky z nohou.“ On tak učinil a chodil nahý a bosý.

3 I řekl Hospodin: „Jako chodí můj služebník Izajáš nahý a bosý po tři roky na znamení a předzvěst pro Egypt a pro Kúš, 4 tak požene asyrský král zajatce egyptské a vysídlence kúšské, mladíky i starce, nahé a bosé, s odhaleným zadkem, Egyptu k hanbě. 5 Budou plni děsu a hanby pro Kúš, k němuž vzhlíželi, a pro Egypt, jímž se chlubili. 6 Obyvatelé toho pobřeží v onen den řeknou: ‚Hle, tak to dopadlo s tím, k němuž jsme vzhlíželi, k němuž jsme se utíkali o pomoc, aby nás vysvobodil od asyrského krále. Jak bychom mohli vyváznout my?‘“

Izajáš, kapitola 21

1 Výnos o přímořské stepi:

Jako vichřice prohánějící se Negebem

přijde ze stepi, z obávané země.

2 Dostalo se mi tvrdého vidění:

„Věrolomník jedná věrolomně a zhoubce hubí.

Přitáhni, Élame, oblehni, Méde!

Všem vzdechům učiním přítrž.“

3 Proto jsou má bedra plná smrtelných úzkostí,

křeče se mne zmocnily jako rodičky.

Jsem zkrušen tím, co slyším,

hrozím se toho, co vidím.

4 Mé srdce vrávorá, náhlá hrůza mě jímá,

kýžený soumrak se mi změnil v otřesnou chvíli.

5 Chystá se stolování, prostírá se ubrus, jí se a pije.

Vzhůru, velitelé, namažte své štíty!

6 Neboť Panovník mi praví toto:

„Jdi, postav hlídku; ať oznámí, co uvidí.

7 Uvidí-li vozbu, koňská spřežení,

jízdu na oslech, jízdu na velbloudech,

ať sleduje pozorně, velmi pozorně.“ 8

I zvolal jako lev: „Na hlídce, Panovníku,

stojím stále, po celé dny,

a na své strážní stanoviště se stavím po všechny noci.“

9 Hle, tu přijíždí vůz, muž, koňské spřežení!

On hlásí: „Padl, padl Babylón

a všechny tesané modly jeho božstev jsou roztříštěny o zem!“

10 Můj podupaný lide, synu mého humna!

Co jsem slyšel od Hospodina zástupů, Boha Izraele,

to vám oznamuji.

11 Výnos o Dúmě:

Volají na mě ze Seíru:

„Strážce, kolik zbývá z noci?

Strážce, kolik zbývá z noci?“

12 Strážce praví: „Přichází jitro,

ale ještě je noc.

Chcete-li pátrat, pátrejte!

Navraťte se, přijďte!“

13 Výnos proti Arábii:

Budete nocovat v arabské divočině,

karavany Dedánců.

14 Vstříc žíznivému!

Neste vodu!

Obyvatelé země Témy,

vyjděte s chlebem naproti štvanci!

15 Vždyť prchli před meči, před mečem taseným,

před lukem napjatým, před tíhou boje.

16 Panovník mi praví toto: „Do roka, jako jsou léta nádeníka, zanikne veškerá sláva Kédaru. 17 A Kédarcům zůstane pranepatrný počet bohatýrských lučištníků.“ Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.