ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 449. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 26

1 V onen den se bude zpívat v judské zemi tato píseň:

„Mocné je naše město!

Jako hradby a val mu Bůh dal spásu.“

2 Otevřete brány,

ať vejde spravedlivý národ,

který zachovává věrnost.

3 Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem,

pokojem, neboť v tebe doufá.

4 Doufejte v Hospodina věčně,

neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

5 On sehnul obyvatele výšiny,

město nedostupné,

on je snižuje, až k zemi je snižuje,

až do prachu je sráží.

6 Pošlape je noha,

nohy utištěného a kroky slabých.

7 Stezka spravedlivého je přímá;

spravedlivému sám urovnáváš dráhu, Bože přímý.

8 Také na stezce tvých soudů, Hospodine,

skládáme naději v tebe,

naše duše touží po tvém jménu,

chce si připomínat tebe.

9 Má duše v noci po tobě touží,

můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá.

Když vykonáváš své soudy na zemi,

obyvatelé světa se učí spravedlnosti.

10 Dává-li se milost svévolníku,

spravedlnosti se nenaučí;

v zemi správných řádů bude jednat podle,

na Hospodinovu důstojnost nebude hledět.

11 Hospodine, ruka tvá je pozvednuta,

a oni to přehlížejí.

Ale zahanbeni spatří,

jak ty horlíš pro svůj lid;

tvé protivníky pozře oheň.

12 Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj,

tak jako jsi nám odplatil za všechny naše skutky.

13 Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou,

budeme však připomínat jedině tvé jméno!

14 Mrtví neobživnou, stíny nepovstanou,

neboť jsi je ztrestal, zahladils je,

každou památku na ně jsi zničil.

15 Rozmnožil jsi národ, Hospodine,

rozmnožil jsi národ, oslavil ses,

daleko jsi rozšířil všechny hranice země.

16 Hospodine, po tobě se v soužení svém ohlíželi,

vylévali tiché prosby, kdyžs je káral.

17 Jako před porodem těhotná se svíjí a v bolestech křičí,

takoví jsme byli před tvou tváří, Hospodine.

18 Svíjeli jsme se jako těhotní,

a porodili jsme jen vítr.

Zemi jsme vítězství nezískali,

nepadli obyvatelé světa.

19 Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou!

Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu!

Vždyť tvá rosa je rosou světel,

porazíš i zemi stínů.

20 Nuže, lide můj, již vejdi do svých komnat

a zavři za sebou dveře.

Skryj se na chviličku,

dokud hrozný hněv se nepřežene.

21 Hle, Hospodin vychází ze svého místa,

aby ztrestal nepravost obyvatel země.

I odhalí země krev prolitou na ní

a nebude již přikrývat povražděné.

Izajáš, kapitola 27

1 V onen den Hospodin ztrestá

svým tvrdým, velkým a pevným mečem

livjátana, hada útočného, livjátana, hada svinutého;

zabije draka v moři.

2 V onen den zpívejte o vinici, jež dává ohnivé víno.

3 „Já, Hospodin, ji střežím,

každou chvíli ji zavlažuji.

Aby ji nic nepostihlo,

nocí dnem ji budu střežit.

4 Rozhořčen už na ni nejsem.

Kdyby mi dávala bodláčí a křoví,

zvedl bych proti ní boj

a rázem bych ji spálil.

5 Ať se chopí mé záštity a uzavře se mnou pokoj,

ať se mnou uzavře pokoj.

6 Přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny,

kdy bude pučet a rozkvete Izrael

a naplní tvář světa svými plody.“

7 Bil ho snad Bůh, jako bil ty, kdo bili jeho?

Byl snad zavražděn jako jiní, kdo jím byli zavražděni?

8 Vyhnal jsi ji, vyhostils ji, tak jsi s ní vedl spor.

Odklidil ji svým ostrým větrem, když zavál od východu.

9 Právě tím bude usmířena Jákobova nepravost.

Až z něho sejme hřích, vydá toto ovoce:

se všemi kameny oltáře naloží

jako s kusy vápence, které se roztloukají.

Nezůstanou stát posvátné kůly

ani kadidlové oltáříky.

10 Opevněné město zpustne,

bude jak bydliště zavržené a poušť opuštěná;

bude se tam pást býček,

odpočívat tam a spásat jeho ratolesti.

11 Až jeho snítky uschnou a polámou se,

přijdou ženy a spálí je.

Ten lid nic nechápe;

proto ten, který jej učinil, se nad ním neslituje,

jeho Tvůrce se nad ním nesmiluje.

12 I stane se v onen den, že Hospodin vymlátí klasy

od Řeky až k potoku Egyptskému;

to vy, synové Izraelovi, budete sbíráni jeden po druhém.

13 V onen den zaduje na velikou polnici

a přijdou ti, kdo bloudí bez domova v zemi asyrské,

i ti, kdo byli vyhnáni do egyptské země,

a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.