ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 451. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 30

1 „Běda, synové umínění,

je výrok Hospodinův,

uskutečňujete záměry, ale ne moje,

uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu,

vršíte hřích na hřích.

2 Odcházíte a sestupujete do Egypta,

ale mých úst jste se nedoptali,

záštitu hledáte u faraóna,

utíkáte se do stínu Egypta.

3 Ale faraónova záštita vám bude k hanbě

a utíkání do stínu Egypta k potupě.

4 Vaši velmoži jsou v Sóanu

a poslové dosáhli Chánesu;

5 všichni se zklamou v lidu,

který jim neprospěje,

nebude jim ku pomoci ani ku prospěchu,

ale k ostudě a hanbě.“

6 Výnos o zvířatech v Negebu:

Do země soužení a tísně,

kde jsou lvice a lvi mezi nimi,

zmije a ohnivý létající had,

přivážejí Judejci na hřbetě oslů svůj majetek

a na hrbech velbloudů své poklady lidu,

který jim neprospěje.

7 Egyptská pomoc je prázdný přelud.

Proto jsem je nazval:

„Obluda vyřízená.“

8 Nyní jdi, napiš to před nimi na desku,

zaznamenej do knihy

a zůstane to svědectvím do posledního dne,

navždy, navěky.

9 Neboť je to lid vzpurný, synové prolhaní,

synové, kteří nechtějí poslouchat Hospodinův zákon.

10 Říkají vidoucím: „Nedívejte se,“

a těm, kdo mají dar vidění:

„Neukazujte nám, co je správné!

Jen nám pochlebujte,

jen nás balamuťte!

11 Opusťte cestu, odbočte ze stezky,

přestaňte se Svatým Izraele!“

12 Proto praví Svatý Izraele toto:

„Poněvadž pohrdáte tímto slovem

a spoléháte na útisk a převrácenost

a o ně se opíráte,

13 proto vám tato nepravost

bude jako rozestupující se trhlina

v bortící se nedostupné hradbě,

jež se zhroutí náhle, znenadání.

14 Bude to, jako když někdo roztříští hliněný džbán napadrť,

nelítostně, že se nenajde po rozbití ani střípek,

aby se v něm dal přenést oheň z ohniště

či nabrat voda z louže.“

15 Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele:

„V obrácení a ztišení bude vaše spása,

v klidu a důvěře vaše vítězství.

Vy však nechcete, 16 říkáte: ‚Nikoli!

Utečeme na koních.‘

A vskutku budete utíkat.

‚Ujedeme na lehkonohých.‘

A vskutku vaši pronásledovatelé budou lehkonozí.

17 Jeden tisíc vás uteče před pohrůžkou jediného,

před pohrůžkou pěti utečete všichni,

až zůstanete jako opuštěná žerď na vrcholu hory,

jako korouhev na pahorku.“

18 Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat,

vyvýší se, slituje se nad vámi.

Vždyť Hospodin je Bohem práva,

blaze těm, kdo ho očekávají.

19 Neboť lid bude sídlit na Sijónu, v Jeruzalémě. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti. 20 Ač vám dával Panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele 21 a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: „To je ta cesta, jděte po ní,“ ať budete chtít doprava nebo doleva. 22 Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš. Řekneš jim: „Táhni!“ 23 A Hospodin dá déšť tvé setbě, jíž oseješ roli; chléb z úrody role bude vydatný a výživný. V onen den se bude pást tvůj dobytek na širých lukách. 24 Býci a osli, obdělávající roli, budou žrát šťavnatou a slanou píci, nakypřenou lopatou a vidlemi. 25 Na každé vysoké hoře a na každém vyvýšeném pahorku budou potůčky tekoucích vod, v den velkého vraždění, kdy padnou věže. 26 A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší, jako světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví.

27 Hle, jméno Hospodinovo přichází zdáli.

Jeho planoucí hněv se mocně zvedá.

Rty mu překypují hrozným hněvem,

jeho jazyk je jak sžírající oheň.

28 Jeho dech je jako rozvodněný potok až k hrdlu sahající.

Bude prosívat pronárody řešetem jejich šalebnosti,

čelisti národů sevře uzdou svodu.

29 Dáte se do zpěvu jako v noci,

kdy se zasvěcuje svátek,

srdce se naplní radostí jako tomu,

kdo jde za zvuku píšťal,

aby vstoupil na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele.

30 Hospodin se ohlásí svým velebným hlasem,

dá pocítit svou dopadající paži v prudkém hněvu,

v plameni sžírajícího ohně, blýskáním a průtrží mračen a kamenným krupobitím.

31 Ašúr, jenž jiné bil holí,

zděsí se Hospodinova hlasu.

32 Každé švihnutí metlou,

které mu Hospodin zasadí,

dopadne za zvuku bubínků a citer;

vybojuje proti němu bitvy pouhým mávnutím ruky.

33 Neboť odedávna je už připraven Tófet,

žároviště hluboké a široké, i pro krále.

Na jeho hranici je mnoho ohně a dříví,

jako proud síry je zapálí dech Hospodinův.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.