ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 452. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Izajáš, kapitola 31

1 Běda těm, kdo sestupují pro pomocdo Egypta,

na koně spoléhají,

doufají ve vozy, že jich je mnoho,

v jízdu, že je velmi zdatná;

ale ke Svatému Izraele nevzhlížejí,

nedotazují se Hospodina.

2 Leč i on je moudrý.

Přivodí zlé věci,

neruší svá slova.

Povstane proti domu zlovolníků,

proti pomoci vyžádané od těch, kdo páchají ničemnosti.

3 Egypt – to jsou jenom lidé, a ne Bůh,

jejich koně tělo, a ne duch.

Když Hospodin napřáhne svou ruku,

tu klopýtne ten, kdo poskytuje pomoc,

a padne ten, kdo ji přijímá:

všichni spolu zhynou.

4 Hospodin mi pravil toto:

„Jako vrčí lev a lvíče nad úlovkem,

i kdyby proti němu svolali všechny pastýře

– jejich křik ho nepoděsí,

před jejich halasem se nebude krčit –,

tak sestoupí Hospodin zástupů k boji na horu Sijón,

na její pahorek.

5 Jako ptáci, kteří obletují hnízda,

tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému,

zaštítí a vysvobodí,

ušetří a vyprostí.“

6 Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko odpadli, synové Izraele. 7 Neboť v onen den každý z vás zavrhne své bůžky stříbrné i svoje bůžky zlaté, jež jste si vlastníma rukama hříšně vyrobili.

8 „Ašúr padne,

ne však mečem muže,

pozře jej meč,

ne však lidský.

I kdyby utekl před mečem,

jeho jinoši budou podrobeni nuceným pracím.

9 I jeho skála odtáhne v děsu,

před Hospodinovou korouhví se zděsí jeho velmožové,“

je výrok Hospodina,

který má oheň na Sijónu

a pec v Jeruzalémě.

Izajáš, kapitola 32

1 Hle, král bude kralovat spravedlivě

a velmožové budou vládnout podle práva.

2 Každý z nich bude jako skrýše před větrem

a úkryt před průtrží mračen,

jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji,

jako stín mohutné skály v žíznivé zemi.

3 Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí,

uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat.

4 Srdce nerozumných nabude poznání,

jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně

5 Bloud už nebude zván šlechetný,

potměšilci nebude se říkat velkomyslný.

6 Vždyť bloud mluví bludy

a jeho srdce páchá ničemnosti,

dopouští se rouhání

a scestně mluví proti Hospodinu.

Hladovou duši nechává lačnou

a žíznícímu neposkytne nápoj.

7 Zbraně potměšilcovy jsou zhoubné,

jen k mrzkostem radí,

chce zničit utištěné klamnými slovy,

když se ubožák dovolává práva.

8 Šlechetný však dává ušlechtilé rady

a v ušlechtilém jednání setrvává.

9 Ženy sebejisté, vzhůru, slyšte můj hlas!

Bezstarostné dcery, popřejte mému výroku sluchu!

10 Do roka a do dne se budete chvět, vy bezstarostné,

neboť je konec s vinobraním, sklizeň se nedostaví.

11 Děste se, vy sebejisté, chvějte se, vy bezstarostné,

vysvlečte se, obnažte se, bedra si žínicí přepásejte.

12 Bijí se v prsa, naříkají pro skvělá pole,

pro úrodný vinný kmen,

13 pro roli mého lidu,

jež vydává trní a bodláčí,

ano i pro domy plné veselí v rozjařeném městě.

14 Neboť palác zchátrá,

hluk města ustane.

Návrší se strážnou věží budou navěky jeskyněmi,

budou obveselením divokých oslů a pastvinou stád.

15 Až bude na nás vylit z výše duch,

poušť se stane sadem

a sad bude mít cenu lesa.

16 I na poušti bude přebývat právo

a v sadu se usídlí spravedlnost.

17 Spravedlnost vytvoří pokoj,

spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.

18 Můj lid bude sídlit na nivách pokoje,

v bezpečných příbytcích,

v klidných místech odpočinku,

19 i kdyby na les spadlo krupobití

a město bylo srovnáno se zemí.

20 Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou

a necháte volně běhat býka a osla.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.