ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 456. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, Úvod ke knize Žalmů

1. Úvodní charakteristika

Kniha žalmů, která je všeobecně považována za jeden z významných náboženských textů celého lidstva, spojuje modlitbu s osobním pátráním po Bohu a s lidskou touhou zakoušet jeho spásné působení.
 
2. Titul knihy, základní charakteristika a číslování žalmů                                                                                                                Žalmy jsou sbírkou 150 modliteb ve formě básní. V židovském kánonu patří mezi Spisy. Nejedná se o jediné žalmy ve SZ (srov. např. Ex 15,1-18; Dt 32; Sd 5; 1 Sam 2,1-11; 2 Sam 23,1-7; Iz 12; Jon 2,3-10; Jdt 16). Mnohé starozákonní knihy popř. části knih jsou prostoupeny jazykem žalmů (srov. např. Iz 40-55; Jer; Job). Knihu Pláč by bylo možné dokonce označit za druhou kanonickou Knihu žalmů.  
Hebrejský název knihy této knihy je Tehillîm (Chvály): souhrnná charakteristika žalmů co do obsahu. V křesťanské tradici je obvyklé označení pro tuto knihu „Žalmy“. Slovo žalm pochází z řeckého výrazu psalmos (hebrejsky mizmór), který slouží k označení zpěvu s hudebním doprovodem na psaltériu (řecky: psalterion = strunný hudební nástroj): formální stránka žalmů.       
Hebrejská bible má shodný počet žalmů jako řecký (Septuaginta) a latinský (Vulgáta) překlad, ale liší se v jejich číslování – jde o rozdíly dané spojením dvou žalmů v jeden nebo rozdělením jednoho na dva.
 
Hebrejská bible                                                                 Řecký a latinský překlad
1 – 8                                                                                             1 – 8
9 – 10                                                                                           9
11 – 113                                                                                       10 – 112
114 – 115                                                                         113
116,1 – 9                                                                                      114
116,10 – 19                                                                                  115
117 – 146                                                                                     116 – 145
147,1 – 11                                                                        146
147,12 – 20                                                                                  147
148 – 150                                                                         148 – 150
 
3. Struktura knihy                                                                                                                                                                                       Žaltář 150 žalmů se členění skrze čtyři doxologické závěrečné formulace Žl 41,14; 72,18-19; 89,53; 106,48 do pěti „knih“. Toto rozdělení je poměrně pozdní (snad 3. stol. př. Kr.). Uspořádání díla do pěti částí, popř. do pěti knih je v židovské tradici oblíbené a zároveň programové, jak dosvědčují Tóra, Pláč a Etiopský Henoch.
 
4. Druhy žalmů
         Nářky: Vzývání Hospodinova jména s popisem stavu nouze, prosba o záchranu, vyznání důvěry, popř. příslib díků jako anticipace očekávané záchrany (např. Žl 6; 13).
         Prosebné žalmy: Úvodní prosba se zdůrazněním bezúhonnosti, ústřední prosba s obsáhlým líčením stavu nouze, závěrečná prosba s pohledem na nepřátele a přátele (např. Žl 5; 17).
         Hymny/chvalozpěvy: Výzva ke chvále Hospodina, odůvodnění a realizace velebení, závěr (např. Žl 113; 117).
         Díkůvzdání: Ohlášení díků (oslovení Boha „ty“), vyprávění o záchraně (oslovení Boha „ty“) a pozvání společenství připojit se k díkůvzdání Bohu (např. Žl 30; 116).
         Žalmy Siónu: Jedná se o kultovní hymny, které zpřítomňují chrám na Siónu, popř. v Jeruzalémě jako Boží město a které odtud oslavují Boha potírajícího chaos (např. Žl 46; 47; 48).
         Královské žalmy: Jedná se o původně rituální kompozice, které souvisí s rozličnými slavnostmi jeruzalémského království – intronizace; svatba; oslava výročí (např. Žl 2; 45; 72; 89; 110).
         Mudroslovné žalmy: Nejsou přísně vzato modlitbami, avšak meditacemi o zdaru života, o údělu dobrých a zlých, o stvoření a o zákonu (např. Žl 1; 49; 73; 112).
         Historické žalmy: Nejde o útvary, které by epicky popisovaly historické události ze života izraelského národa, ale o skladby, ve kterých je oslavována Hospodinova dobrota a všemohoucnosti, které vyvolený lid poznával v častých Božích zásazích do jeho dějin. Mocné činy minulosti jsou připomínány, aby posilovaly důvěru v přítomnosti (srov. např. Žl 105; 135; 136).
 
5. Charakteristické rysy biblické poezie                                                                                                                                               Hebrejská poezie se odlišuje jak od dnešních forem, tak i od klasických forem poezie řecké nebo latinské: Neobsahuje rýmy, nýbrž ji charakterizuje rytmus. Není vytvářena střídáním dlouhých a krátkých slabik, jak je tomu v klasické poezii, ale je vytvářena slovním přízvukem.
         Dalším hlavním rysem biblické poezie je paralelismus, který může být
        synonymický (myšlenka v první části je opakována v části druhé, avšak jinými slovy)
         Žl 8,5: „Co je člověk, že na něho myslíš, * co je smrtelník, že se o něho staráš?“
        nebo antitetický (druhá část verše je opakem části první)
         Žl 20,9: „Tamti se zhroutili a padli, * my však stojíme a vytrváme!“
        nebo syntetický (myšlenka obsažená v první části je v části druhé rozvinuta)
         Žl 9,18: „Ať se hříšní stáhnou do podsvětí, * všichni pohané, kteří nedbají o Boha.“
         Na některých místech se opakuje poslední verš sloky, čímž vzniká refrén. Srov. např. Žl 42,6 a 12.
        Žl 42,6 : „Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse.“
        Žl 42,12: „Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.“
         Zvláštností některých žalmů je tzv. akrostich, tzn. že jejich jednotlivé verše začínají písmeny, jak po sobě následují v hebrejské abecedě. Jsou to tzv. abecední (alfabetické) žalmy, např. Žl 111 a 112.
 
6. Teologie žalmů – obraz Boha 
Bůh je aktivně a skutečně přítomen ve stvořeném světě i v životě lidí.
         On je Bůh živý a zdroj veškerého života, věčný, neměnitelný a všudypřítomný.
         Zvláštní vlastností Boha je jeho svatost a sláva.
         Bůh Stvořitel (Žl 8).
         Boží prozřetelnost – starostlivost, ochrana: Bůh je představen jako „útočiště“, „pevnost“, „skála“, „štít“, „hrad“.
         Bůh Spasitel – v žalmech a v prorockých knihách jde o nejčastější pojmenování Boha, zejména v ustáleném oslovení: „Bože, moje spáso“ (Žl 27,9; 38,23; 51,16; 88,2; 140,8), „Bože, naše spáso“ (Žl 65,6; 79,9; 85,5).
 
7. Vznik knihy                                                                                                                                                                                            Kniha žalmů má dlouhé a komplexní dějiny vzniku. Při jejím utváření sehrály zásadní roli rozličné dílčí sbírky, které měly vždy vlastní dějiny vzniku a vlastní teologický profil. V souvislosti se vznikem těchto dílčích sbírek obdržely jednotlivé žalmy dodatečně nadpisy. Na základě nadpisů lze stanovit v Žaltáři následující dílčí sbírky: Žaltář Davidův (Žl 3-41; 51-72; 108-110; 138-145); Žaltář Asafův (Žl 50; 73-83); Žaltář Korachův (Žl 42-49; 84-85; 87-88); Žaltář Hospodina – Krále (Žl 93-100); tzv. pesachový halel (Žl 113-118); Poutní žaltář (Žl 120-134).
Svou konečnou podobu obdržela Kniha žalmů v 2. polovině 2. století př. Kr. V této době mohla vzniknout rovněž představa o Davidovi jako autorovi celého Žaltáře. Davidovo autorství je obvyklá pseudoepigrafie, v níž král proslulý svými hudebními vlohami (srov. 1 Sam 16) a organizací liturgické hudby (srov. 1 Kron 16) figuruje jako emblematická postava dodávající celé sbírce nejvyšší autoritu. V 2 Sam 23,1 je David představen jako „líbezný pěvec žalmů Izraele“.
 
8. Význam  
Kniha žalmů je nejčastěji citovanou starozákonní knihou v Novém zákoně (celkem 110 přímých citátů). Žádná jiná starozákonní kniha se v dějinách církve netěšila tak velkému zájmu a vysokému hodnocení jako Kniha žalmů. Sv. Augustin (354 – 430), biskup z Hippa, o Knize žalmů prohlašuje „Můj žaltář, moje radost“ (En. in Ps. 137,3; PL 37,1775). Alexandrijský biskup Atanáš (kolem r. 298 – 373) o ní prohlašuje: „Je jako zahrada, která má v sobě plody všech ostatních starozákonních knih, neboť jim propůjčuje vybranou chuť poezie, ale také má své plody vlastní.“ (List Marcellinovi; PG 27,12). Cassiodorus (kolem 485 – kolem 580), římský křesťanský filosof, encyklopedista a mnich, o Knize žalmů tvrdí, že je „pokladnice celého božského Písma“ (Expositio Psalmorum; CCh.SL 98,647,5). Podobným způsobem pak hodnotí Knihu žalmů Martin Luther (1483 – 1546), zakladatel protestantismu, jenž ji přirovnává k „malé Bibli“ či „enchiridionu“ (Zweite Vorrede auf den Psalter; 1528). V neposlední řadě je zapotřebí uvést, že jak v západní církvi, tak rovněž ve východní církvi tvoří žalmy páteř liturgie hodin.
 
autor: doc. Josef Hřebík

 

Žalmy, kapitola 59

1 Pro předního zpěváka, jako: „Nevyhlazuj!“ Davidův, pamětní zápis, když Saul dal střežit dům, aby ho usmrtil.

2 Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože,

buď mi hradem proti útočníkům.

3 Vysvoboď mě od těch, kdo páchají ničemnosti,

zachraň mě před těmi, kdo prolévají krev.

4 Hle, jak nástrahy mi strojí,

mocní srocují se proti mně,

ne snad pro nevěrnost nebo můj hřích, Hospodine,

5 sbíhají se, aby zakročili,

ne však kvůli nepravosti.

Vzbuď se, pojď mi vstříc a pohleď!

6 Hospodine, Bože zástupů, ty jsi Bůh Izraele.

Procitni a ztrestej všechny pronárody,

neměj slitování s nikým,

kdo by věrolomně páchal ničemnosti.

7 K večeru se navracejí,

skučí jako psi

a pobíhají kolem města.

8 Hle, co chrlí jejich ústa!

Mezi jejich rty jsou meče,

že prý: „Kdo to slyší?“

9 Ty se jim však, Hospodine, směješ,

všechny pronárody jsou ti k smíchu.

10 Moje sílo, budu se tě držet!

Bůh je přece hrad můj nedobytný.

11 Bůh můj milosrdný jde přede mnou,

Bůh mi dá, že spatřím pád těch, kdo proti mně sočí.

12 Jen je nepobíjej, aby můj lid nezapomněl;

rozežeň je mocí svou a sraz je,

ty jsi náš štít, Panovníku!

13 Hříchem svých úst, slovem svých rtů,

vlastní pýchou ať jsou polapeni

za kletbu a za lež, které vyřkli.

14 Skoncuj v rozhořčení, skoncuj s nimi,

ať poznají, že Bůh vládne v Jákobovi

i v dálavách země!

15 K večeru se navracejí,

skučí jako psi

a pobíhají kolem města.

16 Za potravou sem a tam se honí,

když se nenasytí, zůstávají přes noc.

17 Já však budu zpívat o tvé síle,

nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat.

Vždyť ses mi stal nedobytným hradem,

útočištěm v den soužení mého.

18 Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat.

Bůh je přece hrad můj nedobytný,

Bůh můj milosrdný.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.