ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 458. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 62

1 Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Žalm Davidův.

2 Jen v Bohu se ztiší duše má,

od něho vzejde mi spása.

3 Jen on je má skála, má spása,

můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.

4 Jak dlouho budete napadat člověka?

Zabitím hrozíte všichni

jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná.

5 Stále se radí, jak strhnout ho z výše,

ve lhaní zálibu našli,

žehnají ústy, zlořečí v nitru.

6 Jen zmlkni před Bohem, duše má,

vždyť on mi naději vlévá.

7 Jen on je má skála, má spása,

můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese.

8 Má spása a sláva je v Bohu,

on je má mocná skála,

v Bohu mám útočiště.

9 Lide, v každý čas v něho doufej,

vylévej před ním své srdce!

Bůh je naše útočiště.

10 Lidé jsou jen vánek,

urození jsou jen lživé zdání.

Na váze stoupají vzhůru,

dohromady jsou lehčí než vánek.

11 Neslibujte si nic od útisku,

nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte,

k jmění, byť i přibývalo,

neupněte srdce.

12 Bůh promluvil jednou,

dvojí věc jsem slyšel:

Bohu patří moc,

13 i milosrdenství je, Panovníku, tvoje.

Ty každému splatíš podle jeho skutků.

Žalmy, kapitola 63

1 Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.

2 Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu,

má duše po tobě žízní.

Mé tělo touhou po tobě hyne

ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.

3 Proto tě vyhlížím ve svatyni,

chci spatřit tvoji sílu a slávu;

4 tvé milosrdenství je lepší než život,

mé rty tě chválí zpěvem.

5 Proto ti dobrořečím po celý život,

v tvém jménu pozvedám dlaně.

6 Má duše se sytí nejtučnější stravou,

moje rty plesají, má ústa zpívají chválu.

7 Když si tě na lůžku připomínám,

o tobě rozjímám za nočních hlídek,

8 že jsi mou pomocí býval,

ve stínu křídel tvých plesám.

9 Má duše přilnula k tobě,

tvá pravice mě pevně drží.

10 Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají,

sestoupí v nejhlubší útroby země;

11 vydáni napospas meči

za kořist šakalům padnou.

12 Král se však bude radovat;

Bůh bude chloubou všech,

kdo přísahají při něm,

a budou zacpána ústa

těm, kdo zrádně mluví.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.