ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 459. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 64

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Vyslyš, Bože, moje lkání,

chraň mě, ať mohu žít beze strachu z nepřítele,

3 skryj mě, když se zlovolníci tajně radí,

když se bouří, kdo páchají ničemnosti,

4 kdo si nabrousili jazyky jak meče,

namířili šípy jedovatých řečí,

5 aby zákeřně stříleli na bezúhonného!

Znenadání na něj vystřelí bez jakékoli bázně.

6 Utvrzují se v zlém rozhodnutí,

počítají, jak by nastražili léčky,

říkají si: „Kdo nás může spatřit?

7 Ať si kdo chce slídí po podlostech,

nastrojili jsme to dokonale,

ať si slídil slídí,

hluboké je nitro člověka i jeho srdce.“

8 Bůh však znenadání na ně vystřelí šíp;

budou samá rána.

9 Jejich jazyk je sklátí,

každý, kdo je spatří, se jim vyhne.

10 Všichni lidé se budou bát,

budou rozhlašovat Boží skutek

a pochopí jeho dílo.

11 Spravedlivý se bude radovat z Hospodina

a utíkat se k němu; on bude chloubou všech, kdo mají přímé srdce.

Žalmy, kapitola 65

1 Pro předního zpěváka, žalm. Davidův, píseň.

2 Ztišením se sluší tebe chválit,

Bože, na Sijónu,

plnit tobě sliby.

3 K tobě, jenž modlitby slyšíš,

přichází veškeré tvorstvo.

4 Přemohly mě nepravosti,

našich nevěrností jenom ty nás zprostíš.

5 Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš,

aby směl pobývat ve tvých nádvořích.

Tam se budem sytit dary tvého domu,

tvého svatého chrámu.

6 Ve své spravedlnosti nám odpovídáš

činy budícími bázeň,

Bože, naše spáso,

naděje všech končin země

i zámořských dálek,

7 jenž jsi upevnil svou mocí hory,

opásán bohatýrskou silou,

8 jenž konejšíš hukot moří,

hukot jejich vlnobití

i vřavu národů.

9 Z tvých znamení jímá bázeň obyvatele všech končin,

tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer,

všechno naplňuješ plesem.

10 Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ,

velmi bohatou ji činíš.

Boží potok je naplněn vodou,

pečuješ jim o obilí, ano,

máš o zemi péči:

11 zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy,

vydatnými prškami ji činíš vláčnou,

žehnáš tomu, co z ní raší.

12 Ty svou dobrotou celý rok korunuješ,

ve tvých stopách kane tučnost,

13 kane na pastviny v stepi,

a pahorky jásotem se opásaly.

14 Louky se oděly stády,

doliny se halí obilím,

zvučí hlaholem a zpěvem.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.