ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 460. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 66

1 Pro předního zpěváka, žalmová píseň.

Hlahol Bohu, celá země!

2 Pějte žalmy k slávě jeho jména,

jeho chválu šiřte chvalozpěvem.

3 Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy!

Pro tvoji nesmírnou moc

se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé.

4 Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy,

ať zpívá žalmy tvému jménu.

5 Pojďte, pohleďte na Boží skutky,

tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň.

6 Moře obrátil v souš,

řeku přešli suchou nohou;

radujme se tady z něho!

7 Věčně vládne svou bohatýrskou silou,

pronárody sleduje svým zrakem.

Odbojníci ať se nevyvyšují!

8 Dobrořečte, národy, našemu Bohu,

zvučně rozhlašujte jeho chválu.

9 Zachoval nás při životě,

nedopustil, aby nám uklouzly nohy.

10 Ano, zkoušel jsi nás, Bože,

protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro:

11 zavedls nás do lovecké sítě,

těžké břemeno jsi nám na bedra vložil.

12 Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil,

šli jsme ohněm, vodou,

vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho.

13 Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu,

splním ti své sliby,

14 jež moje rty vyslovily,

jež v soužení vyřkla moje ústa.

15 V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější,

s obětním dýmem z beranů

připravím skot i kozly.

16 Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,

budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.

17 Svými ústy jsem volával k němu,

svým jazykem jsem ho vyvyšoval.

18 Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti,

byl by mě Panovník nevyslyšel.

19 Bůh však slyšel,

mé modlitbě věnoval pozornost.

20 Požehnán buď Bůh,

že mou modlitbu nezamítl

a své milosrdenství mi neodepřel.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.