ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 465. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 72

1 Šalomounův.

Bože, předej své soudy králi

a svou spravedlnost královskému synu,

2 aby obhajoval tvůj lid spravedlivě

a tvé ponížené podle práva.

3 Hory přinesou lidu pokoj

a pahorky spravedlnost.

4 Zjedná právo poníženým z lidu,

dá zvítězit synům ubožáka,

zdeptá utlačovatele.

5 Budou se tě bát, dokud bude slunce,

dokud potrvá měsíc, po všechna pokolení.

6 Sestoupí jak déšť na posečenou louku,

jako vláha svlažující zemi.

7 V jeho dnech rozkvete spravedlivý,

bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc.

8 A panovat bude od moře až k moři,

od Řeky do dálav země.

9 Divá sběř se před ním bude krčit,

prach budou lízat jeho nepřátelé.

10 Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary,

budou odvádět daň králové Šeby a Seby.

11 Všichni králové se mu budou klanět,

všechny národy mu budou sloužit.

12 Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc,

poníženého, jenž nemá pomocníka.

13 Bude mít soucit s nuzným ubožákem,

ubohým zachrání život.

14 Vykoupí je z útisku a od násilí,

jejich krev mu bude drahocenná.

15 Ať je živ! Budou mu dávat zlato z Šeby,

ustavičně se za něj modlit,

žehnat mu neustále.

16 Země bude oplývat obilím,

jež se bude vlnit i po vrcholech hor,

jeho klasy budou jako libanónské cedry,

obyvatelé měst pokvetou jak bylina země.

17 Jeho jméno bude věčné,

dokud potrvá slunce, poroste jeho jméno.

Budou si jím žehnat,

všechny národy ho budou blahoslavit.

18 Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele;

jedině on koná divy.

19 Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno,

celou zemi nechť naplní jeho sláva!

Amen, amen.

20 Končí modlitby Davida, syna Jišajova.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.