ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 466. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 73

1 Žalm. Pro Asafa.

Jak je Bůh dobrý k Izraeli,

k těm, kdo jsou čistého srdce!

2 Avšak moje nohy málem odbočily,

moje kroky téměř sešly z cesty,

3 neboť jsem záviděl potřeštěncům,

když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí.

4 Smrt je do okovů ještě nesevřela,

jejich tělo kypí,

5 nevědí, co je to lidské plahočení,

nebývají postiženi jako jiní lidé.

6 Jejich náhrdelníkem je zpupnost,

násilnictví šatem, do něhož se halí.

7 Jejich oko vystupuje z tuku,

provaluje se smýšlení srdce.

8 Vysmívají se a mluví zlomyslně,

povýšenou řečí utiskují druhé.

9 Do úst nebesa si berou,

jazykem prosmýčí zemi.

10 A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem.

11 Říkávají: „Což se to Bůh dozví?

Cožpak to Nejvyšší pozná?“

12 Ano, to jsou svévolníci:

bez starostí věčně kupí jmění.

13 Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce

a dlaně omýval nevinností?

14 Každý den se na mě sypou rány,

 každé ráno bývám trestán. 1

5 Kdybych řekl: „Budu mluvit jako oni,“

věrolomně bych opustil pokolení tvých synů.

16 Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat,

nesnadné se mi to zdálo.

17 Teprv když jsem vstoupil do svatyně Boží,

pochopil jsem, jaký vezmou konec.

18 Věru, stavíš je na kluzké cesty,

do zkázy je srazíš.

19 Jaký úděs náhle vzbudí,

hrůzou se obrátí vniveč, zajdou

20 jako sen po procitnutí; Panovníku,

pohrdneš jejich přeludem, až je probudíš.

21 Když bylo mé srdce roztrpčené,

když se jitřilo mé ledví,

22 byl jsem tupec, nic jsem neznal,

jak dobytče jsem před tebou býval.

23 Já však chci být ustavičně s tebou,

uchopils mě za pravici,

24 povedeš mě podle svého rozhodnutí

a pak do slávy mě přijmeš.

25 Koho bych měl na nebesích?

A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.

26 Ač mé tělo i mé srdce chřadne,

Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.

27 Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou.

Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost.

28 Mně však v Boží blízkosti je dobře,

v Panovníku Hospodinu mám své útočiště,

proto vyprávím o všech tvých činech.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.